Увага! Сайт Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
змінив адресу на kneu.edu.ua
Ви автоматично перейдете на нову сторінку через 20 секунд.
Розширений пошук

Реєстрація           


welcome@kneu.kiev.ua

bigmir)net TOP 100 

укр | eng |

   Правила користування 
Назад


Дата: 10.06.09 13:53  


ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКОЮ


1. Загальні положення

1.1. Правила користування бібліотекою розроблені у відповідності до Законів України
“Про бібліотеки і бібліотечну справу”, ”Про внесення змін до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, Типових правил користування бібліотеками в Україні, затверджених Міністерством культури і мистецтв України від 5 травня 1999 р. №275 та наказу Міністерства культури й мистецтв України “Про внесення змін і доповнень до Типових правил користування бібліотеками в Україні” від 25 травня 2001 року №319, Типових правил користування бібліотекою вищого закладу освіти Міністерства освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти України від 31 серпня 1998 року №321, Статуту КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Положення про бібліотеку КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Положення про документний фонд бібліотеки КНЕУ.

2.  Права користувачів

2.1. Право користування бібліотекою мають: студенти, аспіранти, слухачі ЦМП, ФПО, професорсько-викладацький склад та  працівники структурних підрозділів КНЕУ ім. Вадима Гетьмана (далі університету),  а також представники різних підприємств, організацій та установ, що уклали угоду про співробітництво  з університетом.

      2.1.1. Студенти, аспіранти, слухачі ЦМП, ФПО, професорсько-викладацький 
      склад та  працівники структурних підрозділів університету обслуговуються на  
      абонементах, в читальних залах, в інших підрозділах бібліотеки.

2.1.2. Представники підприємств, організацій та установ, що уклали угоду про співробітництво  з університетом, обслуговуються тільки в читальних залах.

2.2. Користувачі бібліотеки мають право:
- користуватися інформацією про склад фонду бібліотеки через довідково-пошуковий апарат;
-   одержувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
-   одержувати в тимчасове користування документи із фонду бібліотеки;
-   одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись наявними каналами зв'язку;
-   копіювати  документи (крім раритетних та особливо цінних) з дозволу співробітника бібліотеки.

 

2.2.1. З авторефератами дисертацій та  дисертаціями прийнятими до захисту
мають право працювати всі користувачі бібліотеки;
з захищеними дисертаціями – аспіранти, викладачі, наукові співробітники університету та сторонніх організацій - з письмового дозволу проректора університету з наукової роботи та директора бібліотеки.

2.3. Навчальна література видається студентам на абонементах
навчальної  літератури терміном - семестр або навчальних рік у відповідності  до навчальних планів і програм.

2.4. Наукова література видається на  абонементах наукової літератури
терміном до 30 днів:
- професорсько-викладацькому складу та науковим працівникам у кількості  
  до 15 примірників ;
- студентам, аспірантам – до 10 примірників;
- іншим категоріям користувачів – до 5-ти примірників. 

2.5. Художня література та літературно-художні журнали поточного року
видаються всім категоріям користувачів у  кількості не більше 3-х примірників на термін 15 днів.

2.6. Термін  користування документами на прохання користувача може бути 
продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.7. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у читацькому формулярі, або іншому обліковому документі.

3. Умови запису в бібліотеку. Обов'язки користувачів.

3.1.  Для запису в бібліотеку
-  необхідно подати:
студентам -  студентський квиток, дійсний у поточному році;
аспірантам (денна форма навчання) - аспірантське посвідчення;
аспірантам(заочна форма навчання) - аспірантське посвідчення,  в разі потреби користування абонементом – гарантійне зобов'язання (Додаток №1);
співробітникам КНЕУ- службове посвідчення;
представникам  підприємств, організацій та установ, що уклали угоду  з  університетом на обслуговування бібліотекою – паспорт чи інший документ, що засвідчує особу; лист із посиланням на відповідну  угоду ;
- ознайомитися з правилами користування бібліотекою, підписати зобов'язання їх виконувати;
- надати  відомості, необхідні для заповнення реєстраційної картки або формуляра.
        
3.2. Для замовлення документів користувач заповнює вимогу та подає її до пункту прийому читацьких вимог.

3.3. Для одержання документів користувач подає студентський квіток, аспірантське або службове посвідчення, підтверджує отримання документів підписом у читацькому абонементі або книжковому формулярі за кожний одержаний примірник окремо.

3.4. Користувач повинен дбайливо ставитися  до документних фондів та іншого майна бібліотеки. При одержанні документів  перевіряти їхню кількість та відсутність пошкоджень. При виявленні дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у документах пошкодження несе користувач.

3.5. Користувач, який утратив або пошкодив документ із фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним документом, або рівноцінним.

3.6. Заміна втраченого чи пошкодженого користувачем документу фіксується у спеціальному зошиті і підтверджується підписами користувача і бібліотекаря, що приймає заміну.

3.7.Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних,  інших об’єктів інтелектуальної власності згідно до чинного законодавства.

3.8. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повернути в установлений термін.

3.9. Аспіранти денної форми навчання, що є користувачами бібліотеки, у випадку переводу на заочну форму навчання повинні повністю розрахуватись з бібліотекою та пред'явити обхідний лист завідуючому відділу аспірантури університету.

3.10. У випадку заборгованості аспіранта заочної форми навчання - користувача бібліотеки  збитки, завдані ним бібліотеці, компенсує особа, що підписала гарантійне зобов'язання (науковий керівник або завідувач кафедри).

3.11. На час літніх канікул користувачі-студенти повинні повернути до бібліотеки отриману літературу.

3.12. На початку кожного навчального року  користувачі бібліотеки повинні перереєструватись, пред’явити всі документи, що значаться за ними та подовжити (при потребі) термін користування.

3.13. Студенти-користувачі бібліотеки, після закінчення навчання, повинні до отримання дипломів повністю розрахуватись з бібліотекою і підписати обхідний лист на всіх пунктах видачі літератури.

3.14. Аспіранти-користувачі бібліотеки за місяць до закінченню навчання повинні остаточно розрахуватись з бібліотекою.

3.15.  При вході до бібліотеки
користувачі - студенти повинні  пред’явити студентський квиток;
                   - співробітники університету – службове посвідчення,
                   - представники сторонніх організацій – документ, що засвідчує особу.


3.16. Користувачі  повинні дотримуватися тиші в читальних залах та інших приміщеннях бібліотеки; не користуватися мобільними телефонами, не входити до читальних залів, абонементів, інших підрозділів у верхньому одязі, з великими сумками.

3.17. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідування її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

4. Обов’язки бібліотеки з обслуговування користувачів.

4.1. Бібліотека формує свій документний фонд згідно з потребами навчально - методичної, науково-дослідної та культурно-просвітницької роботи університету.

4.2.  Здійснює облік, забезпечує зберігання, раціональну організацію і використання  документного фонду.

4.3. Здійснює бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування користувачів.

4.4. Створює і  веде довідково-бібліографічний апарат на традиційних та електронних носіях інформації, укладає і готує до видання бібліографічні покажчики  для здійснення навчально-виховної роботи університету, виконує всі види бібліографічних довідок, організує та проводить бібліографічні огляди.

4.5. Організовує та проводить масові заходи: конференції, дні інформації, дні кафедр, виставки нових надходжень документів, тематичні виставки, виставки до ювілейних дат,  інше.

4.6. Організовує диференційоване обслуговування користувачів на абонементах,  в читальних залах, інших пунктах видачі документів та  в підрозділах бібліотеки.

4.7. Забезпечує високий культурний рівень обслуговування користувачів на основі новітніх технологій, створює комфортні умови  роботи співробітників та користувачів.

4.8.Вивчає інформаційні потреби та здійснює оперативне забезпечення
інформаційних запитів науковців та студентів, співробітників університету, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової та масової інформації. Проводить соціологічні дослідження інтересів користувачів з метою їх оптимального задоволення.

4.9.Розширює можливості використання інформації шляхом надання доступу до  ресурсів  Інтернету.

4.10.Проводить серед користувачів роботу по поширенню знань основ бібліотекознавства і бібліографії, інформатики, по прищепленню їм навичок роботи з документами, культури читання тощо. Організує з цією метою спеціальні заняття згідно з навчальним розкладом. Проводить індивідуальні бесіди, консультації та інше.

4.11.Забезпечує користувачів інформацією про всі види бібліотечних послуг.

4.12.Надає користувачам методичну і практичну допомогу  поукладанню і впорядкуванню власних бібліотек, колекцій  книг та інших документів.

4.13.Бібліотека видає користувачам документи тільки після повернення ними раніше взятих, термін користування котрими закінчився.

4.14.Через 15 днів після закінчення терміну користування документами, бібліотека нагадує користувачам шляхом  поштового відправлення чи по телефону (за рахунок абонента) про необхідність повернення документів у визначений термін. Якщо користувач ігнорує нагадування бібліотеки, вона має право передати відповідні матеріали до нотаріальних органів згідно з чинним законодавством.
©  Київський нацiональний економiчний унiверситет
- Вторые блюда горячие блюда recepty-prigotovleniya.com.
-
-
webmasterkneu@kneu.kiev.ua
all is ok