Увага! Сайт Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
змінив адресу на kneu.edu.ua
Ви автоматично перейдете на нову сторінку через 20 секунд.
Розширений пошук

Реєстрація           


welcome@kneu.kiev.ua

bigmir)net TOP 100 

укр | eng |

   Студентська профспілка  
Назад


Дата: 10.06.09 12:23  
10 запитань, відповіді на які тебе цікавлять:

1. Як отримати ISIC?
2. ВСЕ ПРО ПРОЇЗНІ
3. Коли найближча дискотека і де взяти флаєра?
4. Як виглядає переможниця МІС КНЕУ?
5. Як можна отримати путівку на відпочинок від профкому?
6. Я щось чув про матеріальну допомогу. Як її отримати?
7. Я ініціативна, творча та відповідальна людина. Як стати членом команди профкому КНЕУ?
8. Як знайти профспілкового голову свого факультету?
9. Де знаходиться профком КНЕУ ім. Вадима Гетьмана?
10. Я прочитав усе про профком і не знайшов відповіді на своє запитання. Що робити?

Мета та завдання, організаційна будова

Згідно Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, на підприємствах, в установах, організаціях можуть створюватись професійні спілки. Метою діяльності профспілок є здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки. Членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в установі, організації, у фізичної особи, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, особи, які навчаються в навчальному закладі.

Первинна профспілкова організація студентів та аспірантів Київського національного економічного університету є найбільшою громадською організацією в університеті. Вона об’єднує на громадських засадах більше 9 тисяч студентів та аспірантів. Основними напрямками діяльності первинної профспілкової організації студентів та аспірантів КНЕУ є здійснення соціального та правового захисту студентства, організація його оздоровлення та санаторно-курортного лікування, організація змістовного проведення дозвілля студентської молоді, сприяння їй у працевлаштуванні у вільний від занять час, представлення інтересів студентського колективу у Вченій раді і ректораті КНЕУ та ін. Профспілкова організація студентів та аспірантів КНЕУ входить як організаційна ланка до Профспілки працівників освіти і науки м. Києва, є членом Студентської профспілкової асоціації м. Києва.

Вищим органом профспілкової організації студентів та аспірантів КНЕУ є профспілкова конференція. Безпосереднє керівництво роботою профспілкової організації здійснює профспілковий комітет, який обирається конференцією на термін до трьох років або формується на засадах прямого делегування. Що стосується кількісного складу профкому, то він також визначається рішенням конференції. Теперішній профспілковий комітет формується шляхом делегування до його складу на звітно-виборних профспілкових конференціях факультетів двох представників від кожного факультету та Київського технікуму КНЕУ.

Роботою профспілкового комітету керують голова профкому та його заступник (заступники), які обираються конференцією на термін повноважень профспілкового комітету. Голова профкому та заступник голови профкому, а також секретар і бухгалтер є штатними працівниками профспілкової організації.

Робота профспілкового комітету проводиться у формі засідань, на яких розглядаються найважливіші питання діяльності профспілкової організації та приймаються рішення по них. Засідання профспілкового комітету вважаються правочинними, якщо в них беруть участь більше половини членів профкому. Рішення профспілкового комітету приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів профкому. Профспілковий комітет може обирати зі свого складу президію, яка є постійним робочим органом між засіданнями профкому, а також передавати профспілковим бюро факультетів деякі права, що належать до компетенції профкому. Профспілковий комітет здійснює свою діяльність у відповідності до чинного законодавства України, Положення про Профспілку працівників освіти і науки м. Києва, Статуту КНЕУ, керується рішеннями вищих профспілкових органів.

· відповідно до основної мети діяльності, для виконання статутних завдань профспілковий комітет забезпечує 
  надання правової та інформаційно-методичної допомоги студентству;
· систематично проводить навчання профспілкового активу, готує його інформаційно-методичне забезпечення;
· інформує членів профспілки про свою діяльність в газеті КНЕУ “Економіст” та в профспілкових періодичних 
  виданнях.
· ініціює здійснення морального та матеріального заохочення студентів, які відзначились вагомими досягненнями у
  навчанні, науковій, громадській, культурно-масовій, спортивній роботі;
· надає вищим у порядку підлеглості профспілковим органам інформацію, що стосується діяльності профспілкової 
  організації, фінансову, статистичну звітність, веде документацію за встановленими формами і переліком, забезпечує
  своєчасну та в повному обсязі сплату членами профспілки профспілкових внесків.

Комісії

Для ефективного виконання своїх функцій і організації роботи у всіх напрямках своєї діяльності профспілковий комітет створює постійні та тимчасові комісії. Комісія профспілкового комітету – це функціональний підрозділ профкому, який виконує свої функції відповідно до основних напрямків діяльності профспілкової організації. Комісію очолює голова комісії, який призначається на посаду і звільняється від виконання обов’язків на засіданні профкому.

В даний час функціонують 7 постійних комісій профспілкового комітету:

· організаційно-фінансова;
· з питань соціального та правового захисту;
· з питань спорту та туризму;
· житлово-побутова;
· з питань культури;
· з питань працевлаштування;
· оздоровча.

Організаційно-фінансова комісія

Змістом роботи організаційно-фінансової комісії є:

· вирішення організаційних питань профспілкової роботи;
· розробка проектів внутрішніх нормативних документів;
· вирішення питань, пов’язаних із стипендіальним забезпеченням студентів та аспірантів;
· розповсюдження студентських проїзних квитків для проїзду в міському пасажирському транспорті;
· ведення профспілкового обліку студентів і аспірантів – членів профспілки, збір членських профспілкових внесків.

Комісія з питань соціального та правового захисту

Змістом роботи комісії з питань соціального та правового захисту є:

· забезпечення соціального та правового захисту всіх категорій студентів та аспірантів КНЕУ;
· ведення обліку всіх соціально незахищених категорій студентів (сироти, інваліди, чорнобильці, сімейні студенти з
  дітьми тощо);
· оформлення належних пільг студентам з числа дітей-сиріт та дітей, що залишились без піклування батьків,
  студентам-інвалідам;
· здійснення контролю за наданням окремим категоріям студентів та аспірантів належних їм пільг та соціальних 
  виплат;
· оформлення документів, необхідних для надання студентам та аспірантам одноразової матеріальної допомоги за
  рахунок коштів КНЕУ;
· надання правової допомоги.

Оздоровча комісія

Змістом роботи оздоровчої комісії є:

· робота з контингентом студентів, що перебувають на диспансерному обліку в Київській міській студентській
  поліклініці;
· підготовка проектів рішень про надання студентам та аспірантам університету путівок до санаторію-профілакторію
  КНЕУ, путівок на санаторно-курортне лікування та оздоровлення до оздоровниць України;
· допомога в організації та проведенні Днів донора, медичних оглядів студентів;
· пропаганда здорового способу життя, здійснення інших заходів щодо оздоровлення студентів.

Житлово-побутова комісія

Змістом роботи житлово-побутової комісії є:

· керівництво роботою студентських рад у гуртожитках;
· захист прав та інтересів студентів, що проживають у гуртожитках, перед дирекцією студмістечка, адміністрацією 
  КНЕУ;
· організація поселення студентів у гуртожитки спільно з деканатами;
· взаємодія з адміністрацією студмістечка по забезпеченню належних умов проживання в гуртожитках, контроль за
  розподілом матеріальних цінностей між мешканцями гуртожитків;
· подання адміністрації КНЕУ пропозицій щодо вдосконалення побутових умов проживання у студмістечку, а також
  щодо здійснення заохочень та накладення стягнень на мешканців гуртожитків.

Комісія з питань спорту та туризму

Змістом роботи комісії з питань спорту та туризму є:

· організація набору студентів до груп позаурочних занять в басейні та тренажерному залі спорткомплексу
 “Економіст”;
· організація та проведення спільно з спортивним клубом міжфакультетських та міжвузівських змагань, олімпіад тощо;
· здійснення взаємозв’язків з різними туристичними, спортивними закладами та організаціями.

Комісія з питань культури

Змістом роботи комісії з питань культури є:

· організація та проведення спільно з Центром культури та мистецтв КНЕУ культурно-масових заходів для студентів та
  аспірантів в університеті;
· участь в організації культурно-масових заходів для молоді за межами КНЕУ, залучення студентів та аспірантів
  університету до участі в них;
· сприяння у створенні та організації роботи студентських клубів, гуртків тощо, залучення студентів та аспірантів до
  роботи в них;
· організація та проведення культурологічних, освітніх, розважальних заходів, урочистостей у студентських групах,
  на факультетах;
· здійснення взаємозв’язків з різними культурологічними закладами та організаціями.

Комісія з питань працевлаштування

Змістом роботи комісії з питань працевлаштування (посада голови комісії в даний час вакантна) є:

· впровадження в КНЕУ проектів Київського молодіжного центру праці та Київської молодіжної біржі праці;
· організація та відрядження студентських трудових загонів під час канікул;
· надання допомоги в працевлаштуванні студентам у вільний від навчання час;
· співпраця з навчально-інформаційними організаціями, участь в організації та проведенні лекторіїв, семінарів,
  конференцій, нарад по проблемах працевлаштування.

Громадські зв’язки

Окремим рядком хочеться виділити такий необхідний підрозділ для будь-якої громадської організації як Центр громадських зв’язків – функціональний підрозділ профспілкового комітету, який створений для реалізації Концепції інформаційного висвітлення діяльності первинної профспілкової організації студентів та аспірантів КНЕУ.

У складі Центру громадських зв’язків з метою належного виконання відповідних напрямків роботи створені такі сектори:

· сектор розгляду звернень, скарг, пропозицій;
· сектор моніторингу і соціологічних досліджень;
· сектор наочної агітації та оперативного інформування;
· сектор інформаційного висвітлення внутріспілкової діяльності.

Основними завданнями, на виконання яких спрямована робота Центру громадських зв’язків, є:

· розгляд заяв, скарг, пропозицій, що надходять до профспілкового комітету;
· збір та узагальнення відомостей про профспілкову діяльність, здійснення моніторингу;
· проведення соціологічних досліджень з метою виявлення основних проблем діяльності профспілкової організації та
  їх вирішення;
· інформування членів профспілки про діяльність профспілкової організації та її результати;
· висвітлення поточної роботи профкому у засобах масової інформації;
· розробка наочної агітації профспілкового руху;
· організація та проведення семінарів-навчань для студентського профспілкового активу;
· здійснення інших заходів, спрямованих на покращення інформаційного висвітлення діяльності профспілкової
  організації.

Усі комісії профспілкового комітету та Центр громадських зв’язків працюють у відповідності із затвердженим планом роботи профкому, який формується на основі пропозицій, що надходять від профспілкових організацій факультетів, та студентських ініціатив.

В рамках виконання своїх статутних завдань первинна профспілкова організація студентів та аспірантів КНЕУ бере активну участь в реалізації загальнодержавних та регіональних молодіжних програм, а саме: “Молодь за майбутнє України”, “Студентське здоров’я”, ”Студентська наукова творчість”, “Студентський гуртожиток”, “Молодь м. Києва на 2001-2005 роки” та ін.

Ревізійна комісія

Звітно-виборною конференцією профспілкової організації на термін повноважень профкому обирається ревізійна комісія, яка :

· здійснює перевірку роботи виборних профспілкових органів;
· здійснює контроль за формуванням і використанням коштів та майна, які знаходяться у власності профспілкової
  організації;
· контролює стан профспілкового діловодства, оперативність і результативність розгляду звернень, скарг і пропозицій
  членів профспілки.

Профспілкові бюро факультетів

Керівництво роботою профспілкових організацій факультетів здійснюють профспілкові бюро факультетів, які обираються щорічно у вересні-жовтні звітно-виборними профспілковими конференціями студентів та аспірантів кожного з 8-ми факультетів та Київського технікуму КНЕУ. Очолює роботу профспілкового бюро факультету голова, який обирається на звітно-виборній факультетській профспілковій конференції чи на засіданні новообраного профбюро факультету.

Профспілкові бюро факультетів займаються організацією профспілкової роботи на факультеті, періодично проводять свої засідання, здійснюють ведення профспілкової документації.

Зміст роботи профспілкового бюро факультету передбачає виконання наступних завдань:

· постановка на профспілковий облік нових членів профспілки на факультеті та зняття з обліку вибулих;
· організація виконання на факультеті рішень профспілкового комітету, його президії, профспілкової конференції
  студентів факультету, вищих за підпорядкуванням профспілкових органів;
· керівництво роботою профспілкового активу факультету (профгрупоргів), здійснення контролю за його роботою;
· участь у вирішенні питань надання одноразової матеріальної допомоги студентам факультету та їх преміювання;
· участь у вирішенні питань надання студентам факультету путівок до санаторію-профілакторію КНЕУ, санаторіїв та
  баз відпочинку за їх заявами;
· ведення обліку всіх соціально незахищених категорій студентів факультету (сироти, інваліди, чорнобильці, сімейні
  студенти з дітьми тощо);
· оформлення інформаційного стенду профспілкової організації факультету;
· здійснення контролю за дотриманням адміністрацією університету правил техніки безпеки при проведенні
  навчального процесу та норм учбового навантаження студентів факультету;
· надання допомоги деканатам при поселенні студентів факультету до гуртожитку, здійснення контролю за роботою
  органів студентського самоврядування гуртожитку, в якому проживають студенти факультету;
· проведення культурно-масових та спортивних заходів на факультеті;
· розповсюдження студентських проїзних квитків для проїзду в міському пасажирському транспорті.

Профспілкові групи

Основою організаційної будови профспілкової організації студентів та аспірантів КНЕУ є профспілкові групи. Для проведення поточної роботи в академічних групах на профспілкових зборах групи щорічно обирається профспілковий груповий організатор (профгрупорг), який здійснює індивідуальну роботу з членами профспілки, залучає їх до активної громадської діяльності, піклується про поліпшення умов їх навчання, побуту та відпочинку, забезпечує функціонування зв’язку рядових членів профспілки з профспілковим бюро факультету і студентським профкомом університету.

Профгрупорг також виконує наступні обов’язки:

· роз’яснює студентам групи цілі та завдання профспілок, права та обов’язки члена профспілки, інформує групу про
  зміни в законодавстві, що стосуються студентства, про рішення виборних профспілкових органів;
· здійснює постановку членів профспілки на профспілковий облік, збирає членські профспілкові внески з членів
  профспілки, які не отримують стипендії, здає їх до профбюро факультету згідно відомості;
· веде облік соціально незахищених студентів групи;
· вирішує питання розподілу студентських проїзних квитків для проїзду в міському пасажирському транспорті,
  запрошень на культурно-масові та спортивні заходи, інших матеріальних благ між студентами групи;
· організовує виховну, культурно-освітню та спортивну роботу серед студентів групи.

Соціальний захист студентів

Соціальний захист малозабезпечених та інших соціально незахищених категорій студентів здійснюється шляхом надання одноразової матеріальної допомоги (за наявності документально підтверджених підстав), розповсюдження пільгових проїзних квитків для проїзду в міському пасажирському транспорті, оформлення належних пільг студентам з числа дітей-сиріт, інвалідів тощо. Щорічно наприкінці грудня студенти та аспіранти, які мають власних дітей, отримують для них у профкомі студентів новорічний подарунок – пакунок із кондитерськими виробами.

Матеріальна допомога студентам та аспірантам надається, як правило, не частіше одного разу на рік. Студент (аспірант), який потребує надання одноразової матеріальної допомоги, повинен звернутись до стипендіальної комісії факультету із заявою встановленого зразка. В заяві потрібно докладно, мотивовано викласти обставини, які спричинили погіршення матеріального стану особи, або зазначити причину скрутного матеріального стану її сім’ї. До заяви необхідно додати документи, що підтверджують наведені обставини (причини). Перелік документів для кожного конкретного випадку розміщений на інформаційному стенді профкому студентів. Розмір матеріальної допомоги як правило становить 150 гривень. В особливих випадках (смерть одного з батьків, народження дитини, тяжка хвороба, що вимагає тривалого стаціонарного лікування та придбання великої кількості медикаментів) розмір матеріальної допомоги може бути збільшений до 365 гривень. Першочергове право на отримання матеріальної допомоги мають студенти-сироти, інваліди, студенти з неповних та багатодітних сімей, студенти (аспіранти), які мають власних дітей, а також у випадку смерті одного з батьків, народження дитини, раптового загострення захворювання або одержання травми. Одноразова матеріальна допомога за рахунок коштів загального фонду державного бюджету може бути надана лише студентам та аспірантам, які навчаються за державним замовленням. Студентам-контрактникам матеріальна допомога може бути надана лише в особливих випадках (смерть одного з батьків, народження дитини), кошти на ці цілі передбачені в кошторисі університету за рахунок спеціального фонду.

Важливою складовою соціального захисту виступає оздоровлення та санаторно-курортне лікування студентів. Кожного року в період канікул студентам з числа малозабезпечених та тим, які відзначились у різних сферах суспільного життя, профкомом студентів надаються оздоровчі путівки: влітку – до баз відпочинку на Чорноморському узбережжі Одеської області, взимку – до гірськолижних спортивно-оздоровчих комплексів у Карпатах. Студенти та аспіранти, які страждають на певні захворювання, стоять на диспансерному обліку в Київській міській студентській поліклініці, можуть пройти 24-денний курс профілактичного лікування в санаторії-профілакторії університету або раз на рік одержати пільгову путівку до санаторію відповідного профілю. Студентам-сиротам та інвалідам гарантується щорічне безкоштовне надання путівки за їх заявою.

Пільги

Порядок отримання путівки до санаторію-профілакторію КНЕУ:

1. Студент, який бажає отримати путівку до санаторію-профілакторію, повинен написати заяву про надання путівки і не пізніше, ніж за 10 днів до початку заїзду подати її в деканат факультету (разом із медичною довідкою про необхідність санаторно-курортного лікування форма № 070/о).

2. Рішення про надання путівки приймає комісія із соціального страхування факультету. Засідання комісії проводиться за 10 днів до початку заїзду.

3. Список студентів, яким факультетською комісією надана путівка, затверджується комісією КНЕУ по соціальному страхуванню і передається до профкому студентів для видачі путівок.

4. Перед отриманням путівки студент, якому вона надана, сплачує 10 % її вартості:

· пишеться заява на ім’я головного бухгалтера КНЕУ про прийняття до каси університету оплати 10% вартості путівки;
· к. 104, 105, 107головного корпусу КНЕУ – підписати заяву про оплату у заступника головного бухгалтера КНЕУ;
· к. 119-а головного корпусу КНЕУ – виписати прибутковий касовий ордер;
· каса головного корпусу КНЕУ – здійснити оплату 10% вартості путівки.

Для студентів, яким путівка надана безкоштовно, пункт 4 даного порядку проходити не треба.

5. Бухгалтер профкому студентів (к. 423 головного корпусу КНЕУ) – принести квитанцію до прибуткового касового ордера, що засвідчує оплату, і отримати путівку. Для отримання путівки необхідно пред’явити студентський квиток.

Порядок отримання студентських місячних проїзних квитків
для проїзду в міському пасажирському транспорті:

1. Студент денної форми навчання, який бажає отримати проїзний квиток, повинен своєчасно звернутись до профгрупорга своєї академгрупи і внести пільгову вартість квитка (12,5 грн. – на метро, 17,5 грн. – комбінований).

2. Профгрупорги здають кошти на проїзні квитки на наступний місяць до 5 числа поточного місяця уповноваженому представнику профспілкового бюро факультету. Інформацію про дату, час та місце збору коштів на проїзні квитки профгрупорги отримують з інформаційних стендів профбюро свого факультету.

3. Після збору коштів від профгрупоргів уповноважений представник профспілкового бюро факультету здає кошти до бухгалтерії профкому студентів.

4. Після виготовлення проїзних квитків профспілковий комітет студентів отримує їх від СПА м. Києва (як правило 28-30 числа поточного місяця).

5. У профкомі студентів проїзні квитки отримує уповноважений представник профспілкового бюро факультету під особистий підпис. Інформацію про дату, час та місце видачі проїзних квитків профгрупорги отримують з інформаційних стендів профбюро свого факультету.

6. Профгрупорг видає проїзні квитки тим студентам своєї групи, які їх замовляли і здійснили передоплату.
 
©  Київський нацiональний економiчний унiверситет
- свадьба, а также статьи и советы о свадьбе в москве
-
-
webmasterkneu@kneu.kiev.ua
all is ok