Увага! Сайт Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
змінив адресу на kneu.edu.ua
Ви автоматично перейдете на нову сторінку через 20 секунд.
Розширений пошук

Реєстрація           


welcome@kneu.kiev.ua

bigmir)net TOP 100 

укр | eng |

   Кафедра історії економічних вчень та економічної історії 
Назад


Дата: 01.12.09 14:33  


Керівництво


Завідувач кафедри:
СТЕПАНЕНКО Сергій Васильович

 


Завідувач кафедри:
СТЕПАНЕНКО Сергій Васильович
кандидат економічних наук, професор.
телефон: 456-52-08, 63-67.
e-mail: isteco@kneu.kiev.ua
 
Заступник завідувача кафедри:
АНТОНЮК Станіслав Никифорович
кандидат економічних наук, доцент.

Заступник завідувача кафедри з наукової роботи:
ФЕЩЕНКО Валентина Михайлівна
доктор економічних наук, професор.

Старший лаборант кафедри:
БАРВІНОК Оксана Едуардівна.
телефон: 371-62-57, 62-57.
e-mail: isteco@kneu.kiev.ua
 

 

 

 

Загальні відомості

Кафедра історії економічних вчень та економічної історії забезпечує в КНЕУ вивчення студентами усіх форм навчання на всіх факультетах, окрім юридичного, шести навчальних дисциплін: історія економіки та економічної думки, історія економіки та економічної думки України, інституціональна економіка, сучасні економічні теорії, економічна історія, історія економічних учень, які за змістом відносяться до фундаментальних економічних курсів, що формують, поряд з іншими дисциплінами, теоретичні засади успішного засвоєння спеціальних економічних знань. На лекціях, семінарських заняттях, консультаціях та в процесі самостійного вивчення дисциплін, студенти, на основі ретроспективного погляду на господарське життя, поглиблюють знання з економічної теорії, вчаться економічно мислити, аналізувати певні економічні ситуації, опановують сучасні економічні теорії.

Історія кафедри

В складі кафедри працює 20 висококваліфікованих викладачів, серед них 3 професори і 8 доцентів (2 доктори і 12 кандидатів економічних наук), 4 старших викладачів і 5 асистентів. Навчально-організаційне забезпечення кафедри здійснює менеджмент кафедри.
Викладання історико-економічних дисциплін розпочалося з початку заснування університету. Ще в дореволюційний час у Київському комерційному інституті читалися курси історії політичної економії та історії господарського ладу Західної Європи та Росії, спецкурс з господарської історії. До викладання залучалися відомі вчені, зокрема, перший ректор Комерційного інституту М. В. Довнар-Запольський; проф. Є. Д. Сташевський та ін.
У 1919 р. до переліку навчальних дисциплін, що викладалися в інституті, було включено історію банків. З приходом радянської влади (1920 р.) відбуваються зміни як у навчальних планах, так і в організації навчального процесу, відкриваються нові кафедри. На засіданні Ради економічного факультету було ухвалено рішення про створення кафедри економічної історії України.
Після завершення Другої світової війни та повернення навчального закладу до Києва, спеціалізованої кафедри у його складі вже не було, хоча дисципліни продовжували викладатися, зокрема, курс історії економічних учень. У 1952 р. було створено кафедру економічної історії та економічної географії, яку очолив доктор історичних наук, професор І. І. Кравченко, а після його смерті у 1953 р. — відомий пізніше історик-економіст, тоді доцент кафедри В. Т. Чунтулов. З 1954 р. на кафедрі працює доктор економічних наук, професор В.О. Голобуцький, спочатку за сумісництвом, а з 1961 р. він очолює новостворену кафедру історії народного господарства. Ця кафедра проіснувала 10 років, а після виходу В. О. Голобуцького на пенсію (1971 р.), її знов було об’єднано з кафедрою економічної географії, яка з 1988 р. отримала назву кафедри розміщення продуктивних сил.
Дисципліна історія економічних учень в 70-ті роки минулого століття вилучається з навчальних програм і знову повертається до них лише в середині 90-х років. Її викладання забезпечували викладачі кафедр політичної економії, зокрема, докт. екон. наук, професор Л. Я. Корнійчук, доценти Г. Ю. Кирилова, Н. О. Татаренко та ін.
Протягом усіх років існування нашого навчального закладу його викладачі виконували значну наукову та науково-методичну роботу з історико-економічних проблем. Досить згадати, що у стінах Київського комерційного інституту були підготовлені та опубліковані праці М. В. Довнар-Запольського «На заре крестьянской свободы» (1911), «Русский вывоз и мировой рынок» (1914), «История русского народного хозяйства (до ХV ст.)» (1911). Уже з 1919 р. в інституті почали видавати «Наукові записки», в яких друкувалися праці на історико-економічну тематику.
Після Великої Вітчизняної війни, у 50-70-ті роки колективом викладачів було підготовлено та видано цілий ряд видань, серед яких «Экономическая история зарубежных стран» (1959) під ред. В. П. Кривня та В. Т. Чунтулова, «История народного хозяйства СССР» В. Т. Чунтулова (1964), «Економічна історія Української РСР» (1970) В. О. Голобуцького.
В умовах незалежної України постала гостра необхідність у забезпеченні навчального процесу новими навчальними програмами та навчальними посібниками. У розробці типових (нормативних) програм з дисциплін економічної історії та історії економічних учень, економічної історії України та історії економічної думки України приймали активну участь співробітники кафедри історії економічних учень та економічної історії — проф. Л. Я. Корнійчук та доц. Н. О. Тимочко. Авторськими колективами, до яких також входили співробітники кафедри, підготовлені навчальний посібник та підручник «Історія економічних учень» (1996, 1999) (проф. Л. Я. Корнійчук), посібник «Економічна історія: Лекції» (2000) (доц. Н. О. Тимочко, доц. О. А. Пучко, ст. викл. Л. М. Рудомьоткіна, доц. А. О. Маслов); навчальний посібник «Економічна історія України» (2005) (доц. Н. О. Тимочко), навчально-методичні посібники з цих дисциплін — «Економічна історія» (2001) та «Історія економічних учень» (2002). Професор Л. Я. Корнійчук підготувала та видала посібник «Історія економічної думки України» (2004).
Нині колектив кафедри активно працює над втіленням в навчальний процес принципів Болонської декларації. Підготовлені програми та навчально-методичне забезпечення нової інтегрованої дисципліни «Історія економіки та економічної думки». Зокрема, видані тексти лекцій та навчально-методичний посібник для самостійного вивчення цієї дисципліни. (Історія економіки та економічної думки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ С.В.Степаненко, В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін.- К.: КНЕУ, 2008, - 248 с. ; Історія економіки та економічної думки: Курс лекцій / Авт. кол.: С.В.Степаненко (кер. авт.кол.), В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін.- К.: КНЕУ, 2006, - 664 с.)
2002 року при кафедрі відкрито докторантуру, а 2003 року — аспірантуру зі спеціальності «Економічна теорія та історія економічної думки». Першим докторантом стала доцент кафедри Фещенко В. М., а аспірантами — асистенти кафедри Ю. В. Тимченко, О. М. Волкова, випускник Київського національного університету Тараса Шевченка Е. А. Бахтарі.

 

Професорсько-викладацький склад

Степаненко Сергій Васильович
заслужений працівник освіти України, Відмінник освіти, заслужений працівник КНЕУ, кандидат економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи, завідувач кафедри історії економічних вчень та економічної історії. Вищу освіту отримав у Київському інституті народного господарства ім. Д. С. Коротченка в 1971 році. Закінчив аспірантуру КІНГ на кафедрі політичної економії. Дисертаційна робота присвячена дослідженню економічних потреб (1981 р.). Загальний стаж науково-педагогічної діяльності (з 1972р.) — 36 років.
Викладає дисципліни інституціональна економіка; історія економічних учень. Сфера наукових інтересів — генезис та структура інститутів ринкової економічної системи, методологічні проблеми історико-економічних наук. . – Економіка України. – 2008. - №3-4

Праці останніх років:

 • Методологічна матриця історико-економічної науки. -  Економічна теорія. – 2009. - № 2-3.
 • Методологічні проблеми історико-економічної науки / Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць – Спец. вип.: Методологічні проблеми економічної науки. – 2009
 • Методологічні аспекти фізичної економії / Фізична економія: методологія дослідження та глобальні місія України: зб. матеріалів Міжнарод. наук. конф., 8-10 квіт. 2009р., м. Київ. – К.: КНЕУ, 2009
 • Институт частной собственности / Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований. Монография / Под ред. д-ра экон. наук А.А.Гриценко. 2008.
 • Інституціональний аналіз економічних систем (проблеми методології): Монографія. – К.: КНЕУ, 2008. – 312 с.
 • Історія економіки та економічної думки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ С.В.Степаненко, В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін.- К.: КНЕУ, 2008, - 248 с.
 • Історія економіки та економічної думки: Курс лекцій / Авт. кол.: С.В.Степаненко (кер. авт.кол.), В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін.- К.: КНЕУ, 2006, - 664 с.
 • Цивілізаційні виміри інституціональної економіки. Стаття в кн. «Інституційна архітектоніка та механізми економічного розвитку». — Харків, 2005.
 • Становлення держави як економічної організації. / Наукові праці Донецького НТУ. Серія: економічна. Вип. 89-2 „Проблеми сучасної  
  економіки та інституціональна теорія". - Донецьк: ДонНТУ, 2005.
 • Економіка: Навчальний посібник для загальноосвітніх шкіл. К.: КНЕУ, 2001.
 • Роль влади і власності у становленні економічних систем. Вчені записки. — К.: КНЕУ, 1999.
 • До нової парадигми економічної теорії. Вчені записки. — К.: КНЕУ, 1998


Антонюк Станіслав Никифорович
заступник завідувача кафедри історії економічних вчень та економічної історії, кандидат економічних наук, доцент. Одержав вищу освіту в Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка в 1978, спец. «Політична економія». У 1986 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Исследование К. Марксом социально-экономических процессов пореформенной России и его значение для развития пролетарской экономической теории». Почав працювати в КНЕУ в 1999 році. Сфера наукових інтересів — історія економічних учень, сучасні економічні теорії.

Праці останніх років:

 • Київська психологічна школа в курсі «Історія економічних учень». 
 • Тези доповіді на наук.-метод. конф. КНЕУ «Навчальні інновації та їхній вплив на якість університетської освіти «(29 січня 2003 р.). — К.: КНЕУ, 2003.
 • «Нариси політико-економічної літератури» як результат теоретико-економічних пошуків і узагальнень М. Х. Бунге — науковця, професора і реформатора
 • Вчені записки: Наук . зб. — Вип. 6. — К.: КНЕУ, 2004.
  Академік Орженцький Р.М. – представник Київської економічної школи. – Вчені записки: Наук. зб. – Спец. Випуск. – К.: КНЕУ, 2006  
 •  Історія економіки та економічної думки: Курс лекцій / Авт. кол.: С.В.Степаненко (кер. авт.кол.), В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін.- К.: КНЕУ, 2006, - 664 с.  
 •  Історія економіки та економічної думки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ С.В.Степаненко, В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін.- К.: КНЕУ, 2008, - 248 с.


Воробйова Людмила Василівна
к.е.н., доцент, одержала освіту в Київському національному університеті ім. Т. Шевченка в 1975 році, спеціальність «Політична економія». Загальний стаж педагогічної роботи — 34 роки, із них у КНЕУ — 9 років. Сфера наукових інтересів історія економічної думки, проблеми фізичної економії.

Основними науковими доробками є:

 • В. І. Вернадський і українська школа фізичної економії. «Регіональні перспективи», № 2 (21), 2002.
 • Фізична економія у сучасній парадигмі економічної науки. Міжвідомчий науковий збірник «Проблеми формування ринкової економіки». Випуск 10. КНЕУ.
 • Українська наукова школа фізичної економії як новітня економічна школа світового виміру. «Економіст», № 2, 2004.
 • Українська школа фізичної економії інаціональна доктрина освіти «Регіональні перспективи», № 1—2, 2004.
 • Фізична економія: українська школа. «Економіка України», № 9, 2006.
 • Фізична економія: українська школа. «Економіка України», № 10, 2006.
 • Історія економіки та економічної думки: Курс лекцій / Авт. кол.: С.В.Степаненко (кер. авт.кол.), В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін.- К.: КНЕУ, 2006, - 664 с.
 • Історія економіки та економічної думки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ С.В.Степаненко, В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін.- К.: КНЕУ, 2008, - 248 с.
 • Формування наукових шкіл. Українська школа фізичної економії. / Економіка України. - №5, 2008.
 • Фізична економія – економіка майбутнього. / Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Біосферно-ноосферні ідеї В.І.Вернадського та еколого-економічні проблеми розвитку регіонів, 15-17травня 2008р., м. Кременчук
 • Роль гуманістичних ідей С.Подолинського, В.Вернадського, М.Руденка у формуванні української моделі сталого розвитку. / Вісник академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. №3 (ч.1)
 • Сонячна енергія Сергія Подолинського. / Передмова до видання вибраних творів С.А.Подолинського. – Київ, Федерація органічного землеробства України, 2008
 • Фізична економія: методологія дослідження та глобальна місія  України. «економіка України», №8Ю 2009.
 • Фізична економія С.Подолинського та фізична економіка Ліндона Лароша./ Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції «Фізична економія: методологія дослідження та глобальна місія України». – К.: КНЕУ, 2009.
  Коротка характеристика навчальних дисциплін, які викладаються кафедрою:


Волкова Олена Михайлівна
старший викладач. Одержала вищу освіту в Рівненському державному педагогічному інституті (1993 р.), в КНЕУ (2001р.), здобула кваліфікацію магістра економіки (2002 р.). У КНЕУ працює з 1998 р. Сфера наукових інтересів — історія економіки, інституціональна економіка, історія економічних учень.


Основні праці:

 • Формування історико-економічних знань університетського рівня в процесі самостійної роботи / Збірник матеріалів наук.-метод. конференції. — 2003р.
 • Становлення держави як економічної організації / Наукові праці Донецького НТУ. Серія: економічна. Вип. 89-2 „Проблеми сучасної економіки та інституціональна теорія". - Донецьк: ДонНТУ, 2005.
 • Цивілізаційні підходи у вивченні проблеми становлення і розвитку індустріального суспільства в курсі «Економічна історія». / Удосконалення змісту та форм організації навчального процесу відповідно до міжнародних стандартів: Зб. матеріалів наук.-метод. конф. 2-4 лютого 2005р. – К.: КНЕУ, 2005. – Т.2.
 • Формування базових знань сучасного фахівця. / Індивідуалізація навчального процесу як провідна складова модернізації вищої економічної освіти: Зб. матеріалів наук.-метод. конф. 31 січня – 2 лютого 2006 р. – У 2 т. – Т.1. – К.: КНЕУ, 2006.
 • Фещенко В.М., Антонюк С.Н., Волкова О.М. Ринкове господарство та його особливості в окремих країнах Європейської цивілізації. Економічна думка про суть та функціонування ринкової економіки (друга половина ХVІІ - 60-ті роки ХІХ ст.) / Історія економіки та економічної думки: Курс лекцій / Авт. кол.: С.В.Степаненко (кер. авт.кол.), В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін.- К.: КНЕУ, 2006, - 664 с.
 • Вплив цивілізаційних факторів на формування нових якостей особистості в економічному житті суспільства. /Досвід організації та активізації навчального процесу на основі впровадження інноваційних технологій: Зб. матеріалів наук.- метод. конф. 5-8 лютого 2008р. – У 2 т. – Т.1. – К.: КНЕУ, 2008. – 456 с.
 •  Фещенко В.М., Антонюк С.Н., Волкова О.М. Ринкове господарство та його особливості в окремих країнах Європейської цивілізації. Економічна думка про суть та функціонування ринкової економіки (друга половина ХVІІ - 60-ті роки ХІХ ст.) /Історія економіки та економічної думки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ С.В.Степаненко, В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін. - К.: КНЕУ, 2008, - 248 с.
 • Держава в системі понять фізичної економії. / Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції «Фізична економія: методологія дослідження та глобальна місія України». – К.: КНЕУ, 2009.

Колядич Олександр Іванович
старший викладач, одержав освіту в Національному педагогічному університеті ім. М. П.Драгоманова в 1994 р., спец. «Історія і методика виховної роботи». Загальний стаж роботи 15 років, з них: 8 років в НПУ ім. М. П. Драгоманова. В КНЕУ працює з 2002 р.  5 років в КНЕУ. Сфера наукових інтересів — економічна історія, проблема інститутів соціально-трудових відносин.

Основними науковими працями є:

 •  «Неоліберальні підходи та їх практичне застосування в соціальній політиці ФРН у 90-х рр. // Вчені записки інституту економіки іправа «Крок». — В. 4. — Київ, 2000 р.
 •  «Монополізація української промисловості наприкінці ХІХ — початку ХХ ст.» // Вчені записки інституту економіки і права «Крок». — Вип. 8., серія Економіка. — Київ, 2000 р.
 •  «Трансформація інституту зайнятості в Україні під впливом соціально-економічних викликів ХХІ ст.» // Вчені записки Університету КРОК. — Київ, 2005.
 •  Розвиток національних економік країн Європейської цивілізації в системі світового господарства та впливом науково-технічної революції (друга половниа ХХ ст..) // Історія економіки та економічної думки: Курс лекцій / Авт. кол. : С.В.Степаненко та ін. – К.: КНЕУ, 2006
 • Історія економіки та економічної думки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ С.В.Степаненко, В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін.- К.: КНЕУ, 2008, - 248 с.
 • Інституціональна складова дослідницької парадигми сфери соціально-трудових відносин. // Вчені записки Університету КРОК. – Київ, 2009.
 • Методологічні підходи до дослідження системи соціально-трудових відносин в умовах ринкової економіки України. // Экономика: наука и практика. – Днепропетровск, 2009


Костриба Світлана Михайлівна —
асистент, одержала вищу освіту в Київському національному університеті ім. Т. Шевченка в 1994 р., спец. «Економіка». Загальний стаж роботи в КНЕУ 4 роки. Сфера наукових інтересів — міжнародна економіка, інституціональна економіка.

Основні праці:

 • Роль держави в процесі переходу до соціально-орієнтованого розвитку // Збірка Інституту регіональних досліджень. Львів, 2002 р.

 

Корнійчук Людмила Яківна
доктор економічних наук, професор. 1949 року закінчила економічний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Одержала диплом з відзнакою за спеціальністю «Економіст» і кваліфікацією «Викладач політичної економії у вузах». Навчалася в аспірантурі Інституту економіки АН України. У 1972 р. захистила докторську дисертацію за темою: «Суспільно-економічна думка України в 70-х рр. ХІХ ст.». Очолювала кафедру політекономії, Вчену раду із захисту дисертацій у КНЕУ.
Була членом науково-методичної ради Міністерства вищої освіти СРСР з питань історії народного господарства та історії економічних учень. Нагороджена нагрудним знаком «За відмінні успіхи в роботі» (Міністерства вищої і середньої освіти СРСР, 1976 р.); знаком «Відмінник освіти України» (1996 р.); «Дипломом Лауреата нагороди Ярослава Мудрого» (Академія наук Вищої школи України, 1996 р.).
Нагороджена орденами: «Знак пошани» (1981 р.); «Трудового червоного прапора» (1986); «Княгині Ольги ІІІ ступеня» (2001 р.) та чотирма медалями. Підготувала 2-х докторів і 19 кандидатів економічних наук. ЇЇ прізвище як фахівця в галузі історії економічної думки України назване у Великій радянській енциклопедії (Том 26, С. 1700).
Загальний стаж роботи в КНЕУ — 47 років (з 1962 р.). Сфера професійних інтересів: історія економічної думки.


Найважливіші з публікацій:

 • Подолинський С. А. Економічні погляди / У співавторстві з М. Мешко. — К.: В-во АН УРСР, 1958. — 189 с.
 • Суспільно економічна думка на Україні в 70-х рр. ХІХ ст. — К.: В-во Київського університету, 1971. — 253 с.
 • Історія економічної думки: Навч. посібник (співавтор і редактор). — К.: Фенікс, 1996. — 415 с.
 • Історія економічних учень: Підручник (співавтор і редактор). — К.: КНЕУ, 2001. — 562 с.
 • Історія економічної думки України: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2004. — 431 с.
 • Подолинський С.А. Вибрані втори / Упоряд.: Л.Я.Корнійчук. – К.: КНЕУ, 2000. – 328 с.; іл.
 • Економічне зростання і сталий розвиток. – Економіка України. – 2008. - №3-4


Куриленко Тетяна Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент. Закінчила економічний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (1980 р.) та аспірантуру при Інституті економіки АН УРСР (1987р.). У 1988 р. захистила кандидатську дисертацію. Дисертаційна робота присвячена дослідженню проблем розміщення продуктивних сил в українській економічній літературі 20-х років ХХ ст. Загальний стаж науково-педагогічної діяльності — 27 років. Сфера наукових інтересів — історія економічних учень, біографістика, джерелознавство.

Праці останніх років:

Книжкові джерела української біографістики у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського: Матеріали до бібліографії (сер. ХІХ-ХХ ст.). — К.,2004. — 365с. — (Джерела української біографістики, Вип. 1).

 • Микола Балін, Микола Василенко, Михайло Волобуєв // Народжені Україною. — К.,2002. — Т. 1.
 • Михайло Птуха, Євген Слуцький // Народжені Україною. — К., 2002. — Т. 2.
 • Ректори КНЕУ (1906-2006): Матеріали до біографії// Вчені записки: зб. наук. праць - К.:КНЕУ. – Спец. випуск. – с. 4-24
 • Є.Слуцький: Київський період життя та діяльності. // Вчені записки: зб. наук. праць - К.:КНЕУ. – Спец. випуск. – с. 27-36
 • Життєвий шлях та наукові здобутки Є.Є Слуцького // Є.Слуцький. Теорія граничної корисності. – К.: КНЕУ, 2006. – с. 9-38
 • Реєстр імен українського біографічного словника. Літери А-Б// Серія «Реєстр українського біографічного словника. Робочі зошити». Випуск 1. – 2008.- 158 с.

 

Лавриненко Володимир Миколайович —
кандидат економічних наук, доцент. Одержав вищу освіту в Київському державному університеті ім. Т. Шевченка в 1977 р., спеціальність «Політична економія». В 1987 році захистив кандидатську дисертацію за темою: «Соціально-економічні основи дисципліни праці». Загальний стаж роботи в КНЕУ — 6 років. Сфера професійних інтересів — економічна етика, філософія економіки.

Праці останніх років:

 • Лавриненко В. М. Економічна історія: Опорний конспект лекцій. — К.: АПСВ, 2003. — 137с.
 • Лавриненко В.М., Погорєлов С.Б. Воблий Костянтин Григорович в історії університету: повага до минулого, розуміння сучасності // Вчені записки. Збірник наукових праць. Спеціальний випуск. - К.: КНЕУ, 2006. – с.36-41
 • Лавриненко В.М. Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій. // Історія економіки та економічної думки: Курс лекцій / Авт. кол. : С.В.Степаненко та ін. – К.: КНЕУ, 2006, с. 61-82
 • Лавриненко В.М. Природа та еволюція господарства общинного суспільства. Господарство та економічна думка суспільств ранніх цивілізацій// Історія економіки та економічної думки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ С.В.Степаненко, В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін.- К.:КНЕУ, 2008, - с.52-65
 • Історико-економічні виміри соціальної відповідності в громадянському суспільстві// Вісник АПСВ - №3. – 2008. с.64-67
 • Навчально-методичний комплекс з курсу Міжнародні економічні відносини / Укл. В.М.Лавриненко. – К.: Акад.. праці і соц. Відносин Федер. Проф.. спілка України, 2008, -32с.
 • Навчально-методичний комплекс з курсу «Міжнародна економіка» / Укл. В.М.Лавриненко. – К.: АПСВ ФПУ, 2008, 56 с.

 

Логінов Микола Михайлович —
кандидат історичних наук, доцент. Одержав вищу освіту у Військово-політичній академії (м. Москва) у 1988 р. за спеціальністю «Військово-педагогічні, суспільні науки». Кваліфікація — викладач історії. В 1991 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Підготовка кадрів для партизанських формувань України в роки Великої Вітчизняної війни 1941—1944 рр.» Загальний стаж у КНЕУ — 8 років (з 2002 р.). Сфера наукових інтересів: методологічні засади дослідження цивілізації у гуманітарних і соціальних науках.


Основні праці:

 • Професійна консультація як засіб підвищення ефективності навчання історико-економічних дисциплін / Наукова конференція. — м. Київ.
 • Цивілізації. Історії. Війни. /  Розвиток інноваційно-технологічних взаємозв’язків світового господарства.  - К.: КНУ ім. Т.Шевченка, 2005
 •  Господарство та економічна думка в період державно-монополістичного розвитку суспільств Європейської цивілізації (перша пол. ХХ ст.)  // Історія економіки та економічної думки: Курс лекцій / Авт. кол. : С.В.Степаненко та ін. – К.: КНЕУ, 2006
 • Індивідуальні практикуми як засіб підвищення ефективності пізнавальної діяльності студентів. / Зб. мат. наук. метод. конф. 31 січня – 2 лютого 2006 р. – У 2 т. – Т.2. – К.: КНЕУ, 2006.
 • Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів на лейкційих заняттях в курсі Історія економіки та економічної думки / Зб. мат. наук. метод. конф. 5-8 лютого 2007р. У 2 т. – Т.1. – К.: КНЕУ, 2007.
 • Ринкові економічні системи суспільств європейської цивілізації в умовах державно-монополістичної конкуренції та входження у світову систему господарства (перша половина ХХ ст.) / Історія економіки та економічної думки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ С.В.Степаненко, В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін.- К.: КНЕУ, 2008, - 248 с.


Маслов Анатолій Олександрович –

кандидат економічних наук, доцент. Одержав вищу освіту в Ворошиловградському державному педагогічному інституті імені Тараса Шевченка у 1980 році. Спеціальність – “історія та педагогіка”. У 1994 році закінчив аспірантуру Інституту економіки АН України у м. Києві. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему „Внутрішня торгівля України в період непу (1921 – 1929 рр.)” зі спеціальності 08.01.04. – економічна історія та історія економічної думки, захистив у 1995 р. у спеціалізованій раді при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Загальний стаж роботи в КНЕУ 11 років.
Сфера наукових інтересів: економічна історія, історія економічних учень, історія економічної думки України, інституціональна економіка, сучасні альтернативні економічні теорії, постіндустріальна економіка, нова економіка. Посада за основним місцем роботи – Київський національний університет імені Тараса Шевченка – доцент. З 1-го вересня 2009 року – докторант кафедри економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2006 року у складі авторського колективу за підручник „Історія економічних учень” / Підручник. За ред.. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2004. – 1300 c. Указ Президента України “Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2006 року” від 20 грудня 2006 року № 1103/2006).


Основні публікації:

Монографії та підручники

 • Економічна історія: Лекції / Маслов А.О., Тимочко Н.О., Пучко О.А., Рудомьоткіна Л.М., Толстов Р.Д. — К.: КНЕУ, 2000. – 268 с.
 • Економічна історія: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. Маслов А.О., Тимочко Н.О., Пучко О.А., Рудомьоткіна Л.М., Толстов Р.Д. — К.: КНЕУ, 2001. – 216 с.
 • Історія економічних учень: Підручник. Базилевич В.Д., Гайдай Т.В., Гражевська Н.І. та ін. / За ред. Проф.. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2004. – 1300 с. (Розділ 13).
 • Історія економічних учень: Підручник: У 2-х ч. / За ред. В.Д. Базилевича. – 2-е вид., випр. – К.: Знання, 2005. (класичний університетський підручник) (Розділ 13).
 • Історія економічних учень: Підручник: У 2-х ч. / За ред. В.Д. Базилевича. – 3-е вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2006. (класичний університетський підручник) (Розділ 13).
 • Історія економіки та економічної думки. Курс лекцій / Авт. кол.: С.В. Степаненко (кер. авт. кол.), В.М. Фещенко, С.Н. Антонюк, Н.О. Тимочко та ін.. – К.: КНЕУ, 2006. – 664 с. (Авторські: Лекція 1., С. 5 – 60 (у співавторстві); лекція 11, С. 464 – 563). (5 д.а.).
 • Еволюція економічних поглядів М.Х. Бунге / у книзі «М.Х. Бунге: сучасний дискурс». Монографія / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2005. – С. 142 – 154). (0,6 др. арк.).
 • Проблеми теорії прогресу у творчості С.М. Булгакова / у книзі «С. Булгаков. Розмисли. Творча спадщина у контексті ХХІ століття». Монографія / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2006. – С. 189 – 205. (0,6 д.а.).
 • Історія економіки та економічної думки. Навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей / Упорядники А.О. Маслов, Г.М. Лозова, І.В. Назаров. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2007. – 101 с.
 • Функціонування національних господарств у системі глобальної економіки (90-ті роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.) / Історія економіки та економічної думки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ С.В.Степаненко, В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін.- К.: КНЕУ, 2008, - с. 189-206.
 • Дослідження аграрних проблем у творчості І.В.Вернадського / у книзі «І.Вернадський. Витоки. Творча спадщина у контексті історіх економічної думки в Україні» / За ред.. В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2009. – с.342-360

Статті

 • Інтерпретації «Економічної таблиці» Ф. Кене як складової фізичної економії: критичний аналіз. // Матеріали міжнародної наукової конференції «Учення Сергія Подолинського і цивілізаційна еколого-економічна перспектива», 7 грудня 2000 р. – К.: КНЕУ, 2001. – С.55
 • Монополізація української промисловості наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. // Вчені записки: Зб. Наукових праць / Відп. ред. І.Ф. Радіонова. – Вип. 8. Економіка. – К.: ІЕП «КРОК», 2003. – С. 34–41.
 • Інституціональна економічна теорія: історичний аспект // Інституційна архітектоніка та механізми економічного розвитку. Матеріали наукового симпозіуму. Харків, 4 – 5 листопада 2004 року. – Харків, 2005. – С. 32 – 42 (0,80 др. арк.). (У співавторстві з В.Д. Базилевич).
 • Інституційні аспекти творчих здобутків вчених-економістів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ХІХ – початок ХХ ст.). // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. Випуск 74. – 2005. – С. 4 – 8. (0,75 др. арк.).
 • Витоки інституціоналізму у творчості українських вчених-економістів ХІХ – початку ХХ ст. // Вчені записки / Університет економіки та права “КРОК”; Відп. ред. І.Ф. Радіонова. – К., 1997. – Вип. 12. – 2005. – С. 129 – 134. (0,4 др. арк.).
 • М.Х. Бунге – видатний економіст-теоретик та практик ринкового реформування в Україні та Росії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. Випуск 84. – 2006. С. 30 – 33. (0,5 д.а.)
 • Інституційна економічна теорія та проблеми інституційних перетворень при становленні сучасної економічної системи України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. Випуск 86 – 87. – 2006. – С. 22 – 26. (0,6 д.а.).
 • М.І. Зібер про первісні інститути обміну у праці “Нариси первісної економічної культури” // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. Випуск 96. – 2007. – С. 37 – 41. (0,6 д.а.).

 

Мордас Ірина Василівна –
кандидат економічних наук, асистент. Закінчила Київський національний економічний університет (2004 р.). Викладає в КНЕУ з 2004 р. Сфера наукових інтересів – історія економіки, історія економічної думки, українська економічна думка.

Основні праці:

 • Мордас І. В. Основні проблеми статистико-демографічної науки у дослідженнях академіка М. В. Птухи // Формування ринкових відносин в Україні. Збірник наукових праць. – К.: Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України, 2006. – Випуск 5 (60).
 • Мордас І. В. Застосування математичних методів дослідження в економічних розробках Є. Є. Слуцького // Вісник соціально-економічних досліджень. Збірник наукових праць. – Одеса: ОДЕУ, 2007. – Випуск 26.
 • Мордас І. В. Розвиток теорії граничної корисності в наукових дослідженнях академіка Р. М. Орженцького // Формування ринкової економіки. Збірник наукових праць. – К.: КНЕУ, 2008. – Випуск 19.
 • Мордас І. В. З історії становлення фінансової науки в Україні // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. Науковий журнал. – К.: КНТЕУ, 2009. – Випуск 4.

 


Опанасенко Володимир Михайлович —
асистент. Одержав вищу освіту в Київському національному економічному університеті в 2004 р. У КНЕУ працює з вересня 2004 р. Сфера професійних інтересів — історія економіки, інституціональна економіка, історія економічних учень.

Основні праці:

 • Ціна підпорядкування закону та ціна нелегальності. І Всеукраїнська наук.-практ. конференція молодих учених, м. Тернопіль., 2005
 • Об’єктивні та суб’єктивні чинники утворення нелегальних інститутів: соціально-психологічний аспект / Наукова конференція, м. Київ, 2005
 • Національна господарська мотивація в працях українських мислителів XVІІІ – ХІХ ст. // Формування ринкової економіки. КНЕУ 2006
 • Господарська мотивація у функціонуванні економічної системи. // Формування ринкової економіки. КНЕУ 2007.
 • Інституційне середовище господарської мотивації в Україні у другій половині ХІХ ст. // Вісник академії праці і соціальних відносин федерації профспілок України, Київ, 2007.
 • «Дух капіталізму» як генератор господарської мотивації та його теоретичне обґрунтування в працях представників німецької історичної школи. // Економіка: проблеми теорії та практики. Том 2, Дніпропетровськ, 2008.

 

Погорєлов Сергій Борисович –

старший викладач, заслужений працівник КНЕУ. Одержав вищу освіту в Київському інституті народного господарства у 1974 році за спеціальністю „економіка та організація праці". У 1980 році закінчив очну аспірантуру КІНГу за спеціальністю „політична економія", працював асистентом кафедри політичної економії факультетів маркетингу та управління КНЕУ. З 2000 року - старший викладач кафедри історії економічних учень та економічної історії КНЕУ.
Загальний стаж науково-викладацької роботи ( з 1977 р.) - 32 роки (викладав як навчальні дисципліни „політичну економію", „основи економічної теорії", „економічну політику", „методику викладання економічних дисциплін", „основи економіки", „економічну історію", „історію економічних учень", „історію економіки та економічної думки"). Сфера наукових інтересів -методологічні проблеми та інституціональні засади розвитку відносин власності, історія політекономії та економічної думки, методика викладання та теорія навчання. Має більше 30-ти опублікованих науково-методичних праць, основні з яких:

 • Практическое   значение  теории  обобществления.   Науч.   сб.   "Развитие практической функции политзкономии". - Одесса: ОГУ, 1981.
 • Суспільна форма виробництва. Власність: їі суть і структура: Навч. вид. "Методичні вказівки по вивченню основних понять і категорій політичної економії". Тема№ 3. - К.: КДЕУ, 1993.
 • Виробничі відносини. Система економічних законів: Навч. вид. "Методичні вказівки до вивчення політекономії", §2. - К.: КДЕУ, 1995.
 • Економічна  система  суспільства:  Навч.  вид.   "Організаційно-методичні матеріали з навчальної дисципліни "Політична економія".  Тема 3.  - К.: КНЕУ, 1999.
 • Особливості цивілізаційного підходу до аналізу суспільного розвитку: Наук. зб. "Еволюція економічного розвитку та економічних теорій". - К.: КНЕУ, 2000.
 • Економічна система: сутність, структурні елементи, критерії класифікації (тема 3, §1). Типи економічних систем та критерії їх класифікації (тема З, §§3, 4). Політична економія: Навч. посіб./ За ред. К.Т. Кривенка. - К.: КНЕУ, 2001.
 • Загальна характеристика розвитку економічної теорії у XX столітті" (тема 12).  Історія  економічних     учень:  Навч.-метод,   посіб.  для  самост.  вивч. дисципліни   /   Л.Я.   Корнійчук,   Г.Ю.   Кирилова,   Н.О.   Татаренко,   С.Б. Погорєлов. - К.: КНЕУ, 2002.
 • Інституціонально-правові    аспекти    інвестування    за    умов    ринкової трансформації: теорія, практика: Доповіді міжнародної науково-практичної конференції   „Інноваційно-інвестиційні   моделі   трансформації   перехідних суспільств". Випуск №3. - К.: Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 2003.
 • Навчально-методичне забезпечення самостійного вивчення теми „Економічна система суспільства": Політична економія; навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисципліни (за ред. К.Т. Кривенка). Тема 3. - К.: КНЕУ, 2003.
 • Формування   інституціонального   середовища  в   процесі  трансформації відносин    власності:    „Економіка    розвитку",    №4.    -    Харків:    Вид-во Харківського держ. економічного ун-ту, 2003.
 • База   знань   як   предмет   оцінювання:   36.   мат-лів.   наук.-метод.   конф. „Методичні   та   практичні   аспекти   застосування   та   розвитку   системи контролю знань в університеті". - К.: КНЕУ, 2004.
 • Інституціонально-правові   засади   трансформації   відносин   власності   в перехідній економіці України: Наук. зб. „Стратегія економічного розвитку України": вип. № 15. - К.: КНЕУ, 2004.
 • Тенденції соціалізації відносин власності: теоретичні та практичні аспекти: 36. наук, праць „Формування ринкової економіки". Вип.  12. - К.: КНЕУ, 2004. '
 • Інституціональне забезпечення трансформації державної власності: Наукові праці Донецького НТУ. Серія: економічна. Вип. 89-2 „Проблеми сучасної економіки та інституціональна теорія". - Донецьк: ДонНТУ, 2005.
 • Формування   передумов   ринкової   економіки   в   країнах   Європейської цивілізації   (XVI   -   перша   половина   XVII   ст.):   Історія   економіки   та економічної думки: Курс лекцій. Лекція 5. - К.: КНЕУ, 2006.
 • Воблий Костянтин Григорович в історії університету: повага до минулого, розуміння сучасності: Вчені записки: Спец, випуск до 100-річчя КНЕУ. - К.: КНЕУ, 2006.
 • Господарство та економічна думка абсолютистських централізованих монархій Європи (ХVІ-перша половина ХVІІ ст.) / Історія економіки та економічної думки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ С.В.Степаненко, В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін.- К.: КНЕУ, 2008, - 248 с.


Станкевич Юлія Юріївна –

асистент. Одержала вищу освіту в Херсонському державному університеті (2005 р.), в КНЕУ (2006 р.). У КНЕУ працює з вересня 2008 р. Сфера наукових інтересів – історія економіки, інституціональна економіка, історія економічних учень.

Основні праці:

 • Історичний розвиток сім’ї як основи домогосподарства / Галицький економічний вісник № 1 (16). – Тернопіль: ПВНЗ «Інститут економіки і підприємництва». – 2008. – С. 122 – 127.
 • Становлення фермерського селянського господарства в Україні у другій половині ХІХ століття / Збірник наукових праць. Вип. 54. / Відповідальний редактор В. Є. Новицький / К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – 2007. – с. 219 – 228.
 • Сутність та характерні риси сучасного домогосподарства / Формування ринкової економіки: Збірник наук. праць. Вип. 19. – 2008. – С. 40 – 46.
 • Формування основних джерел отримання доходів сучасного домогосподарства / Фінансова система України. Збірник наукових праць. Випуск 10. – Ч. 2. – 2008. – С. 299 – 305.
 • Новітні підходи у дослідженні економічної природи домогосподарства / Досвід організації та активізації навчального процесу на основі впровадження інноваційних технологій: Зб. матеріалів наук.-метод. конф. 5 – 8 лютого 2008 р. – Т.2. – К.: КНЕУ, 2008. – с. 462 – 463.
 • Основні види діяльності домогосподарства як суб’єкта ринкової економічної системи / V Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні реформи у контексті інтеграційного вибору України»: Збірник наукових праць. – Том 3. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – С. 96 – 98.
 • Роль домогосподарства у ринковій економічній системі / Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритетні напрями розвитку змішаної економіки», 18 – 19 жовтня 2007 р. – К.: КНУТД, 2007. - с. 7 – 8.
 • Становлення теорії економіки домогосподарства у наукових розробках  Гарі Беккера / ІV Міжнародна науково-практична конференція «Спецпроект: аналіз наукових досліджень»: Збірник наукових праць. – Том 2. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – С. 79 – 82.
 • Особливості соціально-економічного розвитку домогосподарств у різних регіонах України / Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю» 16 – 18 квітня 2008 р. – Черкаси: ЧДТУ, 2008. – С. 142 – 143. (0,125 д. а.)


Тимочко Наталія Олександрівна —

кандидат економічних наук, доцент. Вищу освіту отримала у Львівському державному університеті ім. І. Франка в 1971 р., спеціальність «Економічна кібернетика». У 1986 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Развитие газовой промышленности Украины (1946—1975 гг.)». У КНЕУ працює з 1988 р. Сфера наукових інтересів — історія економіки та економічних вчень.

Праці останніх років:

 • Економічна історія: Лекції. – К. КНЕУ, 2000
 • Економічна історія: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів. – К.: КНЕУ, 2001
 • Погляди на предмет економічної історії в ретроспективі // Історія народного господарства та економічної думки України. — Вип. 35—36. — 2003.
 • Економічна історія України: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2005.
 • Історія економіки та економічної думки: Курс лекцій / Авт. кол.: С.В.Степаненко (кер. авт.кол.), В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін.- К.: КНЕУ, 2006, - 664 с.
 • Історія економіки та економічної думки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ С.В.Степаненко, В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін.- К.: КНЕУ, 2008, - 248 с.Тимченко Юлія Вікторівна —

к.е.н., асистент, одержала вищу освіту в Київському національному економічному університеті в 1999 р., магістр з управління державними фінансами. Загальний стаж роботи в КНЕУ 8 років. Сфера наукових інтересів — історія  та теорія кооперації України.

Праці останніх років:

 • Кооперація в роки непу // Історія народного господарства та економічної думки України. — Вип. 37. — 2005.
 • Тимченко Ю.В. Споживча кооперація України в період непу (1921-1928рр.) // Історія народного господарства та економічної думки України. Зб. наук. праць. – Випуск 37-38. – Київ, 2005. – (Державна установа «Інститут економіки та прогнозування). – с. 139-147
 • Тимченко Ю.В. Роль кооперативних організацій у відбудові економіки України в період непу // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Випуск 218: в 4 т. Том ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. с.732-740
 • Тимченко Юлія. Інституційні засади сільськогосподарської кооперації // Збірник тез доповідей Третьої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті» - Частина 2. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – с.444-445
 • Тимченко Ю.В. Нова економічна політика як економічна система // Формування ринкових відносин в України: Збірник наукових праць. Вип. 12 (67) / наук. ред. І.К.Бондар. – К., 2006. – с.3-6
 • Економічний розвиток України за умов радянської економічної системи та його трактування в економічній думці // Історія економіки та економічної думки: Курс лекцій / Авт. кол.: С.В.Степаненко (кер. авт. кол.), В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін.- К.: КНЕУ, 2006, - с. 564-641.
 • Тимченко Ю.В. Висвітлення М.І.Зібером проблем кооперації // Вісник Київського національного університету ім. Т.Г.Шевчена. Економіка. – Вип. 96. – К.: 2007, - с.46-47
 • Тимченко Ю.В. Кооперація як економічна організація // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 6 (73) / Наук. ред. І.К.Бондар. – К., 2007. – с.146-151
 • Тимченко Ю.В. Сільськогосподарська кооперація та її вплив на розвиток селянського дрібнотоварного виробництва // Економіка та підприємництво: Зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів. Відп. ред.. С.І.Дем’яненко. – К.: КНЕУ, 2007. - №18. – с. 47-53

 

Фещенко Валентина Михайлівна —
доктор економічних наук, професор; у 1980 р. з відзнакою закінчила економічний факультет  Київського університету ім. Т. Г. Шевченка, спеціальність «Політична економія». Навчалася в аспірантурі Інституту економіки АН України. У 1984 р. захистила кандидатську дисертацію, у 2005 р. — докторську за темою: «Економічна думка України про становлення і розвиток ринкових відносин (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.). Загальний стаж роботи в КНЕУ — 9 років. З 2007 року є членом спеціалізованої вченої ради університету, керує науковою роботою аспірантів.

Нагороджена відзнакою міського голови. Сфера професійних інтересів — історія економічної думки, сучасні економічні теорії.
Основними науковими працями є:

 • Дослідження з історії економічної думки в Україні (кінець ХІХ – ХХ ст.) / відп. ред.. Т.І Дерев’янкін (у співав.) – К.: Наукова думка, 1996. – 139 с.
 • Реферат-дайджест творів Дж. М. Кейнса «Трактат про грошову реформу», «Загальна теорія зайнятості, процента та грошей» / Референт-укладач В. М. Фещенко. — К.: АУБ, 1999. — 189с.
 • Реферат підручника А.Маршалла «Принципи економічної науки» (Реф.-укл. Фещенко В.М.) – К.: АДС «УМК Центр», 2001. – 211 с.
 • Дослідження проблеми становлення та розвитку ринкового господарства в працях економістів України другої половини ХІХ — початку ХХ ст. /Монографія — К.: КНЕУ, 2003.
 • Є.Є.Слуцький. Теорія граничної корисності / За ред.. д-ра екон. наук В.М.Фещенко. Упоряд.: В.М.Фещенко, Т.В.Куриленко. – К.:КНЕУ, 2006. – 528 с.
 • Енциклопедія страхування (наукове редагування). – К.: УАФР, 2008


Чернятевич Ярослава Василівна —

кандидат економічних наук, асистент. Одержала вищу освіту в Київському національному економічному універсиситеті (нині ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана») в 2004 р., спеціальність «Економічна теорія». В 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Становлення економічних суб’єктів ринкової економічної системи в Західній Європі (друга половина XVII – перша половина ХІХ ст.)». В КНЕУ працює з 2004 р. Сфера професійних інтересів — інституціональна економіка, історія економіки та економічної думки.

Основні праці:

 • Людина як головний суб’єкт економічної системи. //Науковий вісник Державної академії статистики, обліку та аудиту, №1, 2008. – С. 128-134
 • Роль міст у становленні економічних суб’єктів. // Вісник соціально-економічних досліджень. Вип.25-26 / Одес.держ.екон.ун-т. – Одеса, 2007. – С.380-386
 • Методологічні особливості дослідження економічних суб’єктів. // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Вип. 31-1 (117). – Донецьк, ДонНТУ, 2007. – С. 242-247
 • Природа  економічних суб’єктів. // Формування ринкової економіки. Зб. наук. праць, КНЕУ, № 16, 2006. – С. 18-28
 • Становлення економічних суб’єктів ринкової економічної системи. // Генезис інституційної системи сучасної економіки України. Матеріали XVII міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 листопада 2006р. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 256-258
 • Економічна організація як економічний суб’єкт. // Економічна організація та економічна освіта: взаємообумовленість стратегій розвитку: Зб. мат. Міжнар. наук-практ. конф., присвяч. 100-річчю від дня народж. Бухала С. М. 7-8 лют. 2007р. / Відп. за вип. А. П. Наливайко. – К.: КНЕУ, 2007. – С. 76-79

Чуткий Андрій Іванович –
к.і.н., доцент. У 1998 р. закінчив Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (диплом магістра з відзнакою). Після закінчення аспірантури при КНУ ім. Т.Шевченка у 2003 р. отримав наукове звання кандидат історичних наук. Викладацьку діяльність почав з 1999р. Викладав: історію України, історію держави і права зарубіжних країн, основи філософських знань, архівознавство, політичну історію сучасного світу, логіку, політологію.
Сфера наукових інтересів: персоналістика, історія економічної освіти, професорська корпорація Києва (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.), історія держави і права.


 Праці останніх років:

 • Історія України. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: МАУП, 2006. – 352 с.
 • Історія держави іі права зарубіжних країн. Навчальний посібник – Ніжин: Вид-во НДУ; Міланік, 2007. – 260 с.
 • Історія України. – Кн. 1. Давня та Нова історія України. Навчальний посібник. - Вид-во НДУ; Міланік, 2007. – 311 с.
 • Історія України. – Кн. 2. Новітня історія України. Навчальний посібник. - Вид-во НДУ; Міланік, 2007. – 311 с.
 • М.П.Дашкевич//Большая российская энциклопедия. – Т.8. – М.: БРЭ, 2007. – с.354-355
 • До сторіччя першого економічного вузу України // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2007. – Вип.. 37. – с.246-256
 • М.В.Довнар-Запольський і справа вищої економічної освіти в Україні // Історичний журнал. - №4. – 2007. – С.84-92
 • «Забуте» століття: ХІХ ст. у вітчизняній історичній науці та освіті (з’ясування проблеми) // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2007. – Вип.. 36. – с.266-273
 • Київський комерційний інститут: історія заснування // Студії з архівної справи та документознавства. – Т. 15. – к., 2007, - с.131-136.
 • Микола Павлович Дашкевич (1852-1908) / Монографія. – К.: Темпра, 2008
 • Київський університет у 1914-1916 рр. // Історичний журнал. – 2008. - №4. – с.71-81
 • Нові факти до біографії М.П.Дашкевича // Київська старовина. – 2008. - №;. – с.134-144

 

1. Історія економіки та економічної думки

Історія економіки та економічної думки на методологічному підґрунті цивілізаційної парадигми розкриває генезис та розвиток господарства країн Європейської цивілізації від давнини до сучасності та наукове відображення цих процесів в економічній думці з урахуванням теоретичних, філософських та національних особливостей її наукових шкіл та напрямів.

Мета: сформувати здатності студентів використовувати  знання про історичний  розвиток господарств та економічної думки  країн Європейської цивілізації для розуміння генезису та закономірностей функціонування і розвитку економічних систем.

Завдання:  на методологічних засадах цивілізаційної парадигми розвитку суспільства сформувати сучасне економічне мислення та світогляд студентів, забезпечити оволодіння ними знаннями та методами  історичного  аналізу економічних процесів.

Предмет: розвиток  господарств країн Європейської цивілізації та їх наукове відображення в економічній думці.

В результаті вивчення курсу студенти повинні  знати:
 основні історичні факти та події, що характеризують становлення та розвиток господарств країн Європейської цивілізації;
 зміст основних шкіл та напрямків економічної думки, в яких знайшли відображення закономірності  господарського розвитку країн Європейської цивілізації;
уміти:
 аналізувати  економічні процеси та їх відображення в економічній думці на різних етапах розвитку Європейської цивілізації;
 володіти категоріальним апаратом дослідження історичного розвитку господарства;
 визначити місце та роль національних економік  у системі світового господарства;
 виявляти взаємозв’язок та спадкоємність економічної політики держав з теоретичними концепціями минулого та сучасності.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Тема 1. Вступ. Предмет і метод історії економіки та економічної думки
Тема 2. Природа та еволюція общинного господарства
Тема 3. Господарство та економічна думка на етапі становлення ранніх цивілізацій
Тема 4. Господарський розвиток та економічна думка на етапі становлення суспільств Східної та Західної цивілізації (VІІІ ст. до н.е. – V ст. н.е.)
Тема 5. Господарство та економічна думка суспільств Європейської цивілізації в умовах ранньофеодальних держав та феодальної роздробленості (кінець V – XV ст.)
Тема 6. Господарство та економічна думка абсолютистських централізованих монархій Європи (ХVІ – перша половина ХVІІ ст.)
Тема 7. Ринкове господарство та його особливості  в окремих країнах Європейської цивілізації. Економічна думка про суть та функціонування ринкової економіки (друга пол. ХVІІ ст. – 60-ті роки ХІХ ст.)
Тема 8. Становлення ринкових форм господарства України (ІІ пол. ХVІІ – І пол. ХІХ ст.)
Тема 9. Основні тенденції розвитку ринкового господарства провідних країн Європейської цивілізації в період монополістичної конкуренції та їх відображення в економічній думці (70-ті роки ХІХ – початок ХХ ст.)
Тема 10. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної думки України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
Тема 11. Державно-монополістичний характер ринкової економічної системи країн Європейської цивілізації в умовах Світової системи господарства (перша пол. ХХ ст.)
Тема 12. Еволюція ринкових систем господарств провідних країн світу (50-80-ті роки ХХ ст.)
Тема 13. Функціонування національних господарств в системі глобальної економіки (90-і рр.. ХХ ст. – початок ХХІ ст.)
Тема 14. Господарство України та його трактування в економічній думці в умовах адміністративно-командної економічної системи
Тема 15. Відновлення основ ринкової системи господарства в Україні
(останнє десятиріччя ХХ – початок ХХІ ст.)

З програмою дисципліни “Історія економіки та економічної думки” можна ознайомитися на сайті кафедри історії економічних учень та економічної історії.
Дисципліну викладає весь склад кафедри.

Основна література:
1. Історія економіки та економічної думки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ С.В.Степаненко, В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін.- К.: КНЕУ, 2008, - 248 с.
2. Історія економіки та економічної думки: Курс лекцій / Авт. кол.: С.В.Степаненко (кер. авт. кол.), В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін. – К.: КНЕУ, 2006. – 664 с.
3. .Економічна історія: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Н.О.Тимочко, О.А.Пучко, Л.М.Рудомьоткіна та ін. – К.: КНЕУ, 2001. – 216 с.
4. Історія економічних учень: Підручник / Л.Я.Корнійчук, Н.О.Татаренко, А.М. Поручник та ін.; за ред Л.Я. Корнійчук, Н.О. Татаренко. – К.: КНЕУ, 2001. – 564 с.

 

2. Історія економіки та економічної думки України

Виховання висококваліфікованого економіста, громадянина і патріота України передбачає опанування ним історичного досвіду господарської діяльності минулих поколінь, внеску української економічної думки у скарбницю світової економічної науки. Ці та інші важливі проблеми історико-економічного розвитку України розглядаються в дисципліні «Історія економіки та економічної думки України», що є нормативним курсом для студентів спеціальності «Економічна теорія» та вибірковим для студентів усіх інших спеціальностей.
Метою дисципліни “Історія економіки та економічної думки України” є пізнання особливостей господарського розвитку на землях України, що входили до різних держав, ознайомлення з історичними фактами і подіями в господарському житті народу, розкриття їх значення у подальшому розвитку господарської системи; висвітлення здобутків української економічної думки.
Завдання дисципліни: забезпечення ґрунтовної теоретичної підготовки висококваліфікованих економістів-теоретиків на основі поглибленого вивчення історії економічного розвитку українських земель та економічної думки України, генетичного аналізу цього процесу.
Предмет історії економіки та економічної думки України – форми господарств (господарських одиниць), умови їх діяльності в господарській системі та відображення їх в економічній думці України.
В результаті вивчення курсу студенти повинні сформувати навички теоретичного аналізу як економічних процесів і трактування їх вітчизняними економістами-теоретиками, вміти визначити роль та місце української економки та економічної думки у світовому процесі економічного розвитку та економічної теорії.

Зміст дисципліни розкривається в наступних темах:
1. Предмет і метод дисципліни „Історія  економіки та економічної  думки України”
2. Господарська діяльність та господарські уявлення населення українських земель від найдавніших часів до V ст. н.е. днів
3. Економічний розвиток та економічна думка Київської Русі.
4. Економічний розвиток українських земель в часи відродження та реформації (литовсько-польська доба) та особливості економічної думки цього періоду
5. Господарство українських земель та економічна думка в козацько-гетьманську добу (XVII-XVIII ст.)
6. Криза феодально-кріпосницької системи господарства та розвиток ринкових відносин у ХІХ ст. Початок наукового періоду в українській економічній думці.
7. Господарський розвиток та економічна думка у пореформений період.
8. Розвиток ринкової економіки та економічної думки наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.
9. Розвиток економіки та економічної думки в Україні в роки революційних заворушень (1917-1920 рр.)
10. Запровадження нової економічної політики та її інтерпретація в українській економічній думці
11. Економіка радянської України в умовах командно-адміністративної системи та її теоретичне обґрунтування (30-ті–перша пол. 50-х років ХХ ст.)
12. Спроба вступу України на інноваційний шлях розвитку в другій половині ХХ ст.
13. Економіка та економічна думка незалежної України
З програмою дисципліни “Історія економіки та економічної думки України” можна ознайомитися на сайті кафедри історії економічних учень та економічної історії.
Дисципліну викладає доц. Тимочко Н.О.
Основна література:
1. Історія економічної думки України: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2004. — 431 с.
2. Економічна історія України: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2005.
3. Історія економічної думки України / Р.Х. Васильєва та ін. – К.: Либідь, 1993.


 
3. Інституціональна економіка

Інституціональна економіка – це сучасний напрямок розвитку економічної теорії. Він виник в результаті неспроможності класичної  та неокласичної економічної теорії пояснити складні процеси що відбуваються в економіці постіндустріальних країн. Принциповою особливістю інституціоналізму є опора на цивілізаційну парадигму пізнання суспільних процесів, використання методів системного аналізу. В центрі уваги цього напрямку  - дослідження взаємодії економічних суб’єктів ринкової економічної системи.
Даний курс завершує цикл дисциплін економічної теорії: політекономії (класичний аналіз), мікро- та макроекономіки (неокласичний аналіз), історико-економічних дисциплін що розглядають генезис економіки та знань про неї.
  Основні ідеї і положення цих дисциплін критично переосмислюються і відображаються  в системі понять і категорій інституціоналізму.
Мета дисципліни – розкрити умови і закономірності взаємодії економічних суб’єктів та організацій в ринковій економіці, вплив інституціональної структури на економічні процеси. При цьому об’єктом вивчення інституціоналізму є генезис, структура та функціонування ринкової економічної системи суспільства.
Завдання курсу полягає у формуванні у студентів системи фундаментальних знань про сучасну ринкову економічну систему, оволодіння  поняттями і категоріями що забезпечують безпосередній перехід від глибоких узагальнень (фундаментальних знань) до понять практики, сформувати уміння використовувати теоретичні знання  для розуміння конкретних економічних явищ, виробити навички у створенні відповідних моделей чи проведення аналітичних досліджень окремих проблем макро- і мікрорівня.
Набуті знання дозволяють зрозуміти механізм функціонування сучасних економічних організацій, природу економічних операцій, які вони здійснюють на ринку, суть соціально-трудових відносин в самій організації, зміст контрактних відносин між суб’єктами ринку тощо. Матеріал курсу є базовим для прикладних дисциплін маркетингу, менеджменту, економіки підприємства, економіки праці, фінансів та ін. Інституціональна економіка дозволяє зрозуміти економічні засади правових дисциплін, що регулюють господарську діяльність.

Структура курсу передбачає вивчення таких тем:
1. Предмет і метод інституціональної економіки.
2. Формування та етапи розвитку інституціоналізму.
3. Інституціональна структура ринкової економіки.
4. Права власності.
5. Трансакції та трансакційні витрати.
6. Економічні організації.
7. Домогосподарство.
8. Держава як економічна організація.
9.  Контракти.
10. Людський капітал і мотивація.
11. Інституційна трансформація економіки України..

З програмою дисципліни “Інституціональна економіка” можна ознайомитися на сайті кафедри історії економічних учень та економічної історії.
Дисципліну викладають проф. Степаненко С.В., ст. вик. Колядич О.І., доц. Маслов А.О., ст. вик. Погорєлов С.Б.
Основна література:
1. Олейник А.Н. Институциональная экономика. – М., Инфра-М. – 2002.
2.  Шаститко А.Е. Новая институциональная экономическая теория. – М., ТЕИС. – 2002.

 

4. Сучасні економічні теорії

Сучасна економічна теорія, будучи результатом багатовікового розвитку економічної думки, відображає широку палітру сучасних  економічних доктрин як з позицій досліджуваних проблем, так і з позицій  різноманітності шкіл і напрямів економічної науки.
Знайомство з основними течіями економічної теорії  на зламі ХХ– ХХІ ст. дає можливість студентам оволодіти сучасною методологією і інструментарієм економічного аналізу, зрозуміти логіку розвитку  економічної думки Заходу, взаємозв’язки сучасної економічної політики окремих держав з провідними теоретичними концепціями.
Мета навчальної дисципліни: розуміння основних проблем сучасної економічної теорії, її провідних напрямів розвитку; систематизація знань щодо сутності і механізмів функціонування господарських систем з позицій основних шкіл сучасної економічної теорії. Курс “Сучасні економічні теорії” тісно пов’язаний з іншими дисциплінами навчального плану, зокрема “Макроекономіка”, “Інституціональна економіка”, “Історія економічних учень” та ін.

Завдання курсу:
 забезпечення фундаментальної економічної підготовки фахівців з урахуванням передових надбань світової теоретичної думки;
 опанування категоріально-понятійним апаратом та методологією досліджень різних шкіл;
 формування уявлень про основні і альтернативні течії сучасної економічної думки;
 аналіз наукового внеску окремих представників, шкіл та напрямів в сучасну економічну теорію.

Після опанування курсу “Сучасні економічні теорії” студент повинен знати:
 основну проблематику досліджень в сучасній економічній думці;
 головні напрями і школи сучасної економічної теорії;
 наукові здобутки провідних представників сучасної економічної науки;
 місце і роль економічних ідей і пропозицій сучасної теорії в економічній політиці провідних країн Заходу;
 уміти: аналізувати економічні ситуації з позицій різних шкіл сучасної економічної думки;
 охарактеризувати основні течії сучасної економічної теорії та погляди її провідних представників;
 провести порівняльний аналіз окремих доктрин, шкіл, течій сучасної економічної науки.
Сфера реалізації набутих знань та вмінь. Набуті знання і вміння дозволяють сформувати сучасне економічне мислення у студентів, а також можуть бути використані в науковій роботі: написанні статей, підготовці дисертаційних досліджень. Здобуті знання знаходять застосування в практиці державного регулювання.
Зміст дисципліни, що пропонується для вивчення
- Генезис сучасних економічних теорій
- Методологія економічної науки й сучасні моделі розвитку економічної теорії
- Еволюція кейнсіанства. Теорії посткейнсіанства і нового кейнсіанства
- Сучасні концепції неолібералізму і соціальної школи
- Монетаризм як основна школа сучасної неокласики
- Теорії економічного неоконсерватизму
- Соціально-інституціональні технократичні теорії
- Теоретико-методологічні засади, структура та основні теорії неоінституціоналізму
- Ліворадикальна політична економія. Економічні теорії сучасного марксизму і соціал-демократії
- Концепції економічних реформ у постсоціалістичних країнах

Курс “Сучасні економічні теорії” пропонується для вивчення на магістерському рівні  (9 семестр) спеціальності «Економічна теорія» та як вибіркова дисципліна на бакалаврському рівні підготовки фахівців (5-6 семестр) за всіма спеціальностями, крім спеціалізації “Право”.
Викладацький склад: проф. В.М.Фещенко, проф. С.В.Степаненко, доц. С.Н.Антонюк, доц. В.М.Лавриненко, доц. М.М.Логінов.

Основна література:
1. Современная экономическая мысль /Под ред. С.Вайнтрауба : Пер. с англ. под ред. В.С.Афанасьева и Р.М.Энтова. – М.: Прогресс, 1981.
2. Панорама экономической мысли конца ХХ столетия / Под ред. Д.Гринэуэя, М.Блини, И.Стюарта : В 2-х т./Пер.с англ. под ред. В.С.Автономова и С.А. Афонцева. – СПб.: Экономическая школа, 2002.
3. Вехи экономической мысли. Т. 1-5 / Под ред. В.М. Гальперина, О.Заостровцева. СПб.: Экономическая школа, 2000-2005.


5. Історія економічних учень.

В дисципліні «Історія економічних учень» розглядається історичний  процес виникнення, розвитку й зміни систем економічних поглядів на різних етапах розвитку суспільства. Вивчення історії економічних учень дозволяє майбутнім фахівцям орієнтуватися  у багатогранності сучасних економічних концепцій, створює міцну основу для формування наукового світогляду та власної позиції при вирішенні складних економічних проблем.
Мета курсу: сформувати у студентів системне бачення еволюції економічних знань від давнини до сьогодення, розуміння основних етапів, шкіл та напрямів, розвитку економічної думки.

Завдання: на методологічних засадах цивілізаційної парадигми розвитку суспільства, системного аналізу забезпечити:
  поглиблення знань з економічної теорії,
  формування у студентів уявлень про закономірності і тенденції розвитку економічної думки,
  розуміння наукового внеску окремих шкіл і напрямів економічної думки в світову економічну теорію,
  з’ясування неоднозначності теоретичних підходів до аналізу економічної реальності,
  формування у студентів економічного мислення.

Предмет: процес виникнення, розвитку й зміни економічних ідей та концепцій у теоретичних напрямах, течіях і школах економічної думки, вчення видатних економістів на різних етапах суспільного розвитку.

Зміст дисципліни розкривається в темах:
1.  Предмет і завдання курсу.
2. Економічна думка стародавнього світу та середньовіччя. Меркантилізм.
3. Класична школа політичної економії.
4.  Еволюція класичної політичної економії в першій половині ХІХ століття. Завершення класичної традиції.
5. Критичний напрям політичної економії.
6.  Виникнення і розвиток марксистської економічної теорії.
7.  Виникнення альтернативної школи політичної економії. Німецька національна політекономія.
8. Маржиналізм. Становлення неокласичної традиції в економічній теорії.
9. Загальна характеристика розвитку економічної теорії у ХХ столітті.
10. Кейнсіанство та його особливості в різних країнах.
11. Еволюція неокласичних ідей. Неолібералізм.
12. Інституціоналізм.
Курс «Історія економічних учень» читається на бакалаврському рівні спеціальності «Економічна теорія» (8 семестр).
Викладацький склад: проф. В.М.Фещенко, проф. С.В.Степаненко, доц. С.Н.Антонюк, доц. В.М.Лавриненко.

Основна література:
1. Історія економічних учень: Підручник / Л.Я.Корнійчук, Н.О.Татаренко, А.М. Поручник та ін.; за ред Л.Я. Корнійчук, Н.О. Татаренко. – К.: КНЕУ, 2001. – 564 с.
2. Історія економічних учень: Підручник / За ред.. В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2004
3. Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. В 5-ти т./ Сопред. редкол. Г.Г.Фетисов, А.Г.Худокормов. – М.: Мысль, 2004.


6. Економічна історія.

Економічна історія як самостійна наука сформувалась у середині ХІХ ст. Вона досліджує генезис господарської діяльності людства від первісного суспільства до сучасності, форми господарських систем, що історично існували в суспільствах Європейської цивілізацій, логіку історичного розвитку фактів і подій господарського життя.
Мета: Сформувати у студентів систему знань щодо історичного розвитку господарств країн Європейської цивілізації та вміння їх використовувати в аналізі сучасних економічних систем.
Завдання: на методологічних засадах цивілізаційної парадигми розвитку суспільства сформувати у студентів сучасне економічне мислення, забезпечити оволодіння ними методами історичного аналізу економічних процесів, отримати навички дослідження еволюції господарських систем та функціонування ринкових систем країн Європейської цивілізації.
Предмет: Історичні форми господарств і способи їх взаємодії в економічних системах країн Європейської цивілізації.
Набуті знання дозволяють зрозуміти основні історичні факти та суспільно-економічні процеси, що характеризують розвиток господарств провідних європейських країн на основі використання положень цивілізаційної парадигми, принципів системно-синергетичного аналізу, а також критично осмислювати та використовувати набуті знання для аналізу сучасної економіки.

Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Вступ. Предмет і метод економічної історії
2. Природа та еволюція господарства общинного суспільства
3. Господарство ранніх цивілізацій
4. Господарський розвиток суспільств на етапі становлення Східної та Західної цивілізації (VІІІ ст. до н.е. – V ст. н.е.)
5. Господарство феодальних держав Європи (кінець V – XV ст.)
6. Господарство централізованих монархій Європи (ХVІ – перша половина ХVІІ ст.)
7. Ринкове господарство та його особливості в окремих країнах Європейської цивілізації (друга пол. ХVІІ ст. – 60-ті роки ХІХ ст.)
8. Становлення ринкових форм господарства в Україні (друга половина ХVІІ – перша половина ХІХ ст.)
9. Ринкове господарство провідних суспільств Європейської цивілізації в умовах монополістичної конкуренції (друга половина ХІХ ст. – початок ХХ ст.)
10. Особливості розвитку ринкового господарства України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
11. Ринкові економічні системи суспільств Європейської цивілізації в умовах державно-монополістичної конкуренції та входження у світову систему господарства (перша половина ХХ ст.)
12. Еволюція ринкових систем господарств провідних країн світу (50-80-ті роки ХХ ст.)
13. Функціонування національних господарств в системі глобальної економіки (90-і рр.. ХХ ст. – початок ХХІ ст.)
14. Господарство України в умовах адміністративно-командної економічної системи
15. Відновлення основ ринкової системи господарства в Україні (останнє десятиріччя ХХ – початок ХХІ ст.)
Дисципліну викладає: доц. Лавриненко В.М.
Основна література:
1. Березин И.С. Краткая история экономического развития. Учебное пособие. – М.: Русская Деловая Литература, 1998.- 288 с.
2. Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV – XVIII ст. – Т.2: Ігри обміну. – К.: Основи, 1997. – 585с.
3. Ван дер Вее Г. История мировой экономики: 1945—1990 гг. — М.: Наука, 1994.- 412 с.
4. Проскурін П.В. Історія економіки та економічних учень. Нариси економічної історії індустріальної цивілізації: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005. – 372 с.
5. Тимочко Н.О. Економічна історія України. – К.: КНЕУ, 2005. – 204 с.


Наукова діяльність

Науково-дослідна робота на кафедрі проводиться в рамках теми “Генезис інститутів ринкової економічної системи”. Науковий керівник: к.е.н., професор Степаненко С.В.
Основні напрямки дослідження:
1. Цивілізаційна парадигма як методологічна основа сучасної економічної теорії.
2. Інституціональна економічна теорія на сучасному етапі розвитку економічної науки.
3. Економічні інститути доринкової економіки.
4. Становлення, основні етапи розвитку ринкової економічної системи та її інститутів.
5. Еволюція суб’єктів ринкової економічної системи.
6. Розвиток інститутів ринкової економічної системи.
В рамках даної теми кафедрою було видано ряд важливих наукових праць, зокрема, монографії: Степаненко С.В. «Інституціональний аналіз економічних систем (проблеми методології): Монографія. – К.: КНЕУ, 2008, - 312с., Фещенко В.М. “Дослідження проблем становлення та розвитку ринкового господарства в працях економістів України другої половини ХІХ – поч. ХХ ст.” – К.: КНЕУ, 2003 (11 др.а.), Вітер І.І. (співавтор). Європейська інтеграція: аналіз та прогнозування // Аналітика, експертиза, прогнозування. Монографія / Макаренко Є.А., Рижків М.М., Ожеван М.А. та ін. – 614 с. – розділ монографії, с. 210-244; наукове видання  - Є.Є.Слуцький. Теорія граничної корисності/За наук. редакцією Фещенко В.М. : Укладачі В.М.Фещенко, Т.В.Куриленко. – К.:КНЕУ, 2006. – 528с.

 

Наукові здобутки

Наукові дослідження, їх активне впровадження в навчальний процес є важливою складовою діяльності колективу кафедри. За десять років існування викладачами кафедри опубліковано 5 наукових монографій. Зокрема, С.В. Степаненко «Інституціональний аналіз економічних систем» (2008), В.М. Фещенко «Дослідження проблем становлення та розвитку ринкового господарства в працях економістів України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.» (2003), Т.В. Куриленко, В.М. Фещенко «Є.Є. Слуцький. Теорія граничної корисності» (2006), А.І. Чуткий «Микола Павлович Дашкевич (1852-1908)» (2008), Н.А.Супрун «Еволюція вітчизняної моделі корпоративного управління» (2009).
Підготовлено розділи в колективних монографіях, зокрема «М.Бунге: Сучасний дискурс» / За ред.. В.Д. Базилевича (Л.Я. Корнійчук, В.М. Фещенко, А.О. Маслов), а також «Институт частной собственности» (С.В. Степаненко) в роботі «Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований» / Под. ред. д-ра экон. наук А.А. Гриценко (2008.),.
Результати наукових досліджень членів кафедри регулярно публікуються на сторінках історико-економічних періодичних видань, апробуються на загальноукраїнських та міжнародних наукових конференціях. До 100-річчя університету викладачами кафедри був підготовлений спеціальний випуск «Вчених записок», присвячений науковим здобуткам провідних вчених КНЕУ, що увійшли у скарбницю світової економічної теорії (М.В. Довнар-Запольського, Є.Є. Слуцького, К.Г. Воблого, Л.М. Яснопольського, Р.М. Орженцького та ін.).  У квітні 2009 року кафедрою було проведена Міжнародна наукова конференція «Фізична економія: методологія дослідження та глобальна місія України», за результатами якої був виданий збірник матеріалів конференції.  В жовтні 2009 року викладачі кафедри прийняли участь у науковій конференції  «Методологічні проблеми економічної науки», у збірнику наукових праць надрукована доповідь проф. Степаненко С.В. «Методологічні проблеми історико-економічної науки».
На кафедрі створені та успішно працюють аспірантура й докторантура. За останні п’ять років захищено одну докторську (В.М. Фещенко) і 7 кандидатських дисертацій (Е.А. Бахтарі,                          ,      Л.В. Воробйова, Ю.В. Тимченко, О.М. Кудласевич, І.В. Мордас, Я.В.Чернятевич). Підготовлено до захисту ще три кандидатські дисертації (О.І. Колядич, В.М.Опанасенко, Ю.Ю.Станкевич), докторська дисертація (Н.О. Супрун ).
Результати наукових досліджень впроваджуються в навчально-методичні розробки членів кафедри (підручники, посібники, тексти лекцій тощо). Зокрема Л.Я. Корнійчук «Історія економічної думки України» (2004), П.В. Проскурін «История экономики и экономических учений. Економическая история индустриальной цивилизациии» (2007), Н.О. Тимочко «Економічна історія України» (2008). Кафедральне видання «Історія економіки та економічної думки». Курс лекцій та навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / За ред. С.В. Степаненка, Чуткий А.І. «Історія держави і права зарубіжних країн», «Історія України. – Кн. 1. Давня та Нова історія України», «Історія України. – Кн. 2. Новітня історія України».
Кафедра розвиває наукові зв’язки з академічними установами, вищими навчальними закладами України, зокрема Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, Харківським національним університетом ім. В.Каразіна, Донецьким національним технічним університетом, Інститутом економіки і прогнозування НАН України, Інститутом міжнародних відносин; Тернопільським національним економічним університетом; Європейським університетом фінансів, бізнесу і інформаційних технологій; Сучасним економічним інститутом (м. Кременчук); Інститутом економічного прогнозування НАН України та ін.
Нині кафедра історії економічних вчень та економічної історії разом з Науковим товариством ім. Сергія Подолинського готують проведення міжнародної наукової конференції «Фізична економія: методологія дослідження та глобальна місія України», яка відбудеться у квітні 2009р. Крім того, викладачі кафедри планують взяти участь у роботі наукової конференції з методологічних проблем економічної науки.

 

Навчально-методична робота

Перелік надрукованих підручників та методичних посібників та їх коротка анотація:

1. Корнійчук Л.Я. та ін. Історія економічних учень: для самостійного вивчення дисципліни / Л.Я.Корнійчук, Г.Ю. Кирилова, Н.О.Татаренко, С.Б.Погорєлов. – К.: КНЕУ, 2002. – 284 с.
Навчально-методичний посібник підготовлено на основі типової програми курсу “Історія економічних учень”. Він включає короткий виклад змісту тем, а також комплекс навчально-методичного забезпечення, необхідного для самостійного вивчення дисципліни.
Для студентів, що навчаються за новою моделлю навчання зі значним збільшенням часу, введеного для самостійної роботи.

2. Економічна історія: Лекції / Н.О.Тимочко, О.А.Пучко, Л.М.Рудомьоткіна та ін. – К.: КНЕУ, 2000. – 268 с.
Лекції розкривають історію світової економіки з найдавніших часів до наших днів. Розглядаються не лише загальні тенденції економічного розвитку, але й історія становлення різних господарських систем в окремих країнах (Англії, Франції, Німеччині, США, Японії). Велику увагу приділено економічній історії України, починаючи від господарства стародавніх слов’ян і Київської Русі та закінчуючи основними тенденціями економічного розвитку самостійної роботи.
Лекції можуть бути використані як навчальний посібник студентами економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

3. Економічна історія: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Н.О.Тимочко, О.А.Пучко, Л.М.Рудомьоткіна та ін. – К.: КНЕУ, 2001. – 216 с.
Посібник призначений для самостійного вивчення  студентами курсу економічної історії. Містить програму курсу, навчально-методичне забезпечення до кожної теми курсу, плани та методичні вказівки до семінарських занять, матеріали з організації підсумкового та проміжного контролю за всіма спеціальностями, а також методику виконання курсових робіт та методику підсумкового контролю для студентів спеціальності “Економічна теорія”, термонологічний словник та список літератури.
Для студентів, що навчаються за програмою бакалаврів з економічних спеціальностей.

4. Корнійчук Л.Я. Історія економічної думки України: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 431 с.
У навчальному посібнику проаналізована історія економічної думки України від найдавніших часів до сучасності. Розглянуті економічні питання в друкованих джерелах Київської Русі, козацько-гетьманської доби. Простежена еволюція економічної думки України, що формувалась у різних наукових школах і напрямах: класичний напрям, Київська психологічна школа, Українська школа фізичної економії та ін.
Посібник розрахований на викладачів і студентів економічного профілю, економістів. Він буде корисний широкому колу читачів, які цікавляться питаннями української історії.

5. Лавриненко В.М. Економічна історія: опорний конспект лекцій. Частина І. Економічна історія світу. АПСВ, 2003.
В конспекті систематизовані основні напрямки розвитку економічних процесів у світовому господарстві.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

6. Проскурін П.В. Введение в историю экономики и экономических учений.       К., Укоопсоюз, 2003.
В посібнику досліджені методологічні принципи інтегрованого вивчення навчальних курсів “Економічна історія” та “Історія економічних учень”.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

7. Тимочко Н.О. Економічна історія України: Лекції. АПСВ, 2003.
У лекціях відповідно до програми викладено історію економіки України від найдавніших часів до сучасності.
Для студентів спеціальності “Економічна теорія”.

8. Проскурін П.В. Історія економіки та економічних учень. Нариси економічної історії індустріальної цивілізації: Навч. посіб. – К.:КНЕУ, 2005. – 372с.
У посібнику розкривається взаємозалежність економічної історії та економічних учень епохи індустріальної цивілізації, розглядається вплив таких чинників, як релігія, ментальність, психологія, демографія, географічна сфера, інституціональні утворення, на реалізацію аграрної та індустріальної технологічних революцій.
Праця розрахована на широке коло читачів – від студентів, аспірантів, викладачів економічних навчальних закладів до підприємців-професіоналів.

9. Тимочко Н.О. Економічна історія України: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 204 с.
Навчальний посібник призначений для вивчення студентами (спеціальності “Економічна теорія”) курсу економічної історії України.
Посібник розкриває історію економіки України з найдавніших часів до наших днів, від формування й становлення господарства давніх слов’ян та Київської Русі до сучасного стану господарського розвитку незалежної України.
Зміст посібника відповідає типовій програмі курсу “Економічна історія України”. Посібник може бути використаний студентами економічних спеціальностей внз, а також усіма, хто цікавиться історією економіки України.

10. Історія економіки та економічної думки: Курс лекцій / Авт. кол.: С.В.Степаненко (кер. авт. кол.), В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін. – К.: КНЕУ, 2006. – 664 с.
Авторами зроблена спроба інтегрованого викладу економічної історії та історії економічних учень. На методологічному підґрунті цивілізаційної парадигми розкрито генезис та розвиток господарства країн Європейської цивілізації від давнини до сучасності  та наукове відображення цих процесів в економічній думці з урахуванням теоретичних, філософських та національних особливостей її наукових шкіл та напрямів.
Для викладачів, студентів економічних спеціальностей, аспірантів, усіх, хто цікавиться питаннями історії економіки та економічної думки.

11. Проскурин П.В. История экономики и экономических учений: Экономическая история индустриальной цивилизации. Учеб. пособие. – Кировоград: Полиграф-Терция, 2007. - 383 с.
Для викладачів, студентів економічних спеціальностей, аспірантів, усіх, хто цікавиться питаннями історії економіки та економічної думки.

12. Історія економіки та економічної думки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ С.В.Степаненко, В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін.- К.: КНЕУ, 2008, - 248 с.
Навчально-методичний посібник, призначений для самостійного вивчення студентами курсу історії економіки та економічної думки, містить програму курсу, навчально-методичне забезпечення кожної теми, плани семінарських занять, теми рефератів, творчі завдання, список рекомендованої літератури, а також орієнтований перелік питань для підготовки до іспиту з курсу, матеріали з організації поточного та підсумкового контролю знань студентів, інші методичні матеріали.

Для студентів, що навчаються за програмою бакалаврів з економічних спеціальностей.                

 

Контакти:

  Телефони: Розташування:
Завідувач кафедри — 456-52-08, 63-67. каб. 311
Кафедра — 371-62-57, 62-57. каб. 312
Адреса: 03680, м. Київ, пр. Перемоги, 54/1 (1-й корпус КНЕУ)

e-mail: isteco@kneu.kiev.ua
 
©  Київський нацiональний економiчний унiверситет
-
-
-
webmasterkneu@kneu.kiev.ua
all is ok