Увага! Сайт Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
змінив адресу на kneu.edu.ua
Ви автоматично перейдете на нову сторінку через 20 секунд.
Розширений пошук

Реєстрація           


welcome@kneu.kiev.ua

bigmir)net TOP 100 

укр | eng |

   Облiково-економiчний факультет  
Назад


Дата: 09.06.09 13:21  


Кафедри:

Кафедра облiку пiдприємницкої дiяльностi
 
Кафедра облiку в кредитних i бюджетних установах i економічного аналiзу
 
Кафедра бухгалтерського обліку
 
Кафедра аудиту


Декан —
Єфіменко Василь Іванович, канд. екон. наук, професор.
тел. +038 (044) 456-50-19, факс +038 (044) 456-50-19,
e-mail: account@kneu.kiev.ua, к. 38.

Заступник декана з підготовки бакалаврів
та магістрів заочної та вечірньої форми навчання —
Кириленко Сергій Анатолійович, ст. викладач.
тел. +038 (044) 371-62-61, к. 18а;
методисти заочної та вечірньої форм навчання:
тел. +038 (044) 371-62-47, 371-62-49, к. 18, 19.

Заступник декана з підготовки бакалаврів та магістрів
денної форми навчання—
Поплюйко Андрій Миколайович, доцент.
тел. +038 (044) 371-62-61, к. 18а;

Заступник декана з підготовки бакалаврів та магістрів
денної форми навчання —
Кірданов Михайло Григорович, доцент.
тел. +038 (044) 371-62-61, к. 18а;

методисти денної форми навчання:
тел. +038 (044) 371-62-40, к. 48.

Загальна інформація

Обліково-економічний факультет виконує стратегічну місію формування фахівців вищої кваліфікації у галузях бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту.
Облік — це інформаційна система для прийняття оптимальних управлінських рішень, мова бізнесу. Він має забезпечувати достовірною, об’єктивною, доречною та дохідливою інформацією про фінансовий стан і результати діяльності підприємства всіх користувачів: власників, менеджерів, акціонерів, інвесторів, кредиторів, органи державного управління тощо.
Основні напрямки науково-дослідної роботи факультету:
― удосконалення обліку і контролю в галузях економіки;
― удосконалення бухгалтерського обліку і економічного аналізу на основі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України;
― проблеми розвитку аудиту, державного контролю та інформаційних технологій як важливих інструментів ринкової економіки;
― підготовка науково-педагогічних кадрів через аспірантуру і докторантуру;
― наукова робота студентів через кафедри та наукове студентське товариство факультету.

Історія факультету

Обліково-економічний факультет як окремий структурний підрозділ створено 1959 року. Спочатку факультет називався обліково-статистичним, після 1965 року його перейменовано в обліково-економічний. До 2003 року обліково-економічний факультет здійснював підготовку фахівців за двома спеціальностями: облік і аудит та економічна статистика. 2003 року спеціальність «Економічна статистика» передано до складу факультету інформаційних систем і технологій.

Матеріально-технічне забезпечення факультету

Навчання на обліково-економічному факультеті забезпечують:
• три комп’ютерних класи кафедр факультету — к. 39, 46, 59;
• два навчально-методичних кабінети кафедр факультету:
  а) навчально-методичний кабінет кафедри обліку підприємницької діяльності — к. 33, тел. +038 (044) 371-62-42;
  б) навчально-методичний кабінет кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу — к. 43, тел. +038 (044) 371-62-38;

Структура факультету

До складу обліково-економічного факультету входять чотири кафедри, які є випусковими:
1. Кафедра обліку підприємницької діяльності.
Завідувач – Бондар Микола Іванович доктор економічних наук, професор. тел. +038 (044) 371-62-41, 456-52-56 (к. 35).

2. Кафедра бухгалтерського обліку.
Завідувач – Кузьмінський Юрій Анатолійович, д.е.н., професор, тел. +038 (044) 371-62-70, 371-62-46 (к. 24).

3. Кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу.
Завідувач –Кіндрацька Любомира Максимівна, д.е.н., професор, тел. +038 (044) 371-62-39, 456-52-56 (к. 45).

4. Кафедра аудиту.
Завідувач – Савченко Володимир Якович, к.е.н., професор, тел. 371-62-54, 456-41-86 (к. 55).
 
Кількість штатних працівників професорсько-викладацького складу – 101 особа, в т.ч.:
20 - доктори економічних наук, професори,
47 - кандидати економічних наук, доценти,
34 - старші викладачі та асистенти.


Спеціальності та напрямки підготовки фахівців

Обліково-економічний факультет здійснює підготовку фахівців зі спеціальності “Облік і аудит“ за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр і магістр на денній, вечірній та заочній формах навчання.
 
Підготовка бакалаврів
Напрям підготовки – “Облік і аудит“
Термін підготовки:
денна, вечірня форми навчання – 4 роки,
заочна форма навчання – 4 роки, 2 міс.
Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • бухгалтерський облік (теорія бухгалтерського обліку);
 • економічний аналіз;
 • аудит;
 • фінансовий облік;
 • управлінський облік;
 • облік у зарубіжних країнах;
 • інформаційні системи і технології в обліку;
 • облік в банках;
 • облік в бюджетних установах;
 • облік у фермерських господарствах.


Підготовка магістрів
Спеціальність – “Облік і аудит“
Термін підготовки:
денна форма навчання – 1 рік
вечірня, заочна форми навчання – 1 р. 2 міс.
Магістерські програми:
            1. Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю.
            2. Облік і аудит в управлінні банками.
            3. Облік і контроль в управлінні бюджетними і фінансовими організаціями;
Магістерську програму студент обирає за власним бажанням з урахуванням майбутнього працевлаштування.

Навчальний план

На обліково-економічному факультеті застосовується двосеместровий поділ навчального року:
1-й семестр: 
вересень — грудень,
канікули 25 грудня — 7 січня,
екзаменаційна  сесія —  січень.

2-й семестр:
лютий — травень,
екзаменаційна сесія — червень,
канікули  — липень-серпень.

Основні методи викладання і навчання:
― лекції;
― практичні (семінарські) заняття;
― індивідуальна робота зі студентами;
― самостійна робота студентів.

Способи оцінювання знань студентів:
Поточний контроль:
― усне опитування на практичних заняттях;
― тестування (контрольні роботи) за окремими питаннями кожної теми;
― виконання практичних завдань;
― виконання завдань для самостійного опрацювання;
― контрольна робота (модуль) за певним блоком (модулем) тем;
Підсумковий контроль:
― письмовий іспит;
― результати поточного модульного контролю;
― захист звіту з виробничої практики;
― захист магістерської дипломної роботи.

Відомості про студентів

Кількість студентів: 2500, в т.ч.

 • денна форма навчання - 1300
 • вечірня форма навчання - 1000
 • заочна форма навчання - 200

Основними місцями роботи випускників зі спеціальності “Облік і аудит“ є малі, середні та великі підприємства, підприємства з іноземними інвестиціями, комерційні банки, інвестиційні фонди і компанії, аудиторські фірми, бюджетні організації і установи, міністерства та відомства. За бажанням та за покликанням молоді фахівці можуть працювати викладачами обліку, аудиту, економічного аналізу, державного фінансового контролю в технікумах, коледжах та інших навчальних закладах.

 

Контакти

Юридична адреса: м. Київ, 03680, просп. Перемоги, 54/1, 1-й корпус КНЕУ
Адреса: м. Київ, 03113, вул. Дігтярівська, 49-Г, 2-й корпус КНЕУ
©  Київський нацiональний економiчний унiверситет
-
-
-
webmasterkneu@kneu.kiev.ua
all is ok