Увага! Сайт Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
змінив адресу на kneu.edu.ua
Ви автоматично перейдете на нову сторінку через 20 секунд.
Розширений пошук

Реєстрація           


welcome@kneu.kiev.ua

bigmir)net TOP 100 

укр | eng |

   Центр післядипломної освіти 
Назад


Дата: 09.07.09 10:40  


Керівництво


 

 

 
 

Директор —
Татарчук Микола Іванович,
кандидат економічних наук, доцент

Правила прийому на освітньо – кваліфікаційний рівень спеціаліста та підвищення кваліфікації фахівців національної економіки України до державного вищого навчального закладу „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Центр післядипломної освіти на 2008-2009 навчальний рік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальні відомості

Постійно діючою ланкою в національній системі безперервної освіти є післядипломна освіта, яка забезпечує фахове удосконалення й оновлення професійних умінь і навичок. Відповідно до цього Центр післядипломної освіти (ЦПО) КНЕУ здійснює оперативне підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів з актуальних проблем економіки, підприємництва та менеджменту, поглиблення та оновлення знань в галузі економічних дисциплін і призначається для подолання дефіциту кадрів у провідних галузях національної економіки України. Основне місце ЦПО в системі навчальних підрозділів університету визначається основними завданнями і функціями з забезпечення безперервності та наступності освіти громадян, здобуття ними більш високої кваліфікації або одержання нового фаху. Він сприяє задоволенню інтересів громадян у постійному підвищенні професійного рівня, запобігає втратам продуктивних сил засобами оновлення і корекції професійної підготовленості фахівців до змінюваних умов матеріального виробництва, попиту на ринку праці, виступає одним із засобів їх соціального захисту та забезпечує потребу суспільства і держави у висококваліфікованих конкурентноспроможних фахівцях. У центрі здійснюється підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів зі спеціальностей, що безпосередньо пов’язані з профілем університету.

Історична довідка

Центр післядипломної освіти було започатковано в жовтні 1960 року спочатку як курси підвищення кваліфікації  при Київському інституті народного господарства, а в подальшому (з 1985р.) – факультет підвищення кваліфікації економічних кадрів (ФПК). Створенню курсів підвищення кваліфікації при КІНГ передувало ряд урядових постанов:
- Ради міністрів СРСР від 3 червня 1960 р. № 577;
              - Ради Міністрів Української РСР від 9 липня 1960 р. № 1110 “Про систему підвищення кваліфікації керівного та інженерно-технічного персоналу галузей народного господарства і працівників державного апарату”, згідно яких визначались основні форми підвищення кваліфікації, тривалість навчання, організаційне і правове забезпечення.
На виконання вищезазначеної постанови Ради Міністрів Української РСР наказом міністра вищої і середньої спеціальної освіти УРСР № 394 від 5 серпня 1960р. було затверджено список підлеглих Міністерству вищих навчальних закладів, в яких організується підвищення кваліфікації керівних та інженерно-тхнічних працівників, в тому числі і тодішній КІНГ для підвищення кваліфікації кадрів з питань економіки.
Того ж року наказом директора КІНГ (наказ № 106 а від 18.10.1960.) були створені курси підвищення кваліфікації економістів та інженерно-технічних працівників галузей народного господарства і працівників державного апарату. Перша група слухачів складалась з працівників Держплану УРСР  і налічувала 39 осіб. Заняття проводилися за вечірньою формою без відриву від виробництва один раз на тиждень по 4 години у Жовтневому палаці культури, з дирекцією якого згідно наказу передбачалося укласти договір.
Наказом № 133 від 2.12.1960 р. бів призначений завідувач курсів Лінніков Валентин Миколайович, а через декілька років його змінив на цій посаді Недайбіда Петро Миколайович.
В подальшому (з листопада 1970р.)курси очолював Мамаєв Олександр Матвійович (полковник у відставці), його заступниками працювали Міняєв Василь Михайлович (полковник у відставці), Халапсін Володимир Миколайович (бувший заступник голови Держплану УРСР).
У 1985 р. на виконання наказу Міністра вищої і середньої спеціальності освіти УРСР № 8 від 15 січня 1985р. “Про організацію факультету підвищення кваліфікації кадрів з питань економіки при Київському інституті народного господарства” наказом ректора інституту від 6 лютого 1985 р. № 67 було створено з 1 вересня 1985 р. факультет підвищення кваліфікації економічних кадрів (ФПК).
У 1993р. на базі ФПК згідно наказу Міносвіти України № 58 від 16.03.93р. створено госпрозрахунковий факультет післядипломної освіти (ФПО), а з 2003 його реорганізовано в центр післядипломної освіти (ЦПО).

Структура ЦПО

Структура центру, його кількісний і якісний склад визначаються характером контингенту слухачів, кількістю навчальних програм і дисциплін, що викладаються, обсягом навчальних дисциплін та іншими чинниками.
Центр має сучасну матеріально-технічну і навчальну базу, аудіо і відео техніку методичний кабінет, два комп’ютерні класи з виходом до мережі Інтернет.
Слухачами центру є керівний склад нижньої і середньо рівнів управління, спеціалісти економічного профілю, викладачі економічних дисциплін ВНЗ, технікумів і коледжів. Крім того, на курсах з бухгалтерського обліку і англійської мови можуть навчатися особи на базі середньої і середньої спеціальної освіти. Середньорічний контингент слухачів центру – 800 – 850 чол.
ЦПО функціонує на основі повного розрахунку. Основним джерелом фінансування є надходження коштів від міністерств, відомств, підприємств, організацій та фізичних осіб за навчання в центрі, поглиблене вивчення предметів за індивідуальними навчальними планами, впровадження у виробництво науково-дослідних робіт та інших послуг. Центр має право користуватися благодійними коштами, що надають організації чи приватні особи цільовим призначенням.

Напрями і спеціальності перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів

Центр післядипломної освіти здійснює перепідготовку кадрів і підвищення кваліфікації за напрямами:

- перепідготовка спеціалістів з вищою освітою зі строками навчання на  очно-заочній формі – 2 роки за спеціальностями: “Економіка підприємства”, “Облік і аудит”, “Фінанси”, “Управління персоналом і економіка праці”, “Маркетинг”,” Правознавство”.
Зарахування на навчання проводиться за результатами співбесіди у відповідності
 з базовою освітою і напрямом перепідготовки.

 -   підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів, технікумів, коледжів і підрозділів післядипломної освіти за спеціальностями:
“Економіка підприємства”, “Облік і аудит”, “Статистика”, “Фінанси”, “Банківська справа”, “Менеджмент організації”, “Міжнародна економіка”, “Міжнародні фінанси”, “Економічна теорія”
Термін навчання – 2,5 тижні на денній формі;

- підвищення кваліфікації спеціалістів з актуальних проблем економіки, підприємництва та менеджменту за замовленням підприємств, організацій і відомств з терміном навчання від 3 місяців до 2,5 тижнів на денній і вечірній формах навчання

В центрі працюють курси з бухгалтерського обліку і аудиту за програмою переходу на міжнародні стандарти і комп’ютерну підготовку з терміном навчання 3,5 місяці на вечірній формі (тричі на тиждень по 4 години); курси розмовної англійської мови з терміном навчання 1 рік на вечірній формі (двічі на тиждень по 4 години).
Для бажаючих закріпити практичні знання з розмовної англійської мови організоване стажування в Англії (місто Борнмут) за контрактом університету з коледжем англійської мови ЕТС International College.

-  семінари-практикуми з проблем:

• Реформування системи обліку і звітності в Україні на базі національних стандартів
• Підприємництво: стратегія, організація, ефективність
• Технологія створення організаційних структур малого бізнесу і напрямів підвищення їх ефективності
• Підприємницькі ризики в бізнесі та конкурентоспроможність підприємницької діяльності.
• Напрями удосконалення маркетингової діяльності підприємств України.
• Податкове законодавство України та його застосування в практичній діяльності суб’єктів господарювання

Термін семінару 3 дні (26 годин). Групи формуються мірою надходження замовлень. Форма навчання – денна.

 

Контакти

Адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 54/1, кім 511;
тел. 459-62-81; тел/fax 456-03-57; 371-61-11 (методисти кім 267)
E-mail:  posttni@kneu.kiev.ua  smirnova@kneu.kiev.ua


 
©  Київський нацiональний економiчний унiверситет
-
-
-
webmasterkneu@kneu.kiev.ua
all is ok