Кафедра української мови та літератури

Керівництво:

 

 

Завідувач кафедри
КОЗЛОВСЬКА Лариса Степанівна

 

Завідувач кафедри
КОЗЛОВСЬКА Лариса Степанівна
кандидат філологічних наук, доцент

Заступник з наукової роботи
КОЛЕСНИКОВА Ірина Анатоліївна
доктор філологічних наук, професор

Заступник з навчальної роботи
ЧЕЗГАНОВ Сергій Анатолійович
старший викладач

 

Загальна інформація

До складу кафедри входять 2 секції:
1. Секція української мови та літератури.
2. Секція української та російської мов як іноземних.

Українська словесність – мовно-літературний курс, завданням якого є формування високої мовної компетенції в науковому спілкуванні, що інтегрує національний, культурний, психологічний компоненти. Засвоєння норм літературної мови під час аналізу різностильових текстів (художнього й наукового стилю) і творення власних текстів сприятиме підвищенню загальномовної культури особистості.

Українська та російська мови як іноземні. Основним завданням навчальних курсів є підвищення загальної мовленнєвої культури, загальноосвітнього рівня студентів, ознайомлення з історією України, її культурою та літературою, виховання почуття поваги та шанобливого ставлення до України, її народу, мови та культури.

Історія кафедри

У 1961 році в КІНГі було створено кафедру російської мови, першим завідувачем якої став кандидат філологічних наук І.І.Ярмак.

За час існування кафедри як підрозділу, який допомагав іноземним студентам засвоювати російську мову як мову навчання, нею завідували кандидати філологічних наук Шишлова Валентина Степанівна, Ковальова Кіра Всеволодівна, Посталовська Ніна Степанівна, кандидат педагогічних наук Жученко Галина Олексіївна.

У зв’язку з процесами національної відбудови в українському суспільстві, з розширенням функційного статусу української мови в університеті введено нову дисципліну “Українська мова” й кафедру перейменовано на кафедру української та російської мов (1989 рік). ЇЇ очолила доктор філологічних наук, професор Я.В.Януш. Із впровадженням дисципліни гуманітарного циклу “Українська література” з 2000 року в КНЕУ функціонує кафедра української мови та літератури. З 2003 року кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент Л.С.Козловська.

 

 Професорсько-викладацький склад кафедри

 

Козловська Лариса Степанівна
кандидат філологічних наук, доцент
викладає українську словесність.
Наукові інтереси: дослідження мови художніх творів і публіцистики, економічної терміносистеми сучасної української мови, праці науково-методичного характеру з української мови та літератури.

Колесникова Ірина Анатоліївна
доктор філологічних наук, професор
викладає українську словесність, вибіркові дисципліни, російську мову як іноземну.
Наукові інтереси: дослідження економічної терміносистеми сучасної української мови, праці науково-методичного характеру, зокрема з української та російської мов як іноземних.

Бондарчук Лариса Михайлівна
кандидат філологічних наук, доцент
викладає українську словесність, вибіркові дисципліни, українську мову за професійним спрямуванням, українську мову як іноземну.
Наукові інтереси: дослідження субмови комп’ютерних технологій, польської мови, праці науково-методичного характеру з української мови та літератури.

Лісняк Наталія Іванівна
кандидат філологічних наук, доцент
викладає українську словесність.
Наукові інтереси: дослідження діалектології, ономастики української мови, праці науково-методичного характеру з української мови та літератури.

Терещенко Світлана Іванівна
кандидат філологічних наук, доцент
викладає українську словесність, вибіркові дисципліни.
Наукові інтереси: дослідження синоніміки української мови, психолінгвістики, праці науково-методичного характеру з української мови та літератури.

Товстенко Вікторія Ростиславівна
кандидат філологічних наук, доцент
викладає українську словесність, вибіркові дисципліни.
Наукові інтереси: дослідження економічної терміносистеми сучасної української мови, праці науково-методичного характеру з української мови та літератури.

Яременко Тетяна Георгіївна
кандидат філологічних наук, доцент
викладає українську словесність, вибіркові дисципліни.
Наукові інтереси: дослідження дериваційних процесів в українській та російській мовах, праці науково-методичного характеру з української мови та літератури.

Ярошевич Ірина Арнольдівна
кандидат філологічних наук, доцент
викладає українську словесність, вибіркові дисципліни, українську мову як іноземну.
Наукові інтереси: дослідження української граматичної термінології, праці науково-методичного характеру з української мови та літератури.


Козловець Ірина Іванівна
старший викладач
викладає українську словесність, вибіркові дисципліни.
Наукові інтереси: дослідження української фінансово-кредитної термінології, праці науково-методичного характеру з української мови та літератури.

Чезганов Сергій Анатолійович
старший викладач
викладає українську та російську мову як іноземні.
Наукові інтереси: дослідження методики викладання української мови як іноземної, праці навчально-методичного характеру.

Бедько Інна Вікторівна
викладач
викладає українську мову як іноземну.
Наукові інтереси: праці науково-методичного характеру, пов’язані з вивченням української мови як іноземної.

Краснопольська Наталія Леонідівна
старший викладач
викладає українську словесність, вибіркові дисципліни, українську мову як іноземну.
Наукові інтереси: дослідження термінології менеджменту, праці науково-методичного характеру з української мови та літератури.

Кривич Ніна Федотівна
викладач
викладає українську словесність.
Наукові інтереси: праці науково-методичного характеру з української мови та літератури, дослідження сучасних інноваційних методик навчання.

Павловська Наталія Сергіївна
викладач
викладає українську словесність.
Наукові інтереси: праці науково-методичного характеру з української мови та літератури.

Подгурська Тамара Анатоліївна
викладач
викладає українську словесність, вибіркові дисципліни, українську мову як іноземну.
Наукові інтереси: праці науково-методичного характеру з української мови та літератури, методики викладання української мови як іноземної.

Сичова Вікторія Томасівна
викладач
викладає українську словесність.
Наукові інтереси: праці науково-методичного характеру з української мови та літератури.

Тамразян Ірина Степанівна
викладач
викладає українську словесність, вибіркові дисципліни.
Наукові інтереси: дослідження української комерційної термінології,
праці науково-методичного характеру з української мови та літератури.

 

Дисципліни

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

- нормативні:
1. Українська словесність.
2. Українська мова як іноземна.
3. Російська мова як іноземна.
4. Українська мова та література для слухачів відділення довузівської підготовки.
- вибіркові:
1. Культура наукової мови.
2. Мовна модель сучасного інформаційного простору.

Наукова та методична робота

Сфера наукових та методичних зацікавлень викладачів кафедри поєднує дослідження з лінгвостилістики,  проблем становлення, нормалізації та кодифікації української економічної термінології, методики викладання української та російської мов як іноземних.

Кафедра підтримує зв’язки з кафедрами інших вищих навчальних закладів, зокрема, кафедрою української мови Національного університету “Києво-Могилянська академія”, кафедрою українознавства Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне). Результатом плідної співпраці колективу кафедри та Інституту української мови НАН України, відділу наукової термінології є проведення раз на два роки Міжнародної конференції “Українська термінологія і сучасність” та видання збірника “Українська термінологія і сучасність” (вид. ВАК України).

1.Українська словесність: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2006. – 272 с.
У посібнику представлено спробу простежити за основними напрямками формування й розвитку української словесності. Теоретичний і практичний матеріал допоможе студентам зорієнтуватися в розмаїтті наукової та навчально-методичної літератури, уникнути помилок в усній та писемній мові. Посібник спрямований на підвищення рівня мовної компетенції студентів у ситуаціях різностильового спілкування.
2. Українська література: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2005. – 130 с. (Укладачі Л.С.Козловська, С.І.Терещенко).
У посібнику запропоновано короткий огляд української літератури в її жанрових і стильових виявах від давніх часів до наших днів. Приділено увагу взаємовпливам української та європейської літератур у світовому мистецькому контексті. Простежено за основними тенденціями розвитку української літературної мови, акцентовано на внеску визначних майстрів українського художнього слова у цей процес.
3. Короткий тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів. – К.: КНЕУ, 2004. – 60 с. (Укладачі Л.С.Козловська, Н.М.Поліщук).
У словнику подано коротке тлумачення найчастіше вживаних термінів галузі інформатики та економічних інформаційних систем, які використовують, вивчаючи згадані дисципліни в економічних університетах (усього близько 370 терміноодиниць).
4. Українська мова в інформаційних системах: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2006. –140 с. (УкладачЛ.М.Бондарчук).
У посібнику проаналізовано стан сучасної української комп’ютерної термінології, шляхи її поповнення, проблеми унормування, кодифікації та стандартизації, перспективи розвитку.
5. Культура наукової мови (навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни для студентів кредитно-економічного факультету) – К.: КНЕУ, 2009. – 144 с. (Укладачі: Л.С.Козловська, В.Р.Товстенко).
 Посібник ознайомлює студентів із мовою сучасної кредитно-економічної галузі знання. Теоретичний матеріал висвітлює історію становлення термінології банківської справи. Практичні завдання допоможуть підвищити рівень мовно-професійної компетенції майбутніх фахівців цієї справи.
 Для тих, хто прагне досягти успіху на сучасному ринку праці.
6. Українська мова як іноземна:  У 2 ч. – К.: КНЕУ, 2008. – Ч.1.- 225 с. (Укладач С.А.Чезганов).
 Посібник «Українська мова як іноземна. Ч. 1» складається з чотирьох частин. Перша частина являє собою вступний лексико-граматичний курс, спрямований на формування й удосконалення навичок зв’язного мовлення у розмовно-побутових ситуаціях, об’єднаних темою «Студентське життя».
7. Монографії: Колесникова І.А. Діалектика номінального та узуального у професійному дискурсі. – К.:КНЕУ, 2008. – 269 с.
У монографії робиться спроба проаналізувати структурну модель професійного дискурсу, виявити його кваліфікаційні ознаки на матеріалі прикладів з різних спеціальних сфер.                                                                    
Розраховано на фахівців, науковців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, учителів.

Контакти

Телефони:
489-09-34
489-09-26
Електронна пошта: ukrmova@mail.ru
Офіційний сайт кафедри української мови та літератури:
http://kafedra.blog.net.ua
Київ, вул. Мельникова, 81а, 5 корпус КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, ІІІ поверх,
каб. 307 – кафедра української мови та літератури,
каб. 324 – методичний кабінет,
каб. 325 – кабінет завідувача кафедри.

all is ok