Увага! Сайт Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
змінив адресу на kneu.edu.ua
Ви автоматично перейдете на нову сторінку через 20 секунд.
Розширений пошук

Реєстрація           


welcome@kneu.kiev.ua

bigmir)net TOP 100 

укр | eng |

   Факультет управлiння персоналом та маркетингу  
Назад


Дата: 20.07.10 14:25  


 

Кафедри:

Кафедра маркетингу

Кафедра управлiння персоналом
 
Кафедра розмiщення продуктивних сил
 
Кафедра політології і соціології
 
Кафедра вищої математики
 
Кафедра iноземних мов ФМ

 

 


Заступники -
МОТЯЖЕВ Володимир Іванович,
кандидат технічних наук, доцент; (тел. 371-61-76)
ВАСИЛЕНКО Андрій Олександрович,
старший викладач; (тел. 371-61-76)
ЯКИМЕНКО Інна Миколаївна,
старший викладач; (тел. 371-62-18)

 


ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

В умовах ринкової економіки одним з найважливіших елементів ефективного господарювання є маркетинг та управління персоналом, які ґрунтуються на знанні об'єктивних економічних законів. Фахівці з маркетингу та управління персоналом здійснюють організаційно-економічну, управлінську і наукову діяльність на підприємствах, в посередницьких і торговельних організаціях, на товарних біржах, у службах постачання і збуту, науково-дослідних установах, консалтингових та рекламних фірмах, відповідних підрозділах банків і органах господарського управління. До сфери компетенції фахівців з маркетингу належать визначення ринкових передумов конкурентоспроможності та ефективного функціонування підприємства, розробка рекомендацій щодо вибору його оптимальної товарної, цінової, збутової та комунікаційної політики, формування організаційної структури, підвищення ступеня залучення персоналу до процесу розробки і прийняття рішень, створення умов для поліпшення професійної і соціальної компетенції працівників, удосконалення систем оцінки персоналу, підвищення продуктивності праці, інтеграція зусиль усіх підрозділів підприємства задля досягнення його стратегічних цілей. За освітньо-кваліфікаційними рівнями факультет готує бакалаврів і магістрів на денній, вечірній і заочній формах навчання, а також науково-педагогічних кадрів через аспірантуру і докторантуру.

Високий рівень підготовки випускників факультету маркетингу із суспільно-політичних, загально-економічних, технічних і профілюючих дисциплін забезпечує успішне виконання ними всього комплексу фахових завдань, що створює надійну основу для здійснення успішних ділових операцій підприємств і організацій маркетингової орієнтації.

ІСТОРІЯ ФАКУЛЬТЕТУ

Історія розвитку спеціальностей факультету маркетингу починається з 1906 року, коли за ініціативою професора Київського університету Св. Володимира М. В. Довнар-Запольського Міністерство торгівлі і промисловості дозволило відкрити у Києві Вищі комерційні курси з чотирирічним терміном навчання. Випускникам курсів забезпечувалися знання організації торгівлі, торговельного обігу, купецьких промислів. Фахова підготовка випускників дозволяла їм займатися торгово-промисловою діяльністю від свого імені і на власні кошти.

У 1908 році, як уже зазначалось раніше, Вищі комерційні курси було перетворено на Київський комерційний інститут з двома факультетами — економічним і комерційним. У той час на комерційному факультеті навчалось 332 особи. Отже, в історичному аспекті можна вважати, що факультет маркетингу свої витоки почав саме з того часу.

У 1912 році також функціонували факультативні відділення комерційного діловодства, педагогічні і спеціалізовані групи з вивчення іноземних мов, що мало велике значення для обраної кар’єри. Для унаочнення навчального процесу, особливо на комерційному факультеті, був створений музей товарознавства, в якому функціонувало 16 відділів, і зокрема такі, як мануфактурний, металургійний, шкіряного виробництва, кустарного виробництва, сільськогосподарський.

Багато років на комерційному факультеті працювали відомі в країні та у світі вчені: Є. Є. Слуцький, О. М. Андерсон, В. А. Бажаєв, Д. О. Граве, В. Г. Шапошников, П. р. Сльозкін, О. О. Богомолець, П. Ф. Єрченко, О. М. Гіляров, М. Б. Делоне, Є. О. Патон та ін.

Навчання на комерційному факультеті завершувалося випускними іспитами, які приймала комісія під головуванням декана. За результатами іспиту випускники комерційного факультету, які показали відмінні знання, одержували звання комерційного інженера першого або другого розрядів. Крім того, кожному випускнику інституту надавалося звання почесного громадянина і право носити значок свого навчального закладу.

Зміст навчання, характер та філософія практичної діяльності розвивав у студентів комерційного факультету особливий погляд на життя, інтуїцію, уміння налагоджувати партнерські та ділові стосунки. То ж не дивно, що в різні роки на факультеті навчалися такі відомі особи, як знаменитий письменник, автор однієї із самих нещадних книжок про революцію та громадянську війну «Конармія» І. Е. Бабель (1916 р.); засновник та художній керівник Московського державного єврейського театру С. М. Міхоелс (1915 р.); видатний учений у галузі застосування математичних методів в економічних дослідженнях, плануванні і управлінні, лауреат Державної премії, доктор економічних наук, професор Л. Ю. Мінц (1914); учасник Жовтневої революції 1917 р. у Києві, ім’ям якого названо Московський державний технічний університет, М. Я. Бауман (1915 р.); режисер Київської кіностудії художніх фільмів ім. О. Довженка, лауреат Державної премії, заслужений діяч мистецтв УРСР В.Браун (1919 р.); видатний кінорежисер О. П. Довженко (1918 р.) та багато інших.

Подальші трансформації в університеті позначились на зміні назви факультету маркетингу, який фактично започаткував своє сучасне реноме у 1965 році, коли в університеті був відкритий його попередник — факультет економіки праці та матеріально-технічного постачання. Слід відзначити, що в рамках окремих спеціальностей Київського інституту народного господарства підготовка економістів з праці розпочалася ще в 1956 р., а трохи пізніше — з економіки матеріально-технічного постачання. У 1988 році факультет економіки праці та матеріально-технічного постачання був перейменований на факультет управління трудовими і матеріальними ресурсами, а в 1994 р. — на факультет маркетингу. У різні роки деканами факультету працювали професори та доценти С. О. Кошелюк, В. С. Жученко, В. М. Данюк, А. Ф. Павленко, Ю. І. Пітюренко, І. Т. Бондарук.

СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ

До складу факультету маркетингу входять такі кафедри:
Кафедра маркетингу;
Кафедра управління персоналом;
Кафедра розміщення продуктивних сил;
Кафедра вищої математики;
Кафедра політології та соціології;
Кафедра іноземних мов.

У науковому та навчально-методичному забезпеченні навчального процесу на шести кафедрах факультету беруть участь понад 150 викладачів, у тому числі 11 докторів наук, 15 професорів, 60 кандидатів наук, 35 доцентів.

На факультеті функціонують два комп’ютерні класи з доступом до мережі Internet (комп’ютерний клас кафедри маркетингу та комп’ютерний клас кафедри управління персоналом) і три лінгафонних кабінети.

Більш докладно про викладачів та дисципліни дивіться в матеріалах кафедр.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Факультет маркетингу здійснює підготовку фахівців напряму «Економіка і підприємництво» двох спеціальностей: «Маркетинг» та «Управління персоналом і економіка праці» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр і магістр на денній, вечірній і заочній формах навчання, а також науково-педагогічних кадрів через аспірантуру і докторантуру.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ФАКУЛЬТЕТУ

Термін підготовки бакалаврів
на денній та вечірній формах навчання становить 4 роки,
на заочній — 4 роки 2 місяці.
Підготовка магістрів за відповідними програмами здійснюється
на денній формі протягом одного року,
на вечірній та заочній — 1 рік і 2 місяці.

У межах підготовки бакалаврів з маркетингу та управління персоналом і економіки праці студенти факультету протягом трьох років отримують фундаментальну освіту з гуманітарної, природничонаукової та загальноекономічної підготовки, а студенти денної форми навчання мають можливість отримати ще й додаткову психолого-педагогічну підготовку або поглиблені знання з іноземної мови (за вибором студента) з відповідним записом у дипломі. Четвертий рік навчання відведено фаховій підготовці. Дипломи бакалаврів-маркетологів та бакалаврів з управління персоналом і економіки праці визнаються майже в усіх провідних вищих учбових закладах Європи та США, тому їх власники можуть вступати до магістратури цих вузів за обраною спеціальністю.

Навчальний план бакалаврів маркетингу та управління персоналом і економіки праці включає:
1. Нормативні дисципліни:
1.1. Дисципліни циклу гуманітарної підготовки (вивчаються на першому та другому курсах);
1.2. Дисципліни циклу природничонаукової та загальноекономічної підготовки (вивчаються протягом першого — третього курсів);
1.3. Дисципліни професійної підготовки (вивчаються на четвертому курсі)
2. Варіативну частину плану (дисципліни для формування індивідуального навчального плану):
2.1. Дисципліни циклу гуманітарної підготовки (студенти мають можливість обрати один із трьох запропонованих пакетів);
2.2. Дисципліни циклу природничонаукової та загальноекономічної підготовки;
2.3. Дисципліни циклу професійної підготовки.

Бакалаври за спеціальністю «Маркетинг» мають можливість продовжити навчання за магістерськими програмами «Маркетинговий менеджмент» і «Рекламний менеджмент», а бакалаври за спеціальністю «Управління персоналом і економіка праці» — за магістерською програмою «Менеджмент персоналу». Підготовка магістрів за цими напрямами здійснюється на основі програм, які ґрунтуються на останніх, адаптованих до сучасних економічних умов господарювання, досягненнях вітчизняної і зарубіжної наукової думки із використанням новітніх педагогічних технологій. Це робить випускників магістерських програм конкурентноспроможними на ринку праці, дозволяє їм посідати високі посади в ієрархії бізнес-менеджменту, ефективно здійснювати підприємницьку та управлінську діяльність.

Навчальний план на магістерському освітньо-кваліфікаційному рівні складається з нормативної та варіативної (за вибором студента) частин.

Закріплення теоретичних знань студентів досягається за допомогою практичних навичок, набутих під час проходження практики на підприємствах, в установах і організаціях України.

ВІДОМОСТІ ПРО СТУДЕНТІВ

Зараз на факультеті навчається понад 2160 студентів денної, вечірньої та заочної форм навчання, у т. ч.
за спеціальністю «Маркетинг» — понад 1500 студентів,
за спеціальністю «Управління персоналом і економіка праці» — понад 660 осіб.

Можливості працевлаштування:

Високий рівень підготовки випускників факультету маркетингу із суспільно-політичних, загально-економічних, технічних і профілюючих дисциплін забезпечує успішне виконання ними всього комплексу фахових завдань, що створює надійну основу для здійснення успішних ділових операцій підприємств і організацій маркетингової орієнтації.

Повний курс навчання за програмами «Маркетинговий менеджмент» та «Рекламний менеджмент» дозволяє магістрам успішно працювати керівниками та маркетинг-директорами суб’єктів ринкової діяльності різних форм власності. Фахівці з маркетингу здійснюють організаційно-економічну, управлінську та наукову діяльність на підприємствах, у посередницьких і торгових організаціях, службах постачання та збуту, науково-дослідних установах, консалтингових та рекламних фірмах, відповідних підрозділах банків, у органах господарського управління. Вони аналізують і прогнозують ринкові ситуації, розробляють рекомендації щодо виробництва товарів і надання послуг, формування їх асортименту, здійснюють різноманітну діяльність з визначення і реалізації маркетингових програм, цінової і збутової політики підприємств, матеріально-технічного забезпечення виробництва тощо. Вони здатні обґрунтовувати інноваційну діяльність фірми, розробляти інформаційне маркетингове забезпечення управління, прогнозувати розвиток кон’юнктури ринку, планувати розвиток та стратегію діяльності фірми.

Випускники факультету за спеціальністю «Управління персоналом і економіка праці» (магістерська програма «Менеджмент персоналу») мають достатньо навичок і знань для здійснення організаційно-управлінської, планово-економічної, аналітичної, нормо-проектної, науково-дослідної та навчально-методичної діяльності. Вони працюють на підприємствах, в організаціях та установах, у відділах кадрів та службах управління персоналом і соціального розвитку, відділах організації праці та заробітної плати підприємств, установ та організацій різних рівнів управління. Висока кваліфікація магістрів дозволяє їм успішно працювати на посадах керівників та спеціалістів у органах державного управління у сфері соціально-трудових відносин Міністерства праці і соціальної політики України, управліннях праці та соціального захисту населення регіональних держадміністрацій, державній службі зайнятості, центрах профорієнтації, Фондах соціального страхування, Пенсійному фонді, Державному комітеті статистики, в органах місцевого самоврядування, у науково-дослідних установах, навчальних закладах, кадрових агентствах, консалтингових фірмах тощо.

Випускникам факультету маркетингу притаманна висока професійна культура, прагнення до постійного поповнення знань, здатність адаптуватися до вимог підвищення ділової кваліфікації або зміни характеру праці під впливом науково-технічного прогресу, діяльна участь у громадсько-політичному житті, уміння працювати з людьми.

Серед випускників факультету, наприклад, докт. екон. наук член-кореспондент НАН, постійний представник України при відділенні ООН та міжнародних організаціях у Женеві МЗС України Є. Р. Бершеда, докт. екон. наук, професор С. І. Бандур — завідувач відділу Ради з вивчення продуктивних сил України, ректор Міжнародного християнського університету, докт. екон. наук, професор А. В. Войчак, начальник Управління бухгалтерського обліку, фінансів та звітності КМУ О. І. Ворона, виконавчий директор «Асоціації ювелірів України» Г. І. Можаровський, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України В. В. Роговий, директор департаменту стратегічного планування та комунікацій Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту М. О. Солдатенко, голова ВАТ «Київуніверсал» В. Д. Штанько, народний депутат України Ф. І. Шпиг, керівник програм з пенсійного реформування та розвитку фінансових ринків Місії Агентства США з міжнародного розвитку в Україні, Білорусі та Молдові В. В. Яценко.

КОНТАКТИ

Адреса:
03057, м. Київ, пр. Перемоги, 54/1 (Головний корпус КНЕУ).

Декан — тел. 456-73-08, (внутріншній 63-94); I корпус, 3-й поверх  каб. 345
Заступники деканател. 371-61-76 (внутріншній 61-76); I корпус, 3-й поверх каб. 343
Заступник декана, помічник деканател. 371-62-18 (внутріншній 62-18); I корпус, 3-й поверх каб. 332
Деканат:
Диспетчер, секретар — тел.
456-26-82 (внутріншній 64-69); I корпус, 3-й поверх каб. 347а
Методисти вечірнього та заочного відділення тел. 371-62-77 (внутріншній 62-77); I корпус, 3-й поверх каб. 347
e-mail: kardash@kneu.kiev.ua
©  Київський нацiональний економiчний унiверситет
-
-
-
webmasterkneu@kneu.kiev.ua
all is ok