Увага! Сайт Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
змінив адресу на kneu.edu.ua
Ви автоматично перейдете на нову сторінку через 20 секунд.
Розширений пошук

Реєстрація           


welcome@kneu.kiev.ua

bigmir)net TOP 100 

укр | eng |

   Факультет економiки та управлiння  
Назад


Дата: 01.06.10 13:13  


Керівництво

 

 

Декан факультету -
Наливайко Анатолій Петрович
професор, доктор економічних наук,
відмінник освіти України (тел. 456-2419);

 

 

Заступники декана 
Євдокимова Ніна Миколаївна
доцент, кандидат економічних наук (тел. 371-61-84);

Васильков Володимир Георгійович
 доцент (тел. 371-6191);

Востряков Олександр Володимирович
 старший викладач (тел. 371-61-92).

Загальні відомості

Знаходиться факультет у навчальному корпусі № 1 за адресою: проспект Перемоги, 54/1.

Факультет економіки та управління є одним з провідних в університеті. Тут за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр» навчається понад 3,5 тисячі студентів денної, вечірньої та заочної форм навчання.


Факультет готує фахівців за такими спеціальностями:

–          економіка підприємства;

–          менеджмент організацій (спеціалізації: менеджмент промислових підприємств, менеджмент державних установ);

–          економічна теорія.


У рамках підготовки бакалаврів студенти факультету протягом трьох років отримують фундаментальну освіту. Перелік навчальних дисциплін перших трьох років навчання є стандартним, хоча їх зміст певною мірою враховує особливості підготовки фахівців конкретного напрямку та спеціальності. Вибіркова складова навчальних планів зорієнтована на особисті потреби студента, а також на майбутній сегмент як вітчизняного, так і міжнародного ринку праці. На четвертому курсі відпрацьовуються професійні компетенції з урахуванням конкретної спеціальності. Модель майбутнього фахівця формують такі навчальні дисципліни як стратегія підприємства, організація виробництва, економіка та організація інноваційної діяльності, проектний аналіз, антикризове управління підприємством, операційний менеджмент, макроекономічна політика, аналіз національної економіки, та ін.


Бакалавр має основи професійних знань, тому він може або почати працювати і самостійно поглиблювати їх, або завершити освітню підготовку на рівні магістра.

Підготовка магістрів здійснюється за відповідними програмами: за спеціальністю "Економіка підприємства" — "Інвестиційний менеджмент", "Менеджмент підприємницької діяльності", "Менеджмент проектів і консалтинг"; за спеціальністю "Менеджмент організацій", спеціалізація "Менеджмент державних установ" — "Державне управління економікою"; спеціалізація "Менеджмент промислових підприємств" — "Менеджмент малого бізнесу", "Менеджмент корпорацій (АТ)", за спеціальністю "Економічна теорія" – однойменна програма.

Студенти-магістранти в індивідуально-консультаційному режимі опановують спеціальні дисципліни, поглиблюють практичну підготовку, а також навчаються сучасним способам керівництва, спілкування, мотивації поведінки виконавців і управлінців, опрацьовують ефективні засоби особистої роботи менеджера. У магістратурі набуваються навички обґрунтування складних господарських рішень, формування нестандартних прийомів і способів управління.

Для магістрів передбачено проходження практики, виконання реального консультаційного проекту на замовлення організації та підготовку дипломної роботи. Тематика дипломних робіт, як і наукових досліджень студентів у цілому, орієнтована на обґрунтування рішень щодо підвищення прибутковості, залучення інвестицій, підвищення конкурентоспроможності підприємств, запобігання втратам у ризикових ситуаціях, а також на вдосконалення державного управління економікою країни, окремих регіонів і галузей.

Після закінчення навчання фахівці з економіки та управління мають можливість працювати керівниками економічних служб, економістами, менеджерами в різних державних і недержавних організаціях, на підприємствах, в установах та в економічних організаціях різних форм власності.

 

 ІСТОРІЯ ФАКУЛЬТЕТУ

 Від дня офіційного заснування у статусі факультету з 1 березня 1945 р. плановий факультет Київського фінансово-економічного інституту готував спеціалістів з економіки промисловості та економіки сільського господарства. Згодом друга спеціальність стала основою створення факультету економіки сільського господарства, а на факультеті, що став називатися планово-економічним довгий час готували кадри за двома спеціальностями:

—         планування промисловості;

—         планування народного господарства.


Деканами факультету в різні часи були: А. Л. Цукерник (1944—1945); М. В. Ніколаєв (1945—1954); В. Т. Чунтулов (1954—1955); С. С. Горохов (1955—1959); І. П. Панащенко (1959—1965); С. С. Горохов (1961—1963); О. М. Бобров (1963—1964); В. Н. Кальченко (1963—1965); А. В. Видиборець (1965—1967); Є. О. Шудра (1967—1984); С. А. Єрохін (1984—1985); С. Ф. Покропивний (1985—1991); А. П. Наливайко (1991 — дотепер).

Найбільш яскраві сторінки в історію факультету вписано, без перебільшення, у період, коли деканом була перша жінка-декан Є. О. Шудра. Понад 17 років очолювала вона факультет, і саме ці роки були тим періодом, коли колектив факультету і всього інституту спромігся не лише закріпити успіхи перших 50 років існування, але й забезпечити своє майбутнє. Саме в ці роки, коли в суспільстві відбувалися зміни, що по-новому висвітлили роль і місце економічної науки й економічних знань в управлінні народним господарством, факультет перетворився на потужний осередок навчальної і наукової роботи.

Колективи кафедр факультету завжди були одними з перших у вдосконаленні форм і методів навчання. Серед справжніх піонерів упровадження ділових ігор, рольових і виробничих ситуацій були професори М. Г. Грещак та Н. В. Задорожна. Важливе значення мало видання підручників і посібників. Вийшли друком підручники колективів авторів за загальною редакцією професора С. М. Бухала, професора С. Ф. Покропивного, доцента О. В. Антонця та ін. Розширювались наукові дослідження, було створено навчально-наукові центри за участю київських заводів: авіаційного, верстатів-автоматів, «Більшовик»; а також філіали випускових кафедр, що сприяло поліпшенню практичної підготовки майбутніх фахівців.

Особливими для становлення факультету були 1960—1980 роки. У цей період здійснився перехід від централізованого (на рівні ректорату) управління вузом до поступової передачі організаційно-виконавчих функцій безпосередньо кафедрам і деканатам, загальноінститутським службам. На планово-економічному факультеті було започатковано одну з найкращих традицій, яка до наших днів свято шанується і підтримується — підготовка вчених вищої наукової кваліфікації із середовища власних випускників, а також фахівців, підготовлених через аспірантуру та докторантуру. Першими докторами економічних наук у ті роки стали колишні студенти факультету О. Г. Білорус, А. Г. Савченко, С. Ф. Покропивний. Кращих випускників факультету залучали до викладацької роботи відразу після закінчення інституту: А. Ф. Павленка, В. М. Колота, В. І. Тоцького, В. Є. Сахарова, В. М. Сая, О. А. Цуруля, М. Д. Коваля, М. М. Александрова та ін.

80—90-ті роки минулого століття були знаковими щодо втілення в життя нових підходів і методів роботи, відкриття нових і реорганізації існуючих кафедр і факультетів. У результаті злиття кафедри економіки промисловості з кафедрою організації і планування промислових підприємств було утворено кафедру економіки та управління виробництвом (1985 рік). У 1991 році виділилась кафедра міжнародної економіки. Це стало потужним імпульсом щодо подальшого створення факультету міжнародної економіки і менеджменту. Деканом нового факультету і водночас завідувачем нової кафедри став випускник факультету Д. Г.Лук’яненко. У 1992 році виділилась кафедра менеджменту, яку очолив теж випускник факультету С. М. Соболь. У 1994 році кафедра економіки і управління виробництвом розділилась на дві, утворивши нову кафедру стратегії підприємств, керівником якої став випускник А. П. Наливайко.

Викладачами факультету в різні роки укомплектовувались інші внутрівузівські структури. Кращі з них ставали керівниками вузу: ректором — А. Ф. Павленко, проректором — О. Г. Білорус, деканами — С. Ф. Покропивний, А. П. Наливайко, О. В. Антонець, В. Є. Москалюк, О. М. Тітьонко, Д. Г. Лук’яненко, О. М. Мозговий, завідувачами кафедр — А. Г. Савченко, С. Ф. Покропивний, А. П. Наливайко, Д. Г. Лук’яненко, О. М. Мозговий, С. М. Соболь.

У 1990-ті роки факультет набрав прискореного розвитку. Успішним був перехід на двоступеневу вищу освіту. У другій половині 90-х років ХХ ст. кафедри факультету поповнились новими енергійними кадрами молодих викладачів, випускників університету. Нині потужний колектив викладачів та співробітників факультету включає майже 200 працівників. Структура викладацького складу одна з найкращих серед факультетів: 13 % — доктори економічних наук, професори; 50 % — кандидати економічних наук, доценти, решта — старші викладачі і асистенти. До навчального процесу залучаються також провідні економісти-практики, науковці, державні діячі. Це задає високий рівень «інтелектуальної планки» навчального процесу, посилює процес перетворення знань у безпосередній фактор виробництва.

На факультеті завжди приділялося багато уваги творчій роботі зі студентством. Широкого розповсюдження набули наукові гуртки у 70-і роки минулого століття, пізніше — наукові студентські семінари (як обов’язкова складова навчального процесу). У 1990-і роки факультет став ініціатором відновлення давніх традицій — розвитку форм науково-дослідної роботи студентів. Пошук ефективних форм, адекватних демократизації українського суспільства, увінчався створенням Наукового студентського товариства, першим головою якого став студент ІІ курсу факультету економіки та управління В. Р. Петрів. Діяльність товариства у 2002—2003 роках була надзвичайно активною: проводились міжнародні конференції, форуми, створювались дискусійні клуби тощо. Студенти факультету привозили з інших вузів, у тому числі зарубіжних, дипломи, почесні грамоти. Стабільно кращими у конкурсі «Студент Києва», що проводиться з 1999 року Громадським фондом святого Андрія Первозванного, були теж студенти факультету. У 2000 році володарем другої премії в номінації «Економічні науки» став студент IV курсу Шушковський В., нині — випускник аспірантури.

Новаторський зміст навчальних дисциплін, який відображає зміни в сьогоденні бізнесу та формує його майбутню структуру, а також активне впровадження інноваційних навчальних технологій створили випускникам факультету елітарний імідж, що, у свою чергу, зумовило невпинний попит з боку абітурієнтів. Особливої популярності набула спеціальність «Економіка підприємства», випускники якої мають унікальну можливість отримати ділову спеціалізацію з кількох різновидів магістерських програм, а саме «Інвестиційний менеджмент», «Менеджмент підприємницької діяльності», «Менеджмент проектів і консалтинг». Підвищений попит на менеджерів корпоративних структур зі спеціальності «Менеджмент організацій» обумовив відкриття у 1999 році магістерської програми «Менеджмент корпорацій (АТ)».

На факультеті було започатковано поглиблену підготовку із сучасної економічної науки. Випускні кафедри успішно освоїли в 90-ті роки минулого століття нові, невідомі раніше для вітчизняної вищої школи дисципліни базової економічної підготовки: мікро- та макроекономіку, відповідно, на кафедрах стратегії підприємств і макроекономіки та державного управління. Це створило основу для відкриття нової спеціальності «Економічна теорія» (1999 рік) та реорганізації факультету, що поповнився трьома кафедрами: історії економічних учень та економічної історії (2001 рік), політичної економії факультетів управління та маркетингу (2003 рік), політичної економії обліково-економічних факультетів (2003 рік). Таким чином, факультет став унікальним щодо диференціації напрямків підготовки і спеціальностей: тут здійснюється підготовка бакалаврів і магістрів за двома напрямами підготовки і трьома спеціальностями, одна з яких має дві спеціалізації.

Якщо цей перелік продовжити діловими спеціалізаціями, що реалізуються на рівні магістерської підготовки, а їх вісім, — то стає цілком очевидним, якою надзвичайно розмаїтою є пропозиція факультету щодо надання освітніх послуг. За цим стоїть величезна організаційна, наукова та методична робота, новаторський пошук творчого колективу колег-однодумців, що прагне досягти високої мети — дати випускнику унікальний рівень професійної компетенції, який є важливою умовою змістового наповнення і якісного рівня розвитку соціальних і економічних знань, необхідних для швидкого розвитку України та її входження в Європейський простір.

 

Сторічний ювілей КНЕУ факультет економіки та управління зустрів гідно, з новими творчими здобутками. Істотно оновлено навчальні плани, видано нові навчальні книги, задумано чимало наукових проектів.

Колективом кафедри історії економічних учень та економічної історії підготовлено спеціальне наукове видання, присвячене економічній спадщині славетного вченого-економіста Є. Слуцького. Кафедра макроекономіки та державного управління розробила нову дисципліну "Національна економіка" та підготувала відповідний підручник.

Кафедра стратегії підприємств провела міжнародну науково-практичну конференцію "Економічна організація та економічна освіта: взаємообумовленість стратегій розвитку", присвячену 100-річчю від дня народження корифея кафедри і фундатора багатьох знаменитих факультетських традицій д.е.н., професора С.М.Бухала, видатного діяча української вищої школи.

Колектив факультету нині наполегливо відпрацьовує стратегічні компетенції, задаючи рівень розвитку особистості з орієнтацією на професійну діяльність в Економіці Знань.

 

КАФЕДРИ

На факультеті працюють такі кафедри:

кафедра стратегії підприємств

завідувач — Наливайко Анатолій Петрович, професор, доктор економічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, відмінник освіти України (тел. 455-6026, 459-6154), каб. № 243, 1 корпус;

кафедра економіки підприємств

завідувач — Швиданенко Генефа Олександрівна, професор, кандидат економічних наук (тел. 371-6152), каб. № 236, 1 корпус ;

кафедра менеджменту

завідувач — Соболь Сергій Миколайович, професор, кандидат економічних наук (тел. 371-6180), каб. № 242, 1 корпус;

кафедра макроекономіки та державного управління

завідувач — Савченко Анатолій Григорович, професор, доктор економічних наук (тел. 456-5158), каб. № 255, 1 корпус;

кафедра історії економічних учень та економічної історії

завідувач — Степаненко Сергій Васильович, професор, кандидат економічних наук (тел. 371-6257), каб. № 312, 1 корпус;

кафедра політичної економії обліково-економічних факультетів

завідувач — Савчук Володимир Сафронович, професор, доктор економічних наук (тел. 489-0950), каб. 311, 5 корпус;

кафедра політичної економії факультетів управління та маркетингу

завідувач — Бєляєв Олександр Олександрович, професор, доктор економічних наук (тел. 489-09-49), каб. 319, 5 корпус.
©  Київський нацiональний економiчний унiверситет
- Статьи об эксплуатации яхт и лодок по адресу www.barque.ru
-
-
webmasterkneu@kneu.kiev.ua
all is ok