Увага! Сайт Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
змінив адресу на kneu.edu.ua
Ви автоматично перейдете на нову сторінку через 20 секунд.
Розширений пошук

Реєстрація           


welcome@kneu.kiev.ua

bigmir)net TOP 100 

укр | eng |

   Навчально-методичний відділ 
Назад


Дата: 31.08.10 10:48  


Керівництво


Начальник навчально-методичного відділу
Гуть Тетяна Вікторівна
телефон: (044) 371-61-85

 

Загальна інформація


Радикальні зміни, що відбуваються за останнє десятиріччя в економічній та соціальній сферах, імперативи зростаючого інформаційного суспільства, стрімкий розвиток наукових знань, інформаційних та комунікаційних технологій висувають якісно нові завдання перед світовим співтовариством. У цих умовах незмірно зростає роль освіти і особливо вищої. Вища освіта і наука стають глобальними факторами суспільного розвитку, належать до числа найбільш важливих національних та загальносвітових пріоритетів, виступають найважливішими компонентами культурного, соціального та економічно стійкого розвитку людей, співтовариств, націй.

Особливістю останнього часу є цілеспрямована спільна діяльність європейських країн щодо формування загальноєвропейської системи вищої освіти в межах так званого Болонського процесу, створення до 2010 року «європейського простору вищої освіти», де «національні особливості та спільні інтереси зможуть взаємодіяти та підсилювати одна одну в інтересах Європи, її студентів і в більш загальному значенні — громадян.

Це ставить нові вимоги щодо організації навчально-пізнавальної діяльності студентів і, зокрема, до використання в навчальному процесі сучасних організаційно-методичних технологій, здатних забезпечити формування індивідуальних, професійно та соціально значущих якостей студентів.

Реалізація зазначених завдань значною мірою забезпечується в університеті діяльністю навчально-методичного відділу. Цей структурний підрозділ протягом багатьох років виконував навчально-методичні та організаційні функції щодо забезпечення спільно з факультетами та кафедрами вдосконалення навчального процесу шляхом впровадження прогресивних методів та технічних засобів навчання.

Структура


Нового імпульсу у своїй роботі навчально-методичний відділ набув у січні 2001 р., після включення його до складу Науково-методичного центру, який у той час очолював професор А. М. Колот. Під його керівництвом суттєво оновився склад відділу, значно розширився і модернізувався спектр виконуваних функцій. Тоді ж було сформовано сучасну структуру відділу, яка включає три лабораторії:

— лабораторію моніторингу навчально-методичного забезпечення;

— лабораторію змісту освіти та організації навчального процесу;

— лабораторію наукового забезпечення впровадження новітніх форм і методів навчання.

У липні 2003 р. при реорганізації структурних підрозділів університету з метою вдосконалення організації управління підготовкою фахівців Науково-методичний центр було ліквідовано, а навчально-методичний відділ підпорядковано проректору з навчальної роботи бакалаврського рівня підготовки А. М. Колоту та проректору з навчальної роботи магістерського рівня підготовки С. В. Степаненку.

Основні завдання, які вирішує відділ у своїй повсякденній роботі:

— проведення моніторингу навчально-методичних видань та наукове і організаційне забезпечення розвитку навчально-методичної бази освітньої діяльності університету;

— науково-методичне забезпечення розвитку змісту освіти та вдосконалення організації навчального процесу;

— методичне і наукове забезпечення впровадження в університеті новітніх форм і методів навчання;

— проведення соціологічних досліджень з питань, пов’язаних з удосконаленням організації навчального процесу та змістом освіти;

Найближчим часом основні зусилля діяльності навчально-методичного відділу спільно з кафедрами, іншими навчальними та адміністративними підрозділами університету буде зосереджено на розвитку змісту освіти та вдосконаленні організації навчального процесу з тим, щоб досягти нового рівня підготовки наших випускників і прискорити входження України до Європейського освітнього простору, зберігши всі надбання національної вищої школи та доповнивши їх кращими взірцями європейського досвіду.

У цьому напрямку складовими практичної роботи відділу є:

— розробка нових та вдосконалення діючих нормативно-методичних матеріалів, що регламентують організацію навчального процесу відповідно до вимог Болонського процесу;

— удосконалення змісту навчальних програм та навчальних планів підготовки фахівців згідно із сучасними європейськими стандартами;

— удосконалення «технології» проведення поточного і підсумкового контролю та формування критеріїв оцінювання знань;

— застосування сучасних технологій та інтерактивних методів навчання і, зокрема, впровадження в навчальний процес тренінгів;

— організація роботи з розробки і використання дистанційних технологій навчання під час підготовки фахівців бакалаврського і магістерського рівнів.

— забезпечення підвищення педагогічної майстерності викладачів шляхом організації тренінг-курсів для професорсько-викладацького складу;

— впровадження в навчальний процес кращого вітчизняного і зарубіжного досвіду.
©  Київський нацiональний економiчний унiверситет
-
-
-
webmasterkneu@kneu.kiev.ua
all is ok