Київський нацiональний економiчний унiверситет - Економічний коледж
Увага! Сайт Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
змінив адресу на kneu.edu.ua
Ви автоматично перейдете на нову сторінку через 20 секунд.
Розширений пошук

Реєстрація           


welcome@kneu.kiev.ua

bigmir)net TOP 100 

укр | eng |

   Економічний коледж 
Назад


Дата: 14.04.10 10:30  


 Керівництво:

правила прийому на 2011 рік.

 

Директор коледжу —
Марушевська Валентина Іларіонівна

Директор коледжу —Марушевська Валентина Іларіонівна.На посаді директора коледжу з 01 листопада 1996р., освіта вища, у 1975 році закінчила Київський інститут народного господарства (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана) за спеціальністю «Планування народного господарства».
У навчальному закладі працює з 1981 року на посадах викладача, завідуючої  відділенням та директора.
Має вищу кваліфікаційну категорію, педагогічне звання «викладач-методист» та звання Заслужений працівник освіти України
Заступник директора з навчальної роботи  —
Волинець Оксана Володимирівна
(тел. 403-36-16)
Заступник директора з виховної роботи  —
Ткач Тетяна Миколаївна
(тел. 407-22-24)
Заступник директора з адміністративно-господарської роботи:
Салата Наталія Іванівна
(тел. 407-94-57)

Загальна інформація

Економічний коледж Київського національного економічного університету є державним вищим навчальним закладом першого рівня акредитації.
Коледж здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст на основі повної загальної середньої освіти та базової загальної середньої освіти за узгодженим навчальним планом підготовки бакалавра.
Можливе подальше навчання випускників коледжу в Київському національному економічному університеті ім. В. Гетьмана за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за скороченим навчальним планом та в інших вищих навчальних закладах III—IV рівня акредитації.
Головна мета навчального закладу — організація освітньої діяльності, яка охоплює навчальну, виховну та методичну  роботу.
Діяльність коледжу відповідає основним напрямкам Закону України «Про освіту», концепціям, викладеними у національній програмі «Освіта України XXI століття».

Історія коледжу

Коледж засновано 29 травня 1962 р. як Київський вечірній індустріальний технікум при заводі ім. Івана Лепсе. Відповідно до Указу Президента України від 12 вересня 1995р. № 832/95 «Про основні напрямки реформування вищої освіти в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 1997р. № 526 «Про вдосконалення мережі вищих та професійно-технічних закладів» та наказу Міністерства освіти України від 20 червня 1997 р. № 218 «Про реформування мережі вищих навчальних закладів» на базі Київського вечірнього індустріального технікуму, що ліквідувався, створено Київський технікум Київського національного економічного університету, який увійшов до складу Київського національного економічного університету як структурний підрозділ з делегованими правами фінансово-господарської діяльності.
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та наказу Міністерства освіти і науки України від 12 липня 2004 року №614 «Про реорганізацію Київського технікуму Київського національного економічного університету» реорганізовано Київський технікум Київського національного економічного університету в Економічний коледж Київського національного економічного університету. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17 листопада 2005 року № 658 «Про присвоєння Київському національному економічному університету імені Вадима Гетьмана» коледж було перереєстровано в Економічний коледж Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
Коледж ліцензований та акредитований Міністерством освіти і науки, за статусом вищого навчального закладу освіти першого рівня акредитації,ліценція серія АВ №395948 від 25.07.2008 р.

Структура коледжу:

Денне відділення:
телефон 407-23-14
Завідуюча денного відділення № 1 —
Дутканич Наталія Федорівна
Завідуюча денного відділення № 2 —
Голік Лідія Леонтіївна
Заочне відділення:
телефон 407-60-14
Завідуюча заочного відділення —
Бойко Мая Миколаївна

Спеціальності та напрямки підготовки фахівців

Згідно з виданими ліцензіями та Положенням про коледж навчальний заклад здійснює підготовку спеціалістів за освітньо-кваліфікаційним рівнем — молодший спеціаліст за напрямом  0305 «Економіка та підприємництво»., за спеціальностями:
  
5. 03050401 «Економіка підприємства»;
5. 03050701 «Маркетингова діяльність» (тільки на базі базової загальної середньої освіти);
5. 03050801 «Фінанси і кредит»;
5. 03050802 «Оціночна діяльність» (тільки на базі базової загальної середньої освіти);
5. 03050901 «Бухгалтерський облік».

На основі повної загальної середньої освіти
термін навчання 2 (денна форма навчання),
2,5 років (заочна форма навчання)
та базової загальної середньої освіти
термін навчання — 3 роки (денна форма навчання).

Навчальний план

Організація навчального процесу здійснюється згідно з Положенням про організацію навчально-виховного процесу в Економічному коледжі, розробленого на підставі Положення про навчально-виховний процес КНЕУ, і затверджено ректором КНЕУ Павленком А.Ф. від 20.10.2004р.
Навчальні плани і навчальні програми коледжу узгоджені з навчальними планами та програмами КНЕУ, оскільки студенти нашого навчального закладу мають змогу продовжувати навчання в університеті за скороченим терміном навчання.
З 01 вересня 2003—2004 навчального року педагогічний колектив коледжу долучився до експерименту щодо запровадження модульно-рейтингової системи оцінювання навчальних досягнень студентів на підставі досвіду КНЕУ. Для цього розроблено систему та критерії поточного і підсумкового оцінювання знань студентів з усіх дисциплін для забезпечення можливості постійного визначення рейтингу кожного студента. Також впроваджено методику переведення шкали оцінювання знань студентів, що застосовується у КНЕУ, у шкалу системи ECTS.

Відомості про спеціальності

«Фінанси і кредит» - випускники даної спеціальності отримують кваліфікацію операціоніст з фінансів і кредиту. Фахівці цієї спеціальності добре зарекомендували себе як фінансові менеджери виробничих об’єднань, підприємств й організації різних форм власності й господарювання. Вони підготовлені для професійної діяльності в органах фінансової системи, у фінансово-кредитній системі з обслуговування юридичних та фізичних осіб у сфері грошового ринку, ринку цінних паперів, позичкових капіталів, зовнішніх економічних зв’язків, системах соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури. Вони також можуть працювати у фінансових управліннях, державних податкових інспекціях, контрольно-ревізійній службі, відділах місцевих державних адміністрацій, в регіональних управліннях Національного банку України, в державних та комерційних банках, Пенсійних фондах, страхових фондах, кредитних спілках, розрахункових центрах, управліннях інкасації, інших фінансово-кредитних організаціях на посадах брокера (посередника) з цінних паперів, дилера цінних паперів, біржового маклера, страхового агента, інспектора з організації інкасації та перевезення цінностей, кредитного інспектора, бухгалтера, касира-експерта, інспектора-ревізора, митного інспектора, інспектора з контролю за цінами, інспектора з експорту, контролера-оператора, старшого контролера-касира, старшого контролера-оператора, у бюджетних установах, організаціях,  підприємствах різних форм власності.

 «Економіка підприємства» - випускники даної спеціальності отримують кваліфікацію технік-економіст. Фахівці із цієї спеціальності підготовлені для планово-економічної, організаційно-управлінської, фінансової діяльності в галузі економіки на виробництві, у сфері послуг, в управлінні відповідно до фахового спрямування. Вони  працюють на первинній посаді економіста з планування на підприємствах, в організаціях та установах будь-яких форм власності, а також на посадах диспетчера виробництва, техніка з планування, техніка з підготовки виробництва, техніка з праці, техніка з нормування праці, хронометражиста, ревізора з виробничо-технічних і економічних питань, помічника керівника підприємства (установи, організації), організатора діловодства, інспектора цін та інших номенклатурних посад.

 «Маркетингова діяльність» - випускники даної спеціальності отримують кваліфікацію «Агент торговельний» освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст.
Молодші фахівці в галузі фінансів і торгівлі, підготовлені для діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям, дослідження кон’юнктури ринку та виявлення суспільної думки, вивчення потенціальних можливостей  ринку, попиту та потреб споживачів з метою поліпшення збуту та розроблення нових  видів продукції, включаючи статистичний аналіз результатів, надання інших  комерційних послуг, діяльність з організації ярмарків, виставок, конгресів.
Фахівці цієї спеціальності здатні виконувати зазначені професійні роботи як технічні та торговельні представники, як агенти з комерційних послуг та торговельні брокери і можуть займати первинні посади: технік відділу маркетингу; агент торговельний; представник торговельний; торговець комерційний; торговець технічний; організатор із збуту; дилер.

«Оціночна діяльність» - випускники даної спеціальності отримують кваліфікацію «Оцінювач експерт» освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст.
Фахівці із цієї спеціальності підготовлені для діяльності у сфері біржової діяльності, набувають вміння оцінювати та аналізувати фінансовий стан підприємства; укладати договори на брокерське обслуговування між брокерською конторою та клієнтом; здійснювати відкриття рахунків клієнтів; обліковувати операції з купівлі-продажу цінних паперів та виплаті дивідендів.
 Фахівці-випускники зможуть працювати на будь-якій біржі, в акціонерних товариствах, в установах банку, нотаріальних конторах, оціночних компаніях, на підприємствах різних форм власності на первинних засадах брокера з цінних паперів; біржового маклера; дилера цінних паперів; торговця нерухомістю; торгівельного агента; торгівельного брокера; обліковця; касира, бухгалтера, економіста, оцінщика майна та земельних ділянок.

«Бухгалтерський облік» - випускники даної спеціальності отримують кваліфікацію бухгалтер. Фахівці із цієї спеціальності підготовлені для обліково-економічної роботи в організаціях, підприємствах та установах різних галузей діяльності всіх форм власності. Вони підготовлені для професійної діяльності в органах фінансової системи, системах соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури. Вони можуть працювати у фінансових управліннях, державних податкових інспекціях, контрольно-ревізійній службі, відділах місцевих державних адміністрацій, у бюджетних установах і організаціях, на підприємствах, керівниками фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів на посадах завідувача каси, бухгалтера, бухгалтера-ревізора, касира-експерта, рахівника, інспектора в галузі управління, інспектора з інвентаризації, інспектора-ревізора, ревізора а також на посадах, що підлягають заміщенню молодшими спеціалістами з вищою освітою відповідно до типових, галузевих та інших номенклатурних посад.

Відомості про студентів — кількість, розподіл за спеціальностями;
місце проходження практики та можливого працевлаштування.

У коледжі навчається 1184 студента із них:
977 за денною формою навчання та
207 — за заочною.

Для реалізації ефективного навчального процесу та підготовки висококваліфікованих спеціалістів у коледжі створено всі умови. У навчальний процес впроваджені сучасні технології навчання, що передбачають використання сучасного комп’ютерного обладнання. До послуг студентів мережа «Internet». Власна бібліотека забезпечена підручниками та періодичною літературою.

Студенти денної форми навчання проходять практику на провідних підприємствах, організаціях, банках та фінансових установах м. Києва та України, а саме:
 АТ “Оболонь”
ПП “Крок”
ДП “Завод “Авіант”
ДП “Завод “Арсенал”
ДП “АНТК ім. Антонова”
Головне управління статистики у м. Києві
Головне управління статистики у Київській області
ОП «Київський авторемонтний завод № 6»
 АБ “Експрес банк”
ВАТ КБ “Хрещатик”
ЗАТ КБ “ПриватБанк”
ВАТ “Укрексімбанк”
ВАТ «Державний Ощадний Банк України»,
КБ «Банк регіонального розвитку»,
ТОВ КБ “Фінанси та кредит”
АКБ «Київ» та інші підприємства, установи, організації м. Києва та України.

Контакти

Адреса коледжу:
03148, м. Київ,
вул. Василя Верховинця, 3.
Їхати:
від ст. метро «Святошин» автобуси № 13, 89, 90 або
тролейбус № 41 до зупинки «Видавництво «Преса України»,
або автобус № 9, 69 до зупинки «вул. Василя Верховинця»,
 трамвай № 1, 3 до зупинки «вул. Сім’я Сосніних».

Телефон: 407-22-24, 407-23-14 тел/факс 403-04-47.
E-mail: ktkneu@list.ru
©  Київський нацiональний економiчний унiверситет
- папиросная бумага для самокруток - Bongstar
-
-
webmasterkneu@kneu.kiev.ua
all is ok