Увага! Сайт Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
змінив адресу на kneu.edu.ua
Ви автоматично перейдете на нову сторінку через 20 секунд.
Розширений пошук

Реєстрація           


welcome@kneu.kiev.ua

bigmir)net TOP 100 

укр | eng |

   Факультет економiки АПК 
Назад


Дата: 09.06.09 13:26  


 

 

Кафедри:

Кафедра економiки агропромислових формувань
 
Кафедра облiку, аналiзу та аудiту в АПК
 
Кафедра політичної історії
 
Кафедра фізичного виховання

 

                                Декан факультету                                      

                          Декан - професор, к.е.н.
                               КОЦУПАТРИЙ
                               Михайло Миколайович

 

 

Керівництво


Декан факультету —
КОЦУПАТРИЙ Михайло Миколайович
професор, кандидат економічних наук.
телефони:  456-50-58,  371-62-31, внутр.  62-31.

Заступник:
Садовник Олександр Володимирович
доцент, кандидат економічних наук
телефон:  371-62-29.

Завідувачі кафедр: 
кафедра економіки агропромислових формувань -
ДЕМ'ЯНЕНКО Сергій Іванович -
професор, доктор економічних наук.

кафедра обліку, аналізу та аудиту в АПК -
КОЦУПАТРИЙ Михайло Миколайович -
професор, кандидат економічних наук.

кафедра політичної історії - 
САЛАБАЙ Володимир Федотович -
професор, кандидат історичних наук.

кафедра фізичного виховання -
СОБОЛЄВ Юрій Леонідович -
 доцент, кандидат педагогічних наук.

 

Загальні відомості

Серед факультетів, які готують економістів для різних сфер національної економіки, особ¬ливе місце посідає факультет економіки аграрно-¬промислового комплексу.
Це, власне, єдиний фа¬культет університету, що забезпечує потреби аг¬ропромислового комплексу нашої країни в еко¬номістах, котрі мають не тільки конкретну галу¬зеву економічну підготовку, а й набули досить глибокі технологічні, економічні, фінансові, облікові та управлінські знання міжгалузе¬вого характеру. В цьому й полягає його особ¬ливість.

ІСТОРІЯ ФАКУЛЬТЕТУ

Факультет сформувався у березні 1945 року, коли було створено планово-економічний фа¬культет, який включав дві спеціальності: еко¬номіка промисловості й економіка сільського господарства. 1956 року його було перейменова¬но на факультет економіки сільського господар¬ства, який 1963 року перетворено на факультет планування сільського господарства. До 1966 ро¬ку на факультеті готували фахівців за однією спеціальністю — із планування та економіки сільського господарства. Починаю¬чи з 1966 року факультет здійснював підготовку спеціалістів із бухгалтерського обліку в сільсько¬му господарстві та планування сільського госпо¬дарства. 1992 року факультет було перейменовано на факультет аграрного менеджменту у складі двох випускних кафедр: аграрного менеджменту і обліку та ауди¬ту в сільському господарстві. Та в лютому 2004 р. факультет аграрного менеджменту перетворено на факультет економіки АПК, — у зв'язку з ра¬дикальними змінами у сфері агропромислового виробництва й агробізнесу та необхідністю готу¬вати спеціалістів за принципово новою спрямо¬ваністю міжгалузевого характеру, яких у найближчі роки прогнозується значний дефіцит.
Незважаючи на те, що факультет існує більше 60 років, спеціалістів з економіки, зорієнтова¬них на роботу в сільському господарстві, готува¬ли практично із самого початку створення університету. Так, ще у червні 1906 року професор В. Г. Бажаєв (на той час відповідальний працівник Міністерства торгівлі та промисловості Росії) був затверджений деканом сільськогосподарсь¬кого відділення Київського комерційного інсти¬туту і пропрацював на цій посаді до 13 березня 1908 року. На той час, а також у 20—30-х роках минулого століття в університеті викладали «Аграрну політику» та «Економіку сільського господарства». Згодом до них долучили «Орга¬нізацію сільського господарства», «Планування на аграрних підприємствах», «Організацію матеріально-технічного забезпечення сільського господарства», «Збереження і переробку сільсько-господарської продукції».
Сільське господарство та переробна промис¬ловість завжди посідали провідне місце в еко¬номіці нашої країни. Особливо це стосувалося повоєнних років, коли Україна виконувала одну із ключових ролей у забезпеченні продовольчої безпеки колишнього СРСР. Необхідність ство¬рення факультету економіки сільського госпо¬дарства була покликана самим життям і в перші післявоєнні роки за спеціальністю «Економіка сільського господарства» випускалося щорічно 100 студентів.
Першим деканом факультету був відомий український вчений, доктор еко¬номічних наук професор О. П. Каневський, який також очолював кафедру економіки сільського господарства (1955—1959). О. П. Каневського справедливо вважають одним із тих, хто був не тільки високоерудованим науковцем і виклада-чем, а й фундатором наукової школи економістів-аграрників. Всесоюзне визнання отрима¬ли видані за редакцією О. П. Каневського під¬ручники «Економіка сільського господарства» та «Економіка, організація і планування сільсько¬господарського виробництва» (російською мовою).
Другим деканом факультету у 1959 році став кандидат економічних наук, доцент М. П. Хотенко, який перебував на цій посаді до червня 1967 року. Він також очолював кафедру еко¬номіки сільського господарства (згодом — еко¬номіки та організації сільського господарства). Треба зазначити, що в 1960 році на факультеті було створено другу кафедру — землеробства й тваринництва, яку очолив відомий вчений-педагог С. М. Бугай, доктор сільськогосподарських наук, професор, автор кількох видань підручни¬ка «Рослинництво».
У 1967 році деканом факультету став канди¬дат економічних наук, доцент, Р. С. Костюк, який керував факультетом упродовж 18 років. Досвідчений організатор, Р. С. Костюк доклав ба¬гато зусиль, щоб очолюваний ним колектив посідав чільне місце в університеті за результатами навчальної, наукової та виховної роботи. Факультет набув заслуженого визнання в Ук¬раїні і за кордоном.
В 1978 році, як са¬мостійний підрозділ в складі факультету, було створено кафедру обліку та аудиту в сільському господарстві — внаслідок поділу за галузевою ознакою загальної (раніше функціонуючої) кафедри бухгалтерсь¬кого обліку. Разом із тим відбулося з'єднання двох кафедр — планування сільського господар¬ства та землеробства і тваринництва.
У 1985 році факультет очолив кандидат еко¬номічних наук, професор А. І. Смислов, який і донині працює проректором університету з міжнародних зв'язків. Учений доклав багато зу¬силь, щоб цей факультет поглибив наукові дослідження у сфері агропромислової інтеграції та зміцнив свої зв'язки із зарубіжними навчаль¬ними закладами. Через кілька років його дека¬ном було обрано кандидата економічних наук, доцента О. О. Медвецького, нашого ж випускни¬ка. 1992 року відбулося перейменування факуль¬тету — на факультет аграрного менеджменту. За участю О. О. Медвецького тут розпочалася копітка робота з підготовки нових навчальних планів і програм, видання підручників та на¬вчальних посібників нового покоління, інтенсифікації навчання.
З 2000 року деканом працює кандидат еко¬номічних наук, професор М. М. Коцупатрий, та¬кож наш випускник, якому випало розпочинати роботу у світлі вимог Болонського процесу. Відбулась концептуальна зміна напряму діяль¬ності факультету, чому передували процеси ство¬рення у 2003 році двох нових спеціалізацій «Економіка агропромислових формувань» (спеціальності «Економіка підприємств») та «Облік і аудит в АПК» (спеціальності «Облік і аудит»). Факультет став називатись — «Економіка агро¬промислового комплексу».
Необхідність відкриття цих двох спеціа¬лізацій була викликана гострою нестачею спе¬ціалістів у сфері агробізнесу. В ході економічної реформи в агропромисловому комплексі держа¬ви сталися значні зміни, — прийшла нова фор¬мація бізнесменів, які вкладають багато¬мільйонні інвестиції в сільське господарство, пе-реробку сільськогосподарської продукції, харчо¬ву промисловість, агросервіс тощо. Виникають нові форми інтеграційних зв'язків. Йдеться на¬самперед про створення агропромислових ви¬робничих формувань корпоративного типу на основі оренди землі й майна, холдингових ком¬паній, зміщення інтеграційних процесів у сферу обігу агропромислової продукції, інвестування виробництва, регулювання товарних і грошових потоків. Набуває динамічного розвитку аграр¬ний ринок, представлений товарними біржами, торговими домами, оптово-роздрібними магази¬нами фірмової торгівлі аграрних, переробних і сервісних підприємств, постійно діючими виставками-ярмарками та ін. У сферу управління АПК приходять консалтингові фірми, дорадчі служби, осередки «ноу-хау», кредитні спілки. Продукція АПК виходить на зовнішній ринок. В аграрному секторі створені нові ор¬ганізаційно-правові форми господарювання, які працюють на засадах приватної власності та ринкових відносин.
Такі радикальні зміни у сфері виробництва й управління АПК потребують професійних кадрів з новим, ринковим мисленням, озб¬роєних фундаментальними знаннями механізму міжгалузевих взаємин на макро- і мікрорівнях економіки. Перебування АПК нашої країни уп¬родовж 90-х років XX століття у глибокій кризі призвело до того, що випускники економічних аграрних професій не мали можливості працю¬вати за фахом. На ринку спеціалістів з агробізне¬су виник гострий дефіцит, який даватиметься взнаки ще довго. Нові агропромислові форму¬вання потребують фахівців, які б вільно могли скласти реальний бізнес-план розвитку того чи того проекту з агробізнесу, спланувати діяль¬ність підприємства на різні періоди, розрахувати потребу в інвестиціях та віддачу від них, ор¬ганізувати й забезпечити на високому рівні мене¬джмент даних формувань, досліджувати кон'юнк¬туру ринку продукції АПК та просувати агропромислову продукцію, володіти питаннями ек¬спорту та імпорту, вміти правильно вести облік на підприємстві, організувати його аудит та про¬вести економічний аналіз. Спеціалісти з аг¬робізнесу потрібні також усім іншим структу¬рам, які обслуговують агропромислове вироб¬ництво, наприклад банкам, страховим та інвес¬тиційним компаніям тощо. Саме таким вимо¬гам і відповідає підготовка фахівців на факуль¬теті.
Отже, на факультеті готують принципово нову фор¬мацію спеціалістів, які можуть не лише працю¬вати економістами чи бухгалтерами аграрних підприємств, а передусім бути універсальними спеціалістами, які повинні ефективно управляти інвестиціями та функціонуванням капіталу на всіх етапах створення агропромислової про¬дукції, починаючи від сільськогосподарського виробництва і закінчуючи створенням готової харчової продукції та її просуванням на вну¬трішньому й зовнішньому ринках. Ураховуючи високі темпи розвитку харчової, переробної промисловості та сільського господарства в нашій країні, а також відповідну потребу новостворених агропромислових формувань у спе¬ціалістах, успішне працевлаштування випуск¬ників факультету не викликає сумнівів.

 

СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ


В структурі факультету діють дві випускові кафедри (обліку, аналізу та аудиту в АПК; економіки агропромислових формувань), а також дві загально університетські кафедри (політичної історії; фізичного виховання).

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА НАПРЯМКИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Спеціальності.
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр -
- спеціальність "Облік і аудит", спеціалізація "Облік і аудит в АПК";
- спеціальність "Економіка підприємств", спеціалізація "Економіка агропромислових формувань".
Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр -
магістерські програми:
- " Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю ";
- " Економіка підприємств АПК ".
Терміни підготовки бакалаврів: денної форми навчання - 4 роки, заочної форми - 4 роки та 2 місяці.
Термін підготовки магістрів: денної форми навчання - 1 рік; заочної форми - 1 рік та 2 місяці.
У рамках підготовки бакалаврів студенти факультету протягом трьох років отримують фундаментальну освіту, а студенти денної форми навчання - ще й додаткову психолого-педагогічну підготовку, отримуючи при цьому спеціальність викладача економіки, що підвищує конкурентоспроможність наших випускників в процесі працевлаштування. Четвертий рік навчання відведено фаховій підготовці. На кожному курсі є група поглибленого вивчення іноземної мови із складанням державного іспиту.
Організація навчального процесу. На факультеті опрацьовані і запроваджені сучасні навчальні плани, які визначають цикли нормативних дисциплін, гуманітарної, природничонаукової, загальноекономічної та професійної підготовки, а також вибіркових навчальних дисциплін з підготовки бакалаврів і магістрів; застосовується практика на виробництві.
У процесі навчання студенти залучаються до наукової роботи з актуальних проблем ринкової економіки під керівництвом кваліфікованих викладачів випускових кафедр факультету "Економіки АПК". Для забезпечення реалізації цих планів на факультеті сформовано висококваліфікований професорсько-викладацький колектив: тут працюють 3 доктори економічних наук, 8 професорів, 26 доцентів і 38 кандидатів економічних наук. В цілому професорсько-викладацький склад факультету виглядає наступним чином:

Кафедра

Кількість викладачів

в тому числі

з них

професорів

доцентів

старших

викладачів

асистентів, викладачів

д.ек.н.

к.ек.н

к.п.н.

к.іс.н.

економіки АПФ

14

4

7

2

1

3

9

обліку, аналізу та аудиту в АПК

18

2

8

5

3

-

12

політичної історії

14

2

9

3

-

-

14

фізичного виховання

46

-

2

29

15

-

3

Разом

92

8

26

39

19

3

38

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ФАКУЛЬТЕТУ


Для забезпечення підготовки студентів факультету проведено значну організаційно-методичну роботу з удосконалення навчальних планів кожної спеціальності і кадрового забезпечення їх реалізації. Крім традиційних економічних дисциплін, велику увагу звернено на підготовку нових навчальних курсів, які мають дати ґрунтовні знання майбутнім спеціалістам з ринкової економіки. Передовсім, це "Стратегічне управління", "Аудит", "Бізнес-планування", "Управлінський облік", "Управління спеціальними проектами", "Судово-бухгалтерська експертиза", "Інформаційні системи в менеджменті", "Податковий облік і звітність", "Фінанси підприємств", "Маркетинговий менеджмент в АПК", "Менеджмент аграрних підприємств", "Логістика", "Міжнародна економіка", "Аналіз, моделювання і управління ризиком", "Економетрія", "Інфраструктура аграрного ринку", "Організація і стимулювання праці", "Облік в зарубіжних країнах", "Податковий облік і звітність", "Міжнародні стандарти аудиту", "Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку". У широкому плані викладаються дисципліни з організації обліку в господарських товариствах і фермерських господарствах та спільних підприємствах, кооперативах, малих і колективних підприємствах.
Зв'язок навчання з практикою агропромислових формувань забезпечується через базові філії кафедр безпосередньо на виробництві, а також у процесі проходження практики на підприємствах. Крім цього, для читання лекцій залучаються провідні вчені науково-дослідних економічних інститутів, спеціалісти Міністерства аграрної політики України, досвідчені практики та бізнесмени.
Міжнародні зв'язки. Факультет "Економіки АПК" тісно співпрацює з університетом Георга-Августа (м.Гьоттинген, ФРН), що закріплено підписанням відповідної угоди між університетами. В ході такого співробітництва відбуваються регулярні стажування викладачів, аспірантів та студентів обох університетів. Для бакалаврів факультету є можливість продовжити навчання в університеті Георга-Августа та отримати диплом магістра обох університетів. Факультет також ефективно співпрацює з профільними факультетами країн СНД, з університетом м.Констанц (Німеччина).
Організація стимулювання навчання студентів. Кращі студенти факультету отримують іменні стипендії Президента України, Верховної Ради України, Наглядової ради університету, мера міста Києва, застосовуються інші форми заохочення, передбачені Статутом університету.

ВІДОМОСТІ ПРО СТУДЕНТІВ


На факультеті здійснюється підготовка фахівців зі спеціальностей: економіки підприємства та обліку і аудиту за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр і магістр на денній та заочній формі навчання, а також науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру.
На факультеті навчається 906 студентів: 582 денної та 324 заочної форми навчання.
Студенти факультету проходять виробничу та переддипломну практику на підприємствах АПК м. Києва,  Київської, Черкаської, Полтавської та інший областей.
Випускники факультету працюють на різноманітних підприємствах агропромислового комплексу країни: аграрних, переробних, транспортних, будівельних, торгівельних на посадах економістів, менеджерів, бухгалтерів, фінансистів, а також керівниками підприємств та структурних підрозділів. Значна частина випускників працює в підрозділах Державної контрольно-ревізійної служби України, Державної податкової адміністрації України, Державного казначейства України, в державних органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, науково-дослідних установах, в аудиторських фірмах.

 Докладніше:
Заступник декана: САДОВНИК Олександр Володимирович - каб. 63, телефон: 459-62-29, e-mail: feapk@mail.ru.
Помічник декана: ПАВЛЮК Оксана Станіславівна - каб. 63, телефон: 459-62-29.
Диспетчер денної форми навчання: КИРИЛЕНКО Олена Валеріївна - каб. 65, телефони: 456-50-58, 459-62-31, feapk@mail.ru.
Методист заочної форми навчання: ЛЄСКОВА Наталія Борисівна - каб. 62, телефон: 459-62-30
Секретар: БЕРНАЦЬКА Євгенія Володимирівна - каб. 62, телефон: 459-62-30

Кафедра економіки агропромислових формувань
Адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 49-г, КНЕУ, навчальний корпус №2, кабінети 72, 73, 75, 79.
Завідувач кафедри: ДЕМ'ЯНЕНКО Сергій Іванович - каб. 75, телефони: 455-69-17, 371-62-25, e-mail: demyanenko@kneu.kiev.ua
Заступник завідувача кафедри: ЧАБАН Віталій Григорович - каб. 72, телефони: 455-69-17, 371-62-26
Зав. навчально-методичним пунктом: САХАНДА Наталія Петрівна - каб. 79, телефон: 371-62-88.
Старший лаборант: - ЗАРИЦЬКА Наталія Петрівна - каб. 75, телефони: 455-69-17, 371-62-25, e-mail: demyanenko@kneu.kiev.ua
Кафедра обліку, аналізу та аудиту в АПК
Адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 49-г, КНЕУ, навчальний корпус №2, кабінети 82, 83, 85.
Завідувач кафедри: КОЦУПАТРИЙ Михайло Миколайович - каб. 85, телефони: 371-62-21, 371-62-22, e-mail: linnik@kneu.kiev.ua
Заступник завідувача кафедри: ШЕВЧЕНКО Юрій Андрійович - каб. 83, телефон: 371-62-28
Зав. навчально-методичним пунктом: ПЕЧЕРНА Світлана Миколаївна - каб. 82, телефони: 371-62-21, 371-62-22
Лаборант: ОРЕЛ Оксана Миколаївна - каб. 85, телефони: 371-62-21, 371-62-22
Кафедра політичної історії
Адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 79/81, КНЕУ, навчальний корпус №5, кабінети 303, 305.
Завідувач кафедри: САЛАБАЙ Володимир Федотович - каб. 303, телефони: 205-54-86
Заступник завідувача кафедри: ДУДКО Ірина Дмитрівна
Старший лаборант: ГЕРКО Олеся Анатоліївна - каб. 305, телефони: 489-09-28
Кафедра фізичного виховання
Адреса: м. Київ, вул. Ежена Пот'є, 18, КНЕУ, Фізкультурно-спортивний комплекс "Економіст".
Завідувач кафедри: СОБОЛЄВ Юрій Леонідович - телефон: 455-69-18
Заступники завідувача кафедри: ДОМАШЕНКО Наталія Олександрівна, КАРПОВА Ірина Броніславівна

Контакти:


Телефони:  Розташування:
Декан –    456-50-58,  62-31   каб. 65  II корпус, 6-й поверх
Деканат –    371-62-30,  62-30  каб. 62    
Адреса (розташування):  03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 49г (II корпус КНЕУ).
Адреса (поштова):  03680, м. Київ, пр. Перемоги, 54/1 (I корпус КНЕУ).

©  Київський нацiональний економiчний унiверситет
- Экономические термины
-
-
webmasterkneu@kneu.kiev.ua
all is ok