Увага! Сайт Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
змінив адресу на kneu.edu.ua
Ви автоматично перейдете на нову сторінку через 20 секунд.
Розширений пошук

Реєстрація           


welcome@kneu.kiev.ua

bigmir)net TOP 100 

укр | eng |

   Кафедра макроекономіки та державного управління 
Назад


Дата: 09.06.09 12:01  


Керівництво

 

завідувач кафедри

МАЛИЙ Іван Йосипович, д. е. н., проф.,

Заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи:
ЧИСТОВ Сергій Миколайович —
кандидат економічних наук, доцент.
Заступник завідувача кафедри з наукової роботи:
НИКИФОРОВ Анатолій Євгенович —
кандидат економічних наук, доцент.
Завідувач кабінетом кафедри:
ВАСИЛЬЧУК Наталія Олександрівна.

 

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Кафедра макроекономіки та державного управління є провідною навчальною структурою (по-суті, єдиною серед ВНЗ МОН України) з підготовки фахівців для органів державного управління економіки та місцевого самоврядування. Кафедра готує бакалаврів за спеціалізацією «Менеджмент державних установ» та магістрів за програмою «Державне управління економікою».
 
Практична підготовка студентів здійснюється в органах державного управління економікою та місцевого самоврядування. Базами практики є Міністерство економіки України, інші міністерства, а також Головні управління економіки Київської міської та обласної державних адміністрацій. Програма практики зорієнтована на аналіз результатів соціально-економічного розвитку та освоєння регуляторних механізмів, які застосовує державна установа (база практики), що у підсумку використовується студентами при підготовці магістерської дипломної роботи.
 
Професійний рівень фахівців, яких готує кафедра, проявляється через результати державної атестації. Протягом останніх років з оцінками «відмінно» і «добре» здають державні екзамени більше 70% випускників бакалаврату. Понад 90 % випускників магістратури захищають дипломні роботи на «відмінно» і «добре». Про високий рівень підготовки фахівців, які закінчують магістратуру кафедри, свідчать письмові відгуки органів державного управління, а також той незаперечний факт, що випускники кафедри, які відповідають сучасним вимогам, швидко працевлаштовуються.
 

ІСТОРІЯ

 

Зародження кафедри пов'язано із суттєвою подією, яка відбулася на початку 60-х років минулого століття у суспільно-політичному житті країни. Підвищення ролі економічних методів в управлінні народним господарством обумовило необхідність розширити підготовку економістів і підвищити вимоги до їх професійного рівня. У першу чергу це стосувалося підготовки економістів — плановиків, оскільки в тих умовах планування було головною функцією державного управління економікою.
 
На цьому фоні у 1961 р. було відкрито нову спеціальність — планування народного господарства. Згодом, у 1963 р. було утворено кафедру планування народного господарства. Цей рік і є роком утворення кафедри макроекономіки та державного управління, первинна назва якої — планування народного господарства.
 
Першим завідувачем кафедри став доцент А. П. Степанов, який очолював її протягом десяти років (1963—1972 рр.). У цей період першочерговою проблемою завідувача було формування науково-педагогічного колективу кафедри. У результаті на кінець 60-х років на кафедрі працювало 12 викладачів, з яких дев'ять були кандидатами економічних наук. Але головним завданням кафедри було становлення базової дисципліни — планування народного господарства і підготовка методичного забезпечення навчального процесу з даної дисципліни. Ця робота завершилася виданням у 1966 р. першого в Україні підручника з планування народного господарства (автори М. Г. Колодний, А. П. Степанов) та двох випусків збірника навчальних завдань із цієї дисципліни (1968, 1972 рр.). Поряд із цим кафедра освоїла кілька нових спецкурсів: плановий баланс народного господарства, ціни і ціноутворення; ефективність капіталовкладень і нової техніки тощо.
 
Значний крок у своєму розвитку зробила кафедра в період другого десятиліття (1972—1982 рр.), коли на її чолі стояв доцент І. І. Іщенко. У цей період продовжувалося зростання кадрового потенціалу кафедри, унаслідок чого в кінці 80-х років вона налічувала вже більше 20 викладачів.
 
Протягом другого десятиліття кафедра досягла значних результатів. До найвагоміших серед них можна віднести такі.

По-перше, удосконалення робочих навчальних планів та програм дисциплін відповідно до змін, які відбувалися в економічному житті. Крім того, були освоєні нові дисципліни: планування місцевого господарства, витрати виробництва.

По-друге — видання підручників, які відповідали найвищим вимогам того часу: «Плановий баланс народного господарства» — автори В. Ф. Задорожний, О. М. Тітьонко, 1976, 10 др. арк..; «Ціни і ціноутворення в СРСР» — автори А. Г. Савченко, А. Г. Яремчук, 1978, 21 др. арк..; «Планування собівартості продукції в галузях народного господарства» — колектив авторів під ред. І. І. Іщенка (витримав два видання: 1975 р. —16 др. арк.., 1980 р. — 18 др. арк).

По-третє, — вдосконалення методів та засобів проведення занять. У цей період серед викладачів отримали широке застосування проблемні лекції, виробничі ситуації, ділові ігри. Під час лекцій почали використовуватись технічні засоби (кодоскопи), а на практичних заняттях — обчислювальна техніка (калькулятори).

По-четверте — активізація наукових досліджень. Крім досліджень на держбюджетних засадах, розроблялися дві наукові теми на господарсько-договірній основі. На базі наукових досліджень викладачами було опубліковано ряд наукових статей у провідних журналах: «Економіка України», «Планове господарство», «Економічні науки» тощо. Було опубліковано кілька монографій, серед яких слід відмітити дві:
1)  «Планування в системі господарського механізму» — автор І. І. Іщенко, 1981, 13 др. арк.;
2) «Ціни і ціноутворення в промисловості місцевих будівельних матеріалів» — автор А. Г. Савченко, 1976, 10 др. арк.
Позитивні зміни відбулися і в науково-дослідній роботі студентів, яка пройшла шлях від наукового гуртка до обов’язкового елемента навчального процесу.

По-п’яте — участь у підготовці спеціалістів та науковців для іноземних країн. У цей період багато країн Азії, Африки, Латинської Америки проявляли великий інтерес до вивчення планової економіки і тому направляли студентів та аспірантів на навчання в нашу країну за спеціальністю «Планування народного господарства». Крім того, ряд доцентів кафедри були відряджені за кордон для роботи викладачами в університетах деяких країн: Республіка Куба (В. Ф. Задорожний, О. А. Цуруль, А. Г. Яремчук), Мозамбік (Б. А. Іващенко), Малі (А. Г. Ягодка).
 
Певного розвитку набула кафедра в 1982—1987 рр., коли її очолював професор В. С. Найдьонов. Даний період в історії країни можна назвати періодом економічного застою та політичної нестабільності. За цих умов суттєвих змін у навчальних планах і програмах дисциплін не відбулося. До формальних змін можна віднести лише зміну назви основної дисципліни «Планування народного господарства» на «Планування економічного і соціального розвитку». Основні зусилля кафедри були спрямовані на підвищення ефективності наукової діяльності та втілення її результатів у навчальний процес. У цей період уперше в історії кафедри два викладачі захистили докторські дисертації (доценти А. Г. Савченко і Ю. С. Поживілов). Результати наукових досліджень кафедри знайшли своє відображення в навчальних та наукових публікаціях. Було опубліковано три підручники: «Планування економічного і соціального розвитку» — колектив авторів під ред. І. І. Іщенка, 1983, 28 др. арк.; «Планове ціноутворення» — автори А. Г. Савченко, А. Г. Яремчук. 1984, 25 др. арк.; «Плановий баланс народного господарства» — автори В. Ф. Задорожний, О. М. Тітьонко, 1984, 11 др. арк. Крім цього, вийшла з друку монографія «Ціноутворюючі фактори в соціалістичному господарстві» — автор А. Г. Савченко, 1983, 8 др. арк.
 
У червні 1987 р. кафедру очолив професор А. Г. Савченко. Цей рік став ключовим у складі того етапу історії, який дістав назву «перебудова». Особливістю цього етапу було намагання політичного керівництва Союзу РСР вивести економіку країни із застійного стану. Задля цієї мети в 1987 р. Верховна Рада СРСР прийняла Закон «Про державне підприємництво». Для втілення в життя цього закону було видано комплекс постанов ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР, які передбачали перебудову господарського механізму і переведення підприємств і галузей економіки на повний госпрозрахунок і самофінансування.
 
Під впливом перебудови в 1987 р. замість спеціальності «Планування народного господарства» було введено більш широку спеціальність «Економічне і соціальне планування». В її межах кафедра продовжила готувати фахівців за спеціалізацією «Планування народного господарства». За цих умов головні зусилля викладачів були спрямовані на суттєве оновлення всіх навчальних дисциплін. У цей період вдалося опублікувати новий підручник «Планування економічного і соціального розвитку» — колектив авторів під ред. І. І. Іщенка, 1991, 28 др. арк. Певні результати були отримані і в науково-дослідній роботі. Так, у 1991 р. докторську дисертацію захистив доцент Б. Я. Панасюк.
 
Незважаючи на певні здобутки, розвиток кафедри на цьому етапі стримувався помітною ерозією командно-адміністративної системи, яка в 1991 р. закінчилася розпадом Радянського Союзу і проголошенням незалежності України. Разом з тим припинила своє існування і спеціальність «Економічне і соціальне планування».
 
Отримання Україною незалежності започатковувало трансформацію планової економіки в змішану економічну систему, в якій не план, а ринок перебирає на себе роль головного регулятора економіки. Це поставило кафедру перед необхідністю радикальної перебудови. Особливо тяжкими були 1991—1992 рр. У ці роки припинився набір студентів на спеціальність «Економічне і соціальне планування». Не було ще затверджено нову спеціальність, яка б відповідала профілю кафедри. Під впливом такої невиразної перспективи ряд викладачів залишили кафедру.
 
У 1993 році було відкрито нову спеціальність «Державно-муніципальний менеджмент» і кафедра стала випускною та розпочала її освоєння. Звичайно, головні зусилля були спрямовані на розробку дисциплін ринкового спрямування. Проте зазначена спеціальність проіснувала лише один рік. У 1994 р. вона була трансформована в спеціальність «Адміністративний менеджмент». Одночасно з цим в Україні було запроваджено ступеневу систему вищої освіти, згідно з якою кафедра перейшла на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр. Однак на цьому зміни в діяльності кафедри не закінчилися. У 1997 році спеціальність «Адміністративний менеджмент» була переведена до групи спеціальностей, за якими можуть навчатися лише особи, які мають повну вищу освіту. Тому з 1998 р. кафедра змушена була перейти на підготовку фахівців за спеціалізацією «Менеджмент державних установ» у межах спеціальності «Менеджмент організацій». Зазначені зміни в професійній спрямованості кафедри, що відбулися після 1991 р., вплинули на її назву. Спочатку, у 1993 р. її було перейменовано в кафедру державного регулювання економіки, а в 1997 р. — у кафедру макроекономіки та державного управління.

З 2008 року кафедру макроекономіки та державного управління очолює професор І. Й. Малий. На нинішньому етапі зусилля колективу кафедри спрямовані на створення нового покоління державних стандартів в галузі вищої освіти.

 


ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

 

 


 

Кафедра має значний науково-педагогічний потенціал, який складається з трьох докторів економічних наук, 21 кандидатів економічних наук.
 
 
Малий Іван Йосипович, завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор, заслужений працівник КНЕУ. Працює на кафедрі з 2008 року. Викладає дисципліни: Державне управління, Економіка державного сектору, Макроекономіка. Наукові інтереси: теорія розподілу суспільного продукту, інституціональна теорія, національні моделі економіки, державне регулювання економіки, економічна політика. Опублікував понад 65 наукових та науково-методичних робіт загальним обсягом належного автору матеріалу близько 60 др. арк. З них: 5 монографій (3 у співавторстві), 4 підручники (у співавторстві), 3 навчальних посібники, 35 наукових статей, 16 робіт навчально-методичного характеру.
Заступник головного редактора наукового журналу «Економічна теорія». Заступник голови підкомісії з економічної теорії Науково-методичної комісії з галузі знань «Економіка і підприємництво» Міністерства освіти і науки України.

Радіонова Ірина Федорівна, доктор економічних наук, професор. Працює на кафедрі з 2003 року. Викладає дисципліни: Макроекономіка та Методологія наукових досліджень. Наукові інтереси:  макроекономіка та макроекономічна політика. Має біля   80-ти наукових праць, у тому числі два самостійні підручника з макроекономіки, підручники з загальної та прикладної економіки, статті у фахових виданнях, методичні посібники. Є членом редакційних колегій наукових журналів та членом спеціалізованих вчених рад з захисту  дисертацій. Підготувала 3 кандидатів наук.
 
Панасюк Броніслав Якович, доктор економічних наук, професор, академік, заслужений економіст України. Працює на кафедрі з 1988 року. Викладає дисципліни: Національна економіка, Державне регулювання економіки. Наукові інтереси - проблеми функціонування та розвитку національної економіки, державного регулювання та прогнозування соціально-економічних процесів. Опублікував п’ять монографій, більше 60-ти наукових статей, ряд публіцистичних статей, розробив у співавторстві макромодель прогнозування динаміки ВВП.
 
Пухтаєвич Галина Олексіївна, к. е. н., професор, заслужений працівник КНЕУ. Працює на кафедрі з 1974 року. Викладає дві дисципліни: Макроекономіка і Аналіз національної економіки. Наукові інтереси - проблеми  методології та методики аналізу економіки на макрорівні. Опублікувала біля 50 наукових статей, чотири підручники у співавторстві, одноосібний навчальний та навчально – методичний посібник та ряд методичних розробок з окремих аспектів навчального процесу. Керує аспірантами і здобувачами, підготувала п’ять кандидатів наук.
 
Антоненко Ірина Ярославівна, к. е. н., доцент. Працює на кафедрі з 2006 року. Викладає дисципліну Національна економіка. Наукові інтереси – проблеми управління регіональною економікою щодо природокористування, охорони навколишнього середовища та туризму. Опублікувала більше 50-ти наукових праць, є співавтором підручника з регіональної економіки та ряду методичних розробок з різних аспектів навчального процесу.
 
Жданов Володимир Ігорович, к. е. н., доцент. Працює на кафедрі з 2005 року. Викладає дисципліну: Національна економіка. Наукові інтереси: проблеми фінансового регулювання економіки, узгодження складових економічної політики, моделювання і прогнозування їх наслідків. Опублікував  більше 30 наукових статей та монографію. Працює над підготовкою докторської дисертації.
 
Котенок Дарья Михайлівна, к. е. н.,  доцент. Працює на кафедрі з 2001 року. Викладає дисципліни: Макроекономіка, Промислова політика. Наукові інтереси – проблеми державного регулювання економічного та промислового  розвитку. Опублікувала біля 20-ти наукових статей.
 
Кульбачний Сергій Володимирович, к. е. н., доцент. Працює на кафедрі  з 1991 року. Викладає дві дисципліни: Макроекономіка, Макроекономічна політика. Наукові інтереси - проблеми макроекономічної політики та фінансового програмування. Опублікував біля 10  наукових статей.
 
Куценко Тамара Федорівна, к. е. н., доцент. Працює на кафедрі  з 1992 року. Викладає дві дисципліни:  Макроекономіка, Бюджетно-податкова політика. Наукові інтереси -  проблеми макроекономічного регулювання та бюджетно-податкової політики. Опублікувала більше  10-ти наукових праць, є автором навчального та навчально-методичного посібників з дисципліни «Бюджетно-податкова політика», співавтором підручника з макроекономіки і навчальних посібників по державному регулюванню економіки та національній економіці, опублікувала декілька методичних розробок з окремих аспектів навчального процесу.
 
Москалюк Наталія Петрівна, к. е. н., доцент. Працює на кафедрі  з 1994 року. Нагороджена Почесною Грамотою Головдержслужби України. Викладає  дві дисципліни: Макроекономіка, Система національних рахунків. Наукові інтереси -  проблеми  нагромадження та інноваційно-інвестиційної політики. Опублікувала біля 10-ти наукових статей, учасник науково-практичних конференцій та семінарів. Працює заступником директора Центру магістерської підготовки, координатором державної Програми підготовки магістрів для органів державного управління «Державна служба» та Програми перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємницької діяльності. Сертифікований тренер з управлінських питань для сфери підприємницької діяльності. Має 11 міжнародних сертифікатів за  програмами Європейського союзу в сфері управління підприємницькою діяльністю.
 
Никифоров Анатолій Євгенович, к. е. н., доцент. Працює на кафедрі  з 1992 року. Викладає дві дисципліни:  Національна економіка, Промислова політика. Опублікував більше 20-ти наукових статей, навчальний посібник “Промислова політика”, є співавтором навчальних посібників "Державне регулювання економіки" та “Національна економіка”. Працює над підготовкою докторської дисертації.
 
Равікович Євгеній Ісаєвич, к. е. н., доцент, заслужений працівник КНЕУ. Працює на кафедрі з 1992 року. Викладає дві дисципліни:  Макроекономіка, Макроекономічне прогнозування. Наукові інтереси - проблеми математичного моделювання та прогнозування економіки. Опублікував біля 15-ти наукових статей, два навчальних посібники, підручник у співавторстві та декілька  методичних розробок з різних  аспектів навчального процесу. Підготував два кандидата економічних наук.
 
Сабадош Ганна Олександрівна, к. е. н., доцент. Працює на кафедрі з 2005 року. Викладає дисципліни Національна економіка і Менеджмент в державних організаціях. Наукові інтереси – проблеми соціального розвитку, регіональної економіки та туризму. Підготувала більше 20 наукових праць та ряд методичних розробок з різних напрямків навчального процесу.
 
Стеценко Тетяна Олегівна, к. е. н., доцент. Працює на кафедрі з 1992 року. Викладає дві дисципліни:  Макроекономіка, Управління регіональною економікою. Наукові інтереси -  проблеми макроекономічного регулювання та регіональна економічна політика. Опублікувала більше 20 наукових праць, навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни, є співавтором навчальних посібників по державному регулюванню економіки та національній економіці.
 
Тищенко Олександр Петрович, к. е. н., доцент. Працює на кафедрі з 2002 року. Викладає дисципліни:  Національна економіка, Управління регіональною економікою. Наукові інтереси: проблеми функціонування регіональної економіки та стратегії регіонального розвитку України. Опубліковано більше 40 наукових праць, в тому числі: 2 монографії (у співавторстві). Працює над підготовкою докторської дисертації.
 
Тітьонко Олександр Миколайович, к. е. н., доцент, заслужений працівник КНЕУ. Працює на кафедрі з 1965 року. Викладає дисципліну  Макроекономіка. Наукові інтереси - проблеми макроекономічного регулювання та системи національних рахунків. Опублікував більше  50 наукових праць, шість підручників і навчальних посібників у співавторстві, навчальний посібник по дисципліні “Система національних рахунків“, навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни та ряд  методичних розробок з різних аспектів навчального процесу. Керує аспірантами, підготував 10 кандидатів наук.
 
Тормоса Юрій Григорович, к. е. н., доцент, заслужений працівник КНЕУ. Працює на кафедрі з 1967 року. Викладає  дисципліну  Макроекономіка. Наукові інтереси -  проблеми цінової та антиінфляційної політики. Опублікував більше 10 наукових статей, три підручника у співавторстві, навчальний посібник та ряд методичних розробок з різних аспектів навчального процесу.
 
Цуруль Олександр Андрійович, к. е. н., доцент, заслужений працівник КНЕУ. Працює на кафедрі з 1964 року. Викладає дві дисципліни:  Національна економіка, Менеджмент в державних організаціях. Опублікував більше  20 наукових статей, два підручника у співавторстві та ряд  методичних розробок з різних аспектів навчального процесу.
 
Черевиков Євген Леонідович, к. е. н., доцент. Працює на кафедрі з 2002 року. Викладає  дисципліну Макроекономіка. Наукові інтереси: конкурентна політика, проблеми державного регулювання зовнішніх ефектів в економіці; застосування математичних методів в економіці; макроекономічне прогнозування. Опублікував 20 наукових та методичних праць, є співавтором монографії з проблем макроекономічного прогнозування та розробки програм.
 
Чистов Сергій Миколайович, к. е. н., доцент, заслужений працівник КНЕУ. Працює на кафедрі з 1986 року. Викладає дисципліни: «Державне регулювання економіки» та «Національна економіка». Наукові інтереси - проблеми державної економічної політики, суспільного сектору економіки та макроекономічного регулювання. Опублікував  навчальні посібники «Державне регулювання економіки» та «Національна економіка» (у співавторстві), більше 10-ти наукових статей та ряд навчально-методичних розробок з різних аспектів навчального процесу.
 
Ягодка Анатолій Григорович, к. е. н., доцент, заслужений працівник КНЕУ. Працює на кафедрі  з 1978 року. Викладає  дисципліни Національна економіка та Соціальна інфраструктура і політика. Наукові інтереси -  проблеми соціальної політики та державного регулювання економіки. Опублікував більше 60-ти наукових праць, два підручника  у співавторстві, один  навчальний посібник та ряд методичних розробок з різних аспектів навчального процесу.
 
Квасов Сергій Анатолійович, к. е. н., старший викладач. Працює на кафедрі з 2006 року. Викладає дисципліну Національна економіка. Наукові інтереси: методика виявлення тіньових схем в національній економіці, вплив тіньової економіки на інвестиційну активність суб’єктів господарювання, шляхи подолання тінізації національної економіки. Опублікував біля 10-ти наукових праць.
 
Волощенко Вікторія Сергіївна, к. е. н., старший викладач . Працює на кафедрі  з 1999 року. Викладає  дисципліну Макроекономіка. Наукові інтереси -  проблеми  прогнозування та державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності. Опублікувала біля 10-ти наукових праць.
 
Грабовський Олексій Михайлович, к. е. н., старший викладач. Працює на кафедрі  з 2000 року. Викладає   дисципліни: Макроекономіка, Макроекономічне прогнозування.  Наукові  інтереси – грошово-кредитна політика, прогнозування монетарних потоків в системі державного регулювання економіки. Опублікував біля 10-ти наукових праць.
 
Федірко Наталія Вікторівна, к. е. н., старший викладач. Працює на кафедрі з 2004 року. Викладає дисципліни Національна економіка, Соціальна інфраструктура та політика. Наукові інтереси: проблеми соціального розвитку економіки України, механізм державного регулювання доходів населення, методи прогнозування соціальних показників. Опублікувала більше 10-ти наукових праць.
 
Єфремов Дмитро Петрович, к. е. н., старший викладач. Працює на кафедрі з 2005 року. Викладає дисципліну Макроекономіка. Наукові інтереси – проблеми формування стратегій економічного розвитку.
 
Костенок Ярослава Олександрівна, асистент. Працює на кафедрі з 2003 року. Викладає дисципліни Промислова політика та  Макроекономіка. Наукові інтереси – проблеми державного регулювання інноваційних процесів в промисловості та політики ресурсозбереження. Працює над підготовкою кандидатської дисертації.
 
Соломенко Світлана Миколаївна, к. е. н., старший викладач. Працює на кафедрі з 2002 року. Викладає 2 дисципліни Макроекономіка, Аналіз національної економіки. Наукові інтереси – проблеми макроекономічного прогнозування та фіскальної політики.
 
Чернявський Костянтин Анатолійович, асистент. Працює на кафедрі  з 2001 року. Викладає дисципліну Національна економіка. Наукові інтереси -  проблеми державного регулювання ринку фінансових послуг, працює над підготовкою кандидатської дисертації.

 

УЧБОВО-ДОПОМІЖНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ:

 

Васильчук Наталія Олександрівна, зав. навчально-методичним кабінетом, заслужений працівник КНЕУ. Працює на кафедрі з 1975 року.
 
Слєта Наталія  Рашидівна, старший лаборант. Працює в КНЕУ з 2000 року.
 
Постоєнко Катерина Іванівна, лаборант. Працює в КНЕУ з 2005 року.


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ДИСЦИПЛІНИ БАКАЛАВСЬКОГО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ:

 

• МАКРОЕКОНОМІКА - розкривається механізм функціонування національної економіки в умовах ринкових відносин, розглядаються основні макроекономічні теорії, макроекономічні індикатори, базові моделі економічної рівноваги та економічного зростання, інструменти фіскальної, монетарної та зовнішньополітичної політики.
 
• НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА – розкриваються теоретичні засади функціонування господарського комплексу країни, розглядаються показники, які відображають потенціал та структуру реальної економіки, роль фінансового сектора в структурі національної економіки, організаційно – економічні механізми управління національною економікою, соціальні, екологічні та зовнішньоекономічні аспекти її функціонування.
 
• ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ - розкриваються форми та методи державного впливу на економічні процеси, розглядаються методологічні основи економічного прогнозування та програмування, система механізмів реалізації державної економічної та соціальної політики.
 
• АНАЛІЗ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ - розкриваються методичні основи макро- та регіонального економічного аналізу, розкривається методика аналізу окремих ринків та економічних процесів.
 
• МАКРОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА - розкриваються методичні основи застосування макроекономічної  політики, розглядаються монетарні, фіскальні та зовнішньоекономічні механізми макроекономічного регулювання, механізм управління зайнятістю та інфляцією, методологія   фінансового програмування.
 
• МАКРОЕКОНОМІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ - розкриваються методологія та методи макроекономічного прогнозування, розглядаються моделі прогнозування окремих макроекономічних процесів та комплексні макроекономічні моделі.
 
• МЕНЕДЖМЕНТ В ДЕРЖАВНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ - розкриваються  основині елементи  управління  внутрішньою діяльністю державної організації, розглядаються діяльність керівника держаної організації, принципи управління персоналом, планування роботи персоналу, технологія управління  людськими ресурсами.


ДИСЦИПЛІНИ МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ:

• ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА - розкриваються основні засади державного регулювання промислового розвитку країни, розкриваються цілі, пріоритети та методи реалізації промислової політики, організаційно-структурні засади та методи оцінки ефективності промислової політики.
 
• МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  - розкриваються методи та організація наукових досліджень економічних процесів, розглядаються  види науково-дослідних робіт, вимоги до їх підготовки та порядок організації наукової діяльності.
 
• СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ - розкриваються методичні основи системи національних рахунків,  розглядаються методи побудови консолідованих макроекономічних рахунків,   основних показників системи національних рахунків та національного багатства.
 
• БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА - розкривається принципи та механізми реалізації бюджетно-податкової політики, розглядаються функції та механізми,  методи та ефективність бюджетно-податкового впливу на економіку, бюджетна стратегія і тактика.
 
• СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА ТА ПОЛІТИКА - розкриваються економічні основи функціонування окремих галузей  соціальної інфраструктури, розглядаються основні засади державної соціальної політики.
 
• УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ - розкриваються методичні основи управління  економікою області, розглядаються форми та методи регіонального управління, механізм управління регіональними ресурсами, виробничою та соціальною інфраструктурами.
 
 
ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Савченко А.Г. Макроекономіка. Підручник. - К.: КНЕУ, 2005, 26 д.а. Висвітлюються основи сучасної макроекономічної теорії. Предмет макроекономіки розкривається на основі аналізу механізму функціонування ринкової системи та впливу економічної політики держави на макроекономічні процеси. Методологічну базу підручника становлять загальновизнані теорії: кейнсіанська, класична, монетаристська та інші.
 
Савченко А.Г. Макроекономіка. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К., КНЕУ, 2001, 6 д.а. Охоплює весь комплекс навчально-методичного забезпечення самостійної роботи студента по дисципліні "Макроекономіка". Включає такі розділи: навчальна програма, тематичний план, плани семінарських і практичних занять, методичні поради до кожної теми дисципліни, тестові завдання, практичні завдання, термінологічний словник, контроль знань, список літератури.
 
Тищенко О.П., Никифоров А.Є., Куценко Т.Ф., Пасічник О.В., Жданов В.І., Чистов С.М., Цуруль О.А., Котенок Д.М., Ягодка А.Г., Стеценко Т.О. Національна економіка. Тексти лекцій / за редакцією професора Савченка А.Г. – К.: КНЕУ, 2007, 27 д.а. Призначена надати студентам теоретичні знання та методичні навички з питань, що відображають виробничі, фінансові та інституційні умови і результати розвитку господарського комплексу країни.
 
Чистов С.М., Никифоров А.Є., Куценко Т.Ф., Тормоса Ю.Г., Стеценко Т.О., Ягодка А.Г. Державне регулювання економіки. Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2006, 18 д.а. Висвітлюються теоретичні засади формування стратегії соціально-економічної політики держави; форми та методи державного впливу на економічні процеси; методологічні й організаційні основи економічного прогнозування та програмування, механізм реалізації бюджетної, податкової, грошово-кредитної, структурної, інвестиційної, зовнішньоекономічної, цінової, регіональної політики.
 
Чистов С.М. Державне регулювання економіки. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2000, 12 д.а. Охоплює весь комплекс навчально-методичного забезпечення самостійної роботи студента по дисципліні "Державне регулювання економіки". Включає такі розділи: навчальна програма, тематичний план, плани семінарських і практичних занять, методичні поради до кожної теми дисципліни, тестові завдання, практичні завдання, термінологічний словник, контроль знань, список літератури.
 
Пухтаєвич Г.О.  Аналіз національної економіки. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2003, 9 д.а. Охоплює весь комплекс навчально-методичного забезпечення самостійної роботи студента по дисципліні "Аналіз національної економіки". Включає такі розділи: навчальна програма, тематичний план, плани семінарських і практичних занять, методичні поради до кожної теми дисципліни, тестові завдання, практичні завдання, термінологічний словник, контроль знань, список літератури.
 
Пухтаєвич Г.О.  Аналіз національної економіки. Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2005, 19 д.а. Висвітлюються методичні основи макроекономічного аналізу, методика аналізу окремих ринків (товарний, грошовий, фондовий, ринок праці) та макроекономічних процесів (інфляційний, бюджетний, інвестиційний, інноваційний).
 
Савченко А.Г. Макроекономічна політика. Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2001, 8 д.а. Розкриваються цілі та умови застосування макроекономічної політики, конкретні механізми і моделі, на базі яких визначається її вплив на економічні процеси. Головна увага приділяється монетарному та фіскальному механізмам в умовах закритої та відкритої економіки, результатам їх впливу на економіку на основі моделі IS - LM та Манделла-Флемінга, висвітлюються методичні основи фінансового програмування як метода макроекономічної політики.
 
Равікович Є.І., Присенко Г.В. Макроекономічне прогнозування. Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2002, 8 д.а. Розкриваються методологія та основні методи макроекономічного прогнозування (часових рядів, економічні моделі, експертних оцінок), обґрунтовується точність та адекватність прогнозів. Детально висвітлюються: процеси прогнозування окремих макропоказників (виробництво, розподіл та кінцеве використання ВВП, інфляція тощо); системи макромоделей прогнозування (реального сектора економіки, сектора споживання та доходів населення, грошово-кредитного сектора, зовнішнього-економічного сектора тощо); комплексні макроекономічні моделі прогнозування (Укрмарко - 3, модель попиту - МАСROUCR, фінансового програмування тощо).
 
Цуруль О.А. Менеджмент у державних організаціях. Навчальний посібник. –К.: КНЕУ, 2002. 11 д.а. Розкриваються сутність менеджменту в державному управлінні, етапи становлення та розвитку системи державної служби, особливості державної організації, характеристика діяльності керівника державної організації, зміст управління людськими ресурсами в державній організації, інформаційне та комунікаційне забезпечення державної організації, контролінг в системі державної служби.
 
Никифоров А.Є. Промислова політика. Навчальний посібник. –К.: КНЕУ, 2002. 15 д.а. Охоплює весь комплекс навчально-методичного забезпечення самостійної роботи студента по дисципліні "Промислова політика". Розкриваються теоретичні основи та механізм реалізації промислової політики; показники та об’єктивні закономірності розвитку промисловості; структурна, інвестиційна, науково-технічна, інноваційна, зовнішньоекономічна політика в промисловості; політика реформування відносин власності.
 
Никифоров А.Є. Промислова політика. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. –К.: КНЕУ, 2003. 11 д.а. Охоплює весь комплекс навчально-методичного забезпечення самостійної роботи студента по дисципліні "Промислова політика". Включає такі розділи: навчальна програма, тематичний план, плани семінарських і практичних занять, методичні поради до кожної теми дисципліни, тестові завдання, практичні завдання, термінологічний словник, контроль знань, список літератури.
 
Тітьонко О.М. Системи макроекономічного рахівництва. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К., КНЕУ, 1999, 6 д.а. Містить основні елементи навчально-методичного забезпечення дисципліни. Складається із таких розділів: навчальна програма та тематичний план, блочно-модульний контроль засвоєння навчального матеріалу, форми поточного контролю, типові завдання для блочно-модульного контролю, критерії оцінювання знань в процесі контролю, список літератури.
 
Тітьонко О.М. Системи макроекономічного рахівництва. Навчальний посібник. - К., КНЕУ, 2002, 10 д.а. Містить основні елементи навчально-методичного забезпечення дисципліни. Розкриваються: методологія системи національних рахунків; структурна характеристика системи національних рахунків; методологія побудови консолідованих рахунків внутрішньої економіки; методологія побудови рахунків зовнішньоекономічних зв‘язків; інформаційна база обчислення макроекономічних показників в СНР; методи визначення національного багатства; основи побудови та використання міжгалузевого балансу; особливості та проблеми побудови національних рахунків України.
 
Куценко Т.Ф. Бюджетно-податкова політика. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К., КНЕУ, 2002, 15 д.а. Містить основні елементи навчально-методичного забезпечення дисципліни. Складається із таких розділів: навчальна програма, навчально-методичне забезпечення дисципліни, термінологічний словник, плани семінарських занять, індивідуальні та групові комплексні завдання, список літератури.
 
Куценко Т.Ф. Бюджетно-податкова політика. Навчальний посібник. - К., КНЕУ, 2006, 29 д.а. Розглядаються: сутність бюджетно-податкової політики як складової макроекономічної політики держави; наукові засади побудови бюджетної стратегії і тактики; методологія бюджетного прогнозування і планування; бюджетний механізм; бюджетний моніторинг та аналіз; теоретичні засади та світовий досвід міжбюджетної політики; сутність та механізм податкової політики; інструментарій реалізації податкової політики; бюджетно-податкова політика та забезпечення платоспроможності держави.
 
Мельник С.А. Управління регіональною економікою. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2001, 9 д.а. Охоплює весь комплекс навчально-методичного забезпечення самостійної роботи студента по дисципліні "Управління регіональною економікою". Включає такі розділи: навчальна програма, плани семінарських і практичних занять, навчально-методичне забезпечення тем дисципліни, завдання для модульного контролю, поради щодо підготовки до семестрового екзамену, список літератури.
 
Ягодка А.Г. Соціальна інфраструктура і політика. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2002, 12,8 д.а. Охоплює весь комплекс навчально-методичного забезпечення самостійної роботи студента по дисципліні. Включає такі розділи: навчальна програма, тематичний план, плани семінарських і практичних занять, методичні поради до кожної теми дисципліни, тестові завдання, практичні завдання, термінологічний словник, контроль знань, список літератури.
 
Ягодка А.Г. Соціальна інфраструктура і політика. Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2006, 18 д.а. Розкриваються економічні основи функціонування окремих галузей соціальної інфраструктури; організація прогнозування та державне  регулювання соціальної сфери; механізм соціального захисту населення та засади державної політики у сфері охорони здоров’я, освіти, культури і мистецтва, житлової та екологічної політики.
 
Та інші.
 

НАУКОВА РОБОТА

Наукова діяльність кафедри зосереджена на виконанні держбюджетних тем, присвячених проблемам макроекономічного прогнозування та регулювання економіки. Крім цього, в останні п’ять років кафедра займалася розробкою двох наукових тем, які фінансуються за рахунок власних коштів університету. Одна з них присвячена державному регулюванню інноваційного розвитку національної економіки, інша — стратегії регіонального розвитку України.
 
За результатами наукових досліджень упродовж останніх п'яти років опубліковано дві монографії з питань макроекономічного прогнозування та державного регулювання економіки, підручник з дисципліни «Макроекономіка», 12 навчальних посібників та 14 навчально-методичних посібників для самостійного вивчення дисципліни. Викладачі кафедри щорічно публікують до 30 статей у наукових збірниках та журналах, у тому числі в провідних журналах України: «Економіка України», «Банківська справа», «Вісник Національного Банку України», «Фінанси України», «Економічна теорія». Окремі наукові результати реалізовані в підготовці законопроекту «Прогнозування та індикативне планування економічного і соціального розвитку» та наукової записки «Стан та перспективи соціально-економічного розвитку України». Наукові кадри готуються кафедрою за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». На кафедрі функціонує аспірантура зі щорічним набором 2—3 особи і докторантура. Асистенти кафедри працюють над підготовкою кандидатських дисертацій, а три доценти (А. Є. Никифоров, В. І. Жданов, О.П.Тищенко) – над докторськими дисертаціями.


Впродовж останніх п’яти років членами кафедри було опубліковано такі монографії:

 

Малий І.Й. Теорія розподілу суспільного продукту. – К. КНЕУ, 2000, 14,42 д.а.

 

Малий І.Й., Диба М.І., Галабурда М.К. Держава і ринок: філософія взаємодії / за загальною та науковою редакцією І.Й.Малого. – К. КНЕУ, 2005, 20,92 д.а.

 

Панасюк Б.Я. Економічна політика в Україні наприкінці ХХ століття. – К.: Новий друк, 2002, 50 д.а.
 
Панасюк Б.Я. Державна планова система України: історія становлення та розвитку. - К. КНЕУ, 2005, 40 д.а.
 
Панасюк Б.Я. Вибрані твори. - К.: Аграрна наука, Т. І. 2006; 16,9 д.а. Т. ІІ. 2007; 14,7 д.а. Т. ІІІ. 2007; 21,2 д.а.
 
Жданов В.І.  Регулювання монетарних показників: сучасна теорія і практика. - К.: КНЕУ, 2006, 15,6 д.а.
 

 

КОНТАКТИ

Адреса: 03680, Київ. Проспект Перемоги, 54/1,
2-й поверх, кабінети: 255, 257.
Телефони кафедри: 456-51-58
Телефон завідувача кафедри: 371-61-82


 
©  Київський нацiональний економiчний унiверситет
- Посуда для вашей кухни сервизы столовые германия vilki-lozhki.ru
-
-
webmasterkneu@kneu.kiev.ua
all is ok