Кафедра економіко-математичного моделювання

Керівництво 

 

Завідувач —
Вітлінський Вальдемар Володимирович
доктор економічних наук,   професор   (тел. 537-07-35).

Заступник завідувача –
Великоіваненко Галина Іванівна,
кандидат фізико-математичних наук, доцент  (тел. 537-07-36).

 

- Всеукраїнський науковий семінар "Моделювання та ризикологія в економіці"

- Студентський науково-практичний семінар з фінансового моделювання
 

 

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Кафедра забезпечує викладання в університеті нормативної дисципліни "Економіко-математичне моделювання". Також  студентам читаються вибіркові дисципліни. Серед них "Ризикологія", “Прогнозування соціально-економічних процесів”, "Фінансова математика", “Моделі синергетичної економіки”, а також дисципліни, що є продовженням нормативного курсу і розроблені як прикладні для студентів конкретних спеціальностей, наприклад,  “Економіко-математичні моделі в управлінні державними фінансами” тощо.

Для студентів факультету економічної кібернетики крім "Економіко-математичного моделювання" нормативними є ще курси “Моделювання економіки” та “Прикладні задачі моделювання економічних процесів”. Крім вищеназваних вибіркових дисциплін, тут пропонуються курси “Адаптивні моделі економіки”, “Стохастичні процеси та моделі в економіці” .

Широкий спектр курсів, пропонованих кафедрою, досить повно представляє сучасні напрямки розвитку моделювання економічних систем і дає можливість отримати всім бажаючим ґрунтовні, системні знання. Набуті навички моделювання, застосування відповідного програмного забезпечення на ПЕОМ можуть бути корисними в написанні курсових та дипломних робіт, для успішної професійної діяльності. Адже засвоєння основних аспектів економіко-математичного моделювання сприяє розвитку у студентів здатності більш глибоко, послідовно досліджувати фахові практичні проблеми, приймати більш ефективні та системні рішення з урахуванням невизначеності та породженого нею ризику.

Викладачі кафедри економіко-математичних методів (ЕММ) є спеціалістами високого наукового та педагогічного рівня. Кафедра була ініціатором введення у ВНЗ України дисциплін для економістів “Теорія економічного ризику” та “Моделювання економіки”. Були створені відповідні робочі програми та навчальні посібники. Так, у 1996 році в КНЕУ вийшов перший в Україні підручник з ризикології — “Економічний ризик і методи його вимірювання”, авторами якого були Вітлінський В. В., Наконечний С. І., Шарапов О. Д. Всього в попередні роки викладачами кафедри ЕММ було підготовлено більше двадцяти п’яти підручників і навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України.

Більшість курсів, що пропонуються студентам за напрямком економіко-математичне моделювання, були запроваджені з введенням в дію Болонської конвенції. Тому в даний період важливою задачею, над якою працюють співробітники кафедри, є підготовка відповідного навчально-методичного забезпечення.
З 2001 року кафедрою здійснюється магістерська підготовка з економічної кібернетики за напрямом “Системний аналіз та моделювання економічних процесів”, з 2008р. —  магістерська підготовка за спеціальністю «Інтелектуальні системи прийняття рішень».

Викладачами кафедри проводиться плідна робота з підготовки фахівців вищої кваліфікації. Так, за період свого функціонування кафедра підготувала 7 докторів наук зі спеціальності “Математичні методи , моделі та інформаційні технології в економіці”, понад 70 кандидатів наук з тієї ж спеціальності.

ІСТОРІЯ

П’ятдесяті-шістдесяті роки ХХ століття стали періодом бурхливого розвитку математичних методів в економіці. У світі відбувалось впровадження в практику обчислювальної техніки, проектувались АСУ, розроблялись відповідні економіко-математичні моделі. В результаті стало можливим більш ефективне вирішення низки проблем, зокрема пов‘язаних з раціональним розподілом ресурсів, здійснення балансу між різними ланками економічної системи.

Розвиток таких складових економіко-математичних методів як математичне програмування, теорія масового обслуговування, теорія управління запасами – сприяло тому, що математичні методи стали важливим інструментом теоретико-економічних досліджень, необхідним елементом прикладного економічного аналізу та управління.

Виникла потреба в систематизованому вивченні низки розділів прикладної математики студентами економічних спеціальностей з метою подальшого використання отриманих знань в практичній діяльності та наукових дослідженнях. Саме тому в 1965 році в Київському інституті народного господарства (КІНГ) на факультеті організації машинної обробки інформації було створено кафедру економіко-математичних методів (на початку вона мала назву «Кафедра математичних методів планування»). Першим її керівником було призначено доцента того ж факультету Терехова Лева Леонідовича, котрий почав викладати в КІНГ з 1963 року, після закінчення аспірантури Московського фінансового інституту. Він розробив і прочитав новий курс «Математичні методи планування і управління», який став підґрунтям для формування нової кафедри.

Важливим етапом не тільки в діяльності кафедри, а й у вивченні економіко-математичних методів широким загалом студентів та викладачів  економічних спеціальностей стало видання підручника «Економіко-математичні методи» автора Терехова Л.Л. (1968 р.). Ця праця – перший в СРСР підручник з економіко-математичних методів з грифом Мінвузу. Два його видання вийшли накладом більше 50 тис. примірників. У 70-х роках Терехов Л.Л. захистив докторську дисертацію, йому було присвоєно наукове звання професора.

З 1977р. до 1982р. кафедру очолював кандидат технічних наук, професор Шарапов Олександр Дмитрович. Це час, коли акцент робиться на моделювання економіки. Для аналізу й синтезу систем управління в економіці створюються та використовуються різноманітні економіко-математичні методи та моделі. Відбувається розвиток методології системного аналізу в моделюванні економічних процесів, викладачами кафедри здійснюється підготовка кількох навчальних посібників. Провідні викладачі кафедри займаються підготовкою кандидатів економічних наук за спеціальністю, яка на даний час має назву «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці». З 1988 р. по даний час професор О.Д. Шарапов очолює факультет інформаційних систем і технологій. Він підготував 45 кандидатів економічних наук зі згаданої вище спеціальності.

Під керівництвом доктора економічних наук, професора Суслова Олега Павловича (завідував кафедрою в період з 1982 по 1988 роки) викладачі велику увагу приділяють методичному забезпеченню дисциплін. У цей період видаються методичні матеріали з усіх закріплених за кафедрою дисциплін з урахуванням специфіки кожної спеціальності з напрямку «Економіка і підприємництво». Кафедра керується принципом, згідно з яким важливими є умови та особливості розробки та застосування адекватних економіко-математичних моделей та методів залежно від мети дослідження, прийнятої системи гіпотез тощо. Водночас з викладанням активізується робота за госпдоговірними темами, здійснюється розроблення прикладних економіко-математичних моделей у структурі АСУ. Провідні викладачі кафедри: професори: Суслов О.П., Шарапов О.Д., доценти: Наконечний С.І., Терещенко Т.О. успішно здійснюють наукове керівництво аспірантами та здобувачами, більшість з котрих стає кандидатами економічних наук .

У 80-ті роки викладачами кафедри розробляються моделі розміщення і планування промислового виробництва, економіко-математичні методи і моделі програмно-цільового управління, моделі формування попиту, а також управління запасами.
Кардинальні суспільно-економічні зміни другої половини 80-х років – перебудова, вимагали відповідних змін і в економічній освіті.
У період з 1988 по 2005 роки кафедрою завідував кандидат економічних наук, професор Наконечний Степан Ількович, який дотепер працює професором кафедри. Теоретичне наповнення нормативних дисциплін, які тоді читались викладачами кафедри – «Теорія ймовірностей і математична статистика» та «Математичне програмування» – не змінилось. Водночас важливо наголосити, що викладачами кафедри Жлуктенком В. І. та Наконечним С. І. було видано перший україномовний посібник з дисципліни – «Теорія ймовірностей й елементи математичної статистики» (1991р.). Автори доклали великих зусиль до уніфікації спеціальних термінів. Теоретичні положення  у цьому та в наступних виданнях було доповнено прикладами, характерними для ринкової економіки.

У 90-х роках, окрім вище означених, до блоку нормативних увійшов також курс економетрії. Значний доробок у створення методичного забезпечення з цієї дисципліни здійснили викладачі кафедри: Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П., Жлуктенко В.І., Водзянова Н.К., а підручник з економетрії авторів Наконечного С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П., який вийшов друком у 2000 р., користується великим попитом (у 2004 р. вийшло його третє видання).

Низка підготовлених кафедрою навчальних посібників використовується в більшості закладів вищої освіти України для підготовки фахівців з напряму «Економіка та підприємництво». Серед них можна згадати такі навчальні посібники, як «Моделювання економіки», автор Вітлінський В.В. (2003р., двічі перевидано у 2004р.), а також навчальні посібники з ризикології та економетрії.

Зі здобуттям  Україною незалежності, скеруванням її розвитку як країни з соціально-орієнтованою ринковою економікою, розвитком підприємництва, посилилась потреба в застосуванні системної парадигми для аналізу, моделювання, прогнозування та управління в фінансово-економічній сфері, що функціонує в умовах невизначеності, конфліктності, постійної дії збурюючих чинників та зумовленого цим ризику.

Саме в цей час на кафедрі, під керівництвом завідувача кафедри Наконечного С.І., та за активної підтримки та участі декана ФІСіТ професора Шарапова О.Д. була розпочата наукова робота з аналізу ризику в підприємництві.

Розширив цей напрямок, створив концепцію теорії ризику доктор економічних наук, професор Вітлінський Вальдемар Володимирович, який у 1993 році був призначений заступником завідувача кафедри, а з 2005 р. дотепер очолює кафедру. 
Результатом проведеної роботи стало видання в 1996 р. навчального посібника «Ризик у менеджменті» авторів Вітлінського В.В. та Наконечного С.І. У тому ж році вийшла монографія Вітлінського В.В. «Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику» та перший в Україні підручник з ризикології – «Економічний ризик і методи його вимірювання», автори якого Вітлінський В.В., Наконечний С.І., Шарапов О.Д. Це дало підстави кафедрі стати ініціатором введення в вищих навчальних закладах України дисципліни для економістів «Теорія економічного ризику». Зроблене в той  час стало підґрунтям формування та розбудови української наукової школи з ризикології (науки про ризик в економіці та підприємництві).
У наші часи математичне моделювання вступило в третій, принципово важливий етап свого розвитку, «вбудовуючись» у структуру інформаційного суспільства, стало інтелектуальним ядром інформаційних технологій.

Протягом останніх 15-ти років кафедра скеровує свою наукову та методичну роботу на розвиток концептуальних засад математичного моделювання економічних систем та процесів на принципах системної парадигми.
Сучасна методологія аналізу нелінійних динамічних систем сформувалась у новий науковий напрям – синергетику – міждисциплінарну науку, яка має на меті виявлення принципів еволюції, самоорганізації та адаптації економічних систем на підґрунті побудови та дослідження нелінійних динамічних математичних моделей. Водночас треба враховувати ще й неповноту і невизначеність інформації.

Оскільки невизначеність та неповнота інформації в економічній діяльності існують завжди теорія та практика планування, прогнозування, прийняття управлінських рішень мають ураховувати системні характеристики, такі як еластичність, маневреність, гнучкість, інерційність, живучість, стійкість тощо, спиратися на методологію та інструментарій: синергетики, стохастичного програмування; нечіткої логіки; теорії гри; імітаційного моделювання; нейронних мереж, генетичних алгоритмів тощо.
Проводячи наукові дослідження викладачі кафедри здійснюють підготовку докторів та кандидатів економічних наук зі спеціальності «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці». Станом на жовтень 2008 р. на кафедрі налічується три докторанти та три пошукувачі наукового ступеня доктора економічних наук, двадцять аспірантів та дванадцять пошукувачів наукового ступеня кандидата економічних наук. Підготовку наукових кадрів ведуть: д-р екон.наук, професор Вітлінський В.В., професори: Наконечний С.І., Терещенко Т.О., д-р екон.наук, доцент Матвійчук А.В., кандидати наук, доценти Великоіваненко Г.І., котра на початку 2006 р. була призначена на посаду заступника завідувача кафедри, Долінський Л.Б., Коляда Ю.В., Савіна С.С., Тарасова Л.Г.

У 2001 році при кафедрі відкрита магістратура за програмою з економічної кібернетики «Системний аналіз та моделювання економічних процесів». Запропоновані магістрантам дисципліни дають можливість поглибленого вивчення сучасних концепцій та інструментарію моделювання економічних процесів і систем. А з 2008 р. кафедра бере активну участь у підготовці магістрів зі спеціальності «Інтелектуальні системи прийняття рішень».

Основні наукові дослідження на кафедрі здійснюються в царині таких наукових шкіл:
1.Моделювання та оптимізація економічних процесів в АПК. У цьому напрямку проводиться активна робота, яку очолює професор Наконечний С.І. За роки праці на кафедрі під його керівництвом було підготовлено і захищено 22 кандидатські дисертації. Наконечний С.І. є автором математичних моделей, що враховують такі системні характеристики економічних рішень як стійкості, надійності, еластичності, гнучкості, маневреності.  Він є одним із засновників української наукової школи з ризикології. Відповідні напрацювання знайшли своє відображення в монографії, виданої в співавторстві з доцентом Савіною С. С. «Погодний ризик в АПК: адаптивне моделювання, економічне зростання та прогнозування» (1998р.).

2. Наукова школа з ризикології. Очолює роботу даної наукової школи доктор економічних наук, професор Вітлінський В.В. (автор понад 300 наукових праць та навчальних посібників, із них 6 монографій). Науковий доробок В.В. Вітлінського знайшов визнання у низці провідних університетів різних країн. Він дав визначення категорії економічного ризику, ввів поняття «ризикологія» як наука, сформував аксіоматику ризикології в економічній сфері, запропонував систему кількісних показників оцінювання ступеня ризику та концептуальну схему управління ризиком. Зроблені ним дослідження значною мірою стали підґрунтям, задали вектор розвитку ризикології в Україні, що широко відомо й за її межами.

Разом з Вітлінським плідну роботу в цьому напрямку провадять професор Наконечний Степан Ількович, доценти кафедри: кандидати фізико-математичних наук Верченко Петро Іванович (помер 10.08.08), Великоіваненко Галина Іванівна, доктор економічних наук Матвійчук Андрій Вікторович, кандидат технічних наук Коляда Юрій Васильович, кандидати економічних наук Савіна Світлана Станіславівна, Долінський Леонід Борисович, кандидат технічних наук Присенко Галина Василівна, кандидат фіз.-мат наук Тарасова Людмила Григорівна та інші, а також докторанти, аспіранти та пошукувачі кафедри.

Результатом цієї роботи стало написання двох навчальних посібників: «Аналіз, моделювання та управління економічними ризиком» (2000 р.), «Економічний ризик: ігрові моделі» (2002р.), в створенні цього підручника також брали  участь Сігал А.В. та Наконечний С.І.). Вітлінський В.В. та Великоіваненко Г.І. підготували й видали монографію «Ризикологія в економіці та підприємництві» (2004р.), доцент А.В.Матвійчук видав монографію «Моделювання економічних процесів із застосуванням методів нечіткої логіки» (2007р.), доцент Верченко П.І. видав монографію «Багатокритеріальність і динаміка економічного ризику: моделі і методи» (2006 р.) тощо.

Під керівництвом Вітлінського В.В. успішно захистили докторські дисертації 5 осіб, кандидатські дисертації – 16 осіб.
У 2000 році на кафедрі був організований Всеукраїнський науковий семінар «Моделювання та ризикологія в економіці та підприємництві» (науковий керівник Вітлінський В.В., заступник наукового-керівника Верченко П.І. (до 10.08.08), на даний час д.е.н. Матвійчук А.В., вчений секретар – Великоіваненко Г.І.). На засіданнях семінару, які проводяться двічі на місяць, розглядаються актуальні проблеми моделювання економіки та ризику, сучасні теоретичні підходи та їх прикладні аспекти з моделювання та ризикології, з доповідями виступають відомі вчені, докторанти, аспіранти з провідних наукових установ країни. Участь в роботі семінару приймають більшість викладачів, докторантів, аспірантів та пошукувачів кафедри.

Робота семінару, систематичне проведення конференцій з ризикології на базі КНЕУ, Запорізького державного університету, Донецького національного університету, Львівського національного університету ім. Івана Франка сприяє, з одного боку, збагаченню, розвитку теорії моделювання та ризикології в економічній сфері, з іншого боку, зростанню авторитету кафедри в науковому середовищі країни й за її межами.
Кафедра підтримує стійкі наукові зв‘язки з провідними ВНЗ Росії та науково-дослідними інститутами Російської академії наук (РАН), окремими ВНЗ Білорусії, Польщі, Німеччини, а також з більшістю кафедр економічної кібернетики ВНЗ України.

Викладачі кафедри беруть активну участь в наукових конференціях з моделювання, економічної кібернетики, ризикології, які проводяться в Україні та в Росії. Починаючи з 2001 р. професор Вітлінський В.В. є членом програмного комітету Міжнародної наукової школи «Моделювання та аналіз безпеки і ризику в складних системах» (МА БР), яка щорічно проводиться РАН у Санкт-Петербурзі. Участь у цій школі приймають провідні вчені з багатьох країн.

До наукової роботи кафедри залучаються студенти ФІСіТ (починаючи з 3-го курсу). Вони беруть активну участь у щорічних наукових конференціях КНЕУ, у семінарах, конкурсах, олімпіадах, які проводяться в Україні. Частина із них поступає в аспірантуру, захищає кандидатські дисертації (зокрема, це Катуніна О.С., Пернарівський О.В., Долінська Є.Б.), вступає до докторантури (Долінський Л.Б.).

Викладачі кафедри працюють над створенням низки навчальних посібників для дистанційного навчання. Розробляють навчально-методичне забезпечення нових курсів з урахуванням нової парадигми розвитку економічної теорії та моделювання економічних процесів (моделювання нелінійної динаміки, моделювання трансформаційної економіки, системних характеристик економічних процесів).

Окрім підготовки підручників, значна увага приділяється підготовці навчально-методичних посібників для самостійного вивчення дисциплін. За останній період вийшли друком такі:
Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І. Моделювання економіки (2005р.);
Верченко П.І., Великоіваненко Г.І., Демчук Н.В., Компаніченко О.С., Шатарська І.Ф. Ризикологія (2006р.);
Вітлінський В.В., Камінський А.Б. Моделювання банківських ризиків у трансформаційній економіці (2006р.);
Вітлінський В.В., Наконечний С.І., Терещенко Т.О. Математичне програмування (2006);
Вітлінський В.В., Маханець Л.Л. Ризикологія в зовнішньоекономічній діяльності (2008);
Присенко Г.В. Прогнозування соціально-економічних процесів (2008р.).

У даний час викладачі кафедри опрацьовують навчально-методичні матеріали та посібники для проведення міждисциплінарних тренінгів, ділових ігор.
У найближчий час має вийти фундаментальний навчальний посібник з нормативної дисципліни «Економіко-математичне моделювання» для студентів-бакалаврів усіх спеціальностей з напрямку «Економіка та підприємництво».
Готуються до друку навчальні посібники з низки нових дисциплін, закріплених за кафедрою, зокрема, «Багатокритеріальні моделі в інтелектуальних системах прийняття рішень», «Теорія інтелектуальних систем прийняття рішень», «Нейро-нечіткі моделі в інтелектуальних системах прийняття рішень», «Нелінійні моделі економічних процесів» тощо.
Викладачі кафедри працюють над реалізацією низки заходів, скерованих на інноваційний розвиток нашого університету, як головного ВНЗ України з економічного профілю.

Проводячи наукову та викладацьку роботу, кафедра керується концепцією , що в наші часи основні науки теоретико-економічного блоку, передусім політекономія – як одна з найскладніших галузей людського знання, а також низка прикладних економічних наук та відповідних навчальних дисциплін, мають спиратись на економіко-математичне моделювання, що надає цим наукам додаткової точності, строгості щодо систематизації та осмислення фактів, теоретичного витлумачення їх, орієнтованого на істинність та максимально можливе практичне втілення. Моделювання економічних об‘єктів і процесів – це сфера застосування математичних методів і моделей для аналізу, прогнозування, планування, прийняття рішень, організації та управління в фінансово-економічній сфері, з урахуванням невизначеності, конфліктності  та породженого ними ризику, що важливе для стійкого розвитку економіки нашої країни.


ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

ВІТЛІНСЬКИЙ Вальдемар Володимирович —
професор, доктор економічних наук, завідувач кафедри економіко-математичних методів КНЕУ, один з фундаторів української наукової школи з ризикології.

 Народився 25 грудня 1944 р. Закінчив механіко-математичний факультет Львівського національного університету ім. І. Я. Франка в 1968 р. Після закінчення університету був направлений до Києва у Всесоюзний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут нафтопереробної та нафтохімічної промисловості, де займався питаннями оптимального планування та проектування нафтопереробних заводів. Тут з’явилися його перші наукові праці. З 1978 р. Вітлінський В. В. працює завідуючим відділу, потім головним конструктором, надалі директором науково-технічного центру Всесоюзного науково-виробничого об’єднання “КАМЕТ”, де займається створенням та впровадженням інтегрованих автоматизованих систем управління на машинобудівних підприємствах.

 Вітлінський В. В. працює в КНЕУ на постійній основі з 1992 року. Тут він захистив у 1996 р. докторську дисертацію. Вітлінський В. В. є одним із фундаторів української наукової школи з ризикології (теорії економічного ризику). У своєму доробку має понад 300 наукових і навчально-методичних робіт (7 монографії, 18 підручників і навчальних посібників, 11 з яких мають гриф Міністерства освіти і науки України). Роботи Вітлінського В. В. з ризикології добре відомі й визнані в Україні та за її межами. Так, він був нагороджений срібною медаллю Міжнародного біографічного центру Кембриджа (Англія) “Людина 2000—2001 року” у номінації вчені-економісти.

 Вітлінський В. В. успішно провадить підготовку наукових кадрів. Під його науковим керівництвом 6 вчених захистили докторські дисертації, 17 – успішно захистили кандидатські дисертації, ще 7 науковців працюють над докторськими дисертаціями.

 В. В. Вітлінський активно займається науково-організаційною роботою: з 1997 р. є заступником голови — вченим секретарем —Підкомісії економічної кібернетики Науково-методичної комісії з економічної освіти Міністерства освіти і науки України; з 1998 року керує Всеукраїнським науковим семінаром “Моделювання та ризикології в економіці”, котрий функціонує на базі КНЕУ; з 1998 року був заступником голови Фахової ради з напряму “Економіка і підприємництво” ДАК Міністерства Освіти і науки України, є членом спеціалізованих рад з захисту докторських дисертацій у КНЕУ, є членом редколегії кількох наукових збірників, що входять до переліку ВАК України, зокрема “Моделювання та інформаційні системи в економіці”, міжнародного наукового журналу “Економічна кібернетика”. Член оргкомітету низки наукових конференцій. З 1999 р. — постійний член програмного комітету міжнародної наукової школи “Моделювання та аналіз безпеки і ризику в складних системах” (РФ), до якого входять відомі вчені низки країн Європи та Америки. ( Міжнародною науковою школою проводяться щорічні наукові конференції у м. Санкт-Петербург). В. В. Вітлінський призначається офіційним опонентом на захистах докторських і кандидатських дисертацій, є членом експертної ради ВАК України.

 Найважливіші праці:
 1. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику. — Київ, ДЕМІУР, 1996 р. — 212 с. (монографія).
 2. Економічний ризик і методи його вимірювання: Підручник (у співавторстві). — К: Борисфен, 1996 р. — 338 с.
 3. Стратегія кредитного ризику комерційного банку (у співавторстві). — К: Знання, 1999. — 256 с.
 4. Збірник задач з математичного програмування. Ч. 2 (у співавторстві). — Київ: КНЕУ, 1998. — 223 с.
 5. Моделювання економіки. — К.: КНЕУ, 2003. — 408 с.
 6. Ризикологія в економіці та підприємництві: Монографія (у співавторстві). — К.: КНЕУ, 2004. — 480 с.
 7.Ризикологія в зовнішньо-економічній діяльності: Навч. посіб. (у співавторстві). — К.: КНЕУ, 2008. — 432 с.
 8.Економіко-математичне моделювання: Навч. посіб. (у співавторстві). — К.: КНЕУ, 2008. — 536 с.

 
ВЕЛИКОІВАНЕНКО Галина Іванівна —
 кандидат фізико-математичних наук, доцент, заступник завідуючого кафедри економіко-математичних методів. У 1992 р. закінчила Київський університет ім. Тараса Шевченка, а у І995 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності «Теорія ймовірностей та математична статистика» на тему “Аналітичні властивості банаховозначних випадкових процесів з просторів Орлича”. З 1996 р. — викладач Київського національного економічного університету. У 2001 р. закінчила магістратуру Київського національного економічного університету за спеціальністю “Міжнародний інвестиційний менеджмент”. Має досвід викладання таких дисциплін: моделювання економіки; моделювання інструментів фінансових ринків; ризикологія; теорія ймовірностей та математична статистика; математичне програмування; економетрія. Наукові інтереси: застосування теорії випадкових процесів, нечіткої логіки в аналізі, оцінюванні та управлінні економічним ризиком. Автор та співавтор більше 20 наукових праць, у т. ч. монографії, навчального посібника та двох навчально-методичних посібників для самостійного вивчення дисципліни.

Найважливіші праці:
1. Вітлінський В. В., Пернарівський О. В., Наконечний Я. С., Великоіваненко Г. І. Кредитний ризик комерційного банку: Навч. посібник (реком. МОН України). — К.: Знання, 2000 р. — 226 с.
2. Вітлінський В. В., Великоіваненко Г. І. Ризикологія в економіці та підприємництві: Монографія. — К.: КНЕУ, 2004. — 480 с.
3. Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І. Моделювання економіки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.(реком. МОН України). – К.: КНЕУ, 2005. - 306 с.
4. Г. Великоіваненко, Л.Долінський, Л.Рудницька. Рейтингове оцінювання надійності емітентів боргових інструментів на підґрунті нечітко-множинного аналізу // Ринок цінних паперів України. - 2005.- № 5-6. - С. 59 - 64
5. Верченко П.І., Великоіваненко Г. І., Демчук Н.В., Компаніченко О.С., Шатарська І.Ф. Ризикологія: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. (реком. МОН України). – К.: КНЕУ, 2006. - 176 с.
6.Економіко-математичне моделювання: Навч. посіб. (у співавторстві). — К.: КНЕУ, 2008. — 536 с.

НАКОНЕЧНИЙ Степан Ількович —
професор кафедри економіко-математичних методів КНЕУ, кандидат економічних наук. народився в 1939 році. У 1962 році закінчив механіко-математичний факультет Львівського державного економічного університету ім. І.Франка за спеціальністю математика. Дисертацію захистив у 1968 році в спеціалізованій Вченій раді Київського інституту народного господарства ім. Д. С. Коротченка за спеціальністю “Математичні методи і використання обчислювальної техніки в економічних дослідженнях, плануванні та управлінні народним господарством і його галузями”. Стаж педагогічної роботи Наконечного С. І. у вищому навчальному закладі — 44 роки. З жовтня 1989 року по вересень 2005 року працював на посаді завідуючого кафедри економіко-математичних методів КНЕУ.

 Має досвід викладання таких дисциплін: математичне програмування; дослідження операцій; економетрія; ризикологія; методи і моделі прийняття рішень в аналізі та аудиті, економіко-математичне моделювання. Наконечний С. І. є провідним лектором кафедри. Працюючи завідуючим кафедрою ЕММ, Наконечний С. І. виступив організатором і активним розробником повного методичного забезпечення навчальних курсів (чотири дисципліни) економіко-математичного циклу на бакалаврському рівні, сімох економіко-математичних дисциплін на магістерських програмах. Під керівництвом Наконечного С. І. та за його безпосередньою участю вперше в Україні розроблено магістерську програму “Системний аналіз та моделювання економічних процесів”. Наконечний С. І. є автором нових лекційних курсів магістерського циклу “Методи і моделі прийняття рішень в аналізі та аудиті” та “Моделювання інноваційно-інвестиційних процесів” і їх методичного забезпечення, був ініціатором уведення в навчальний план дисципліни “Економічний ризик і методи його вимірювання”, яку на сьогодні під назвою “Ризикологія” викладають в усіх економічних вузах; підготував з цієї дисципліни навчально-методичне забезпечення (два підручники з грифом МОН, програму і дві методичні розробки). Перелік друкованих праць С. І. Наконечного становить 167 назв із загальним авторським обсягом 187,94 друкованого аркуша, у тому числі 54 навчально-методичних (146,3 друкованого аркуша) і 113 наукових (41,64 друкованого аркуша); під його кервіництвом і за безпосередньої участі підготовлено 14 підручників і навчальних посібників, 12 з яких мають грифи МОН (особистий внесок — 68,4 друкованого аркуша).

  Наконечний С. І. підготував 22 кандидатів економічних наук, двоє з яких захистили докторські дисертації, неодноразово був офіційним опонентом із захисту кандидатських дисертацій, членом спеціалізованої Вченої ради із захисту кандидатських дисертацій. Наконечним С. І. створено наукову школу “Моделювання та оптимізація економічних процесів АПК” (за цим напрямом підготовлено 12 кандидатів).

 Найважливіші праці:
 1. Вітлінський В. В., Наконечний С. І. Ризик у менеджменті.  — Київ: “Борисфен-М”, 1996. — 336 с.
 2. Наконечний С. І., Савіна С. С. Погодний ризик АПК: адаптивне моделювання, економічне зростання та прогнозування. — К.: ДЕМІУР, 1998. — 186 с.
 3. Жлуктенко В. І., Наконечний С. І., Савіна С. С. Стохастичні процеси та моделі в економіці, соціології, екології: Навч. посібник. – К.:КНЕУ, 2002. – 226с.
 4. Наконечний С. І., Савіна С. С.  Математичне програмування: Навч. посібник.— К.: КНЕУ, 2003. — 452 с.
 5. Наконечний С. І., Терещенко Т. О., Романюк Т. П.  Економетрія: Підручник. — Вид.3-тє, доп. та перероб. — К.: КНЕУ, 2004. — 520 с.
 6. Жлуктенко В. І., Наконечний С. І., Савіна С. С. Теорія ймовірностей і математична статистика: Навч.-метод. посібник. — У 2 ч. – К.: КНЕУ, 2005.
 7. Економіко-математичне моделювання: Навч. посіб. (у співавторстві). — К.: КНЕУ, 2008. — 536 с.


 
МАТВІЙЧУК Андрій Вікторович –
доктор економічних наук, доцент кафедри. В 2000р. закінчив Вінницький державний технічний університет. В 2003р. захистив кандидатську дисертацію  за  спеціальністю “Економіко – математичні методи”, а в січні  2008 р. захистив докторську дисертацію на тему “Моделювання та аналіз економічних систем на підґрунті теорії нечіткої логіки”.
          У 2004 році отримав диплом лауреата та премію Кабінету Міністрів України за внесок молоді у розбудову держави у номінації "За наукові досягнення", став переможцем конкурсу та отримав грант Міжнародного наукового фонду економічних досліджень академіка М. П. Федоренка (Центральний економіко-математичний інститут Російської академії наук) на проведення досліджень у рамках проекту "Аналіз та прогнозування розвитку економічних систем із використанням нечітких описів". Був визнаний Національною академією наук України у 2005 році автором найкращих наукових робіт у галузі економіки серед молодих учених. Автор 65 наукових робіт у провідних вітчизняних та закордонних виданнях, у т.ч. чотирьох монографій та навчального посібника з грифом МОН України.

 Найважливіші праці:
1. Матвійчук А. В. Моделювання економічних процесів із застосуванням методів нечіткої логіки: Монографія.– К.: КНЕУ, 2007.– 264 с.
2. Матвійчук А. В. Економічні ризики в інвестиційній діяльності: Монографія.– Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005.– 205 с.
3. Матвійчук А. В. Аналіз і управління економічним ризиком: Навч. посібник / МОН.– К.: Центр навчальної літератури, 2005.– 224 с.
4. Вітлінський В. В., Матвійчук А. В. Зміна парадигми в сучасній теорії економіко-математичного моделювання // Економіка України.– 2007.– № 11.– С. 35-43.
5. Матвийчук А. В. Нечеткая идентификация и прогнозирование финансовых временных рядов // Экономическая наука современной России.– 2006.– № 3 (34).– С. 29-44.
6. Andriy Matviychuk. Fuzzy logic approach to identification and forecasting of financial time series using Elliott wave theory // Fuzzy economic review.– 2006.– November.– Vol. XI.– Num. 2.– P. 51-68.ТЕРЕЩЕНКО Тетяна Опанасівна —

кандидат економічних наук, професор кафедри.  Терещенко Т. О. — провідний викладач кафедри з дисциплін економіко-математичне моделювання, ризикологія. За останні роки розробила і викладає три спецдисципліни: Методи і моделі прийняття рішень (магістерська програма “Управління персоналом” та “Управління зайнятістю”); Управління комерційним ризиком (магістерська програма “Маркетинговий менеджмент”); Математичне моделювання підприємницької діяльності (програма “Економіка підприємств”). Основний напрям наукових інтересів — прогнозування економічних явищ та процесів з використанням математичних методів і моделей.

 Наукові результати: розроблено метод прогнозування структуризованих економічних процесів на основі простих однорідних ланцюгів Маркова; розроблено та побудовано макроеконометричну модель розвитку України для перехідного періоду на основі системи одночасних структурних рівнянь (1998 р., результати роботи доповідались на Міжнародному семінарі в Лейстерському університеті (Англія)) та опубліковані у відповідному виданні; розроблено програму та матеріали до тренінгу американської корпорації сприяння фермерському руху та агробізнесу “Управління ризиками господарських рішень” (2002 р.).
На сьогодні професор Т. О. Терещенко має більше 100 наукових праць, загальним обсягом 75 друкованих аркушів.

 Найважливіші праці:
1. Методи і моделі прийняття рішень у менеджменті персоналу. — К.: КНЕУ, 1997. — 70 с.
 2. Математичне програмування: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. (у співавт.) — К.: КНЕУ, 2001. — 248 с.
 3. Економетрія: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. (у співавт.) — К.: КНЕУ, 2001. — 192 с.
 4. Економетрія. Підручник. — Вид.3-тє, доп. та перероб. (у співавт.) — К.: КНЕУ, 2004. — 520 с.
5. Макроеконометрична модель розвитку України. Доповідь. Міжнародний семінар. — Програма TASIS: Англія. Лейстерський університет. — 1998.
6. Управління кредитними ризиками (англ.)// Фінансування діяльності підприємства: Зб. наук. праць. Познань: Вища банківська школа.
7. Захожай В.Н., Герасименко С.С., Терещенко Т.О., Головач Н.А. Аналіз ринку банківських послуг: Навч. посіб. з грифом Мін. освіти  і науки. — К.:Вид-во “МАУП”, 2006. —186 с.
БОГОСЛАВЕЦЬ Ігор Семенович —

кандидат економічних наук; доцент кафедри. Має досвід викладання таких дисциплін: економічна кібернетика; моделювання і прогнозування техніко-економічних процесів; математичні методи і моделі цін і ціноутворення; стратегічне управління (методи і моделі цін і ціноутворення); дослідження операцій і методи оптимізації; математичні методи і моделі в управлінні і аналізі; економетрія; ризикологія; математичне програмування; економіко-математичне моделювання; економіко-математичні моделі прийняття рішень в аналізі і аудиті.

Наукові інтереси: методологія математичного моделювання ресурсної динаміки в перехідний період економіки України в умовах невизначеності і ризику. Опубліковано близько 100 науково-методичних робіт, із яких більше 30 – навчально-методичні розробки. Виступав більш як на 10 науково-методичних конференціях України і країн СНД. Основні наукові результати: розроблено методологічні підходи до моделювання складних економічних систем; сформовано моделі в аналізі і прогнозуванні міжгалузевих і внутрішньогалузевих структур і пропорцій; розроблено системи методів і моделей, оцінки і розвитку ресурсної динаміки, а також методи їх взаємоув’язки.

Найважливіші праці:
1. Перспективні напрями розвитку систем моделей оптимізації структурних зсувів для різних типів виробництва в АСУ // Машинна обробка інформації. — 1997. — Вип. 60. — С. 91—95.
2. Моделі динаміки ресурсів в умовах дії нових економічних взаємовідносин.//Машинна обробка інформації. — 1991. — Вип. 52. — С. 96—100.
3. Управління процесом оптимізації структур виробничих потужностей. // Машинна обробка інформації. — 1988. — Вип. 47. — С. 87—92.
4. Система матричних моделей аналізу галузевих структур // Машинна обробка інформації. — 1997. — Вип. 59 — С. 114—119.

ГРИНЕВИЧ Юрій Анастасійович —

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіко-математичних методів КНЕУ. Має досвід викладання дисциплін: теорія ймовірностей і математична статистика, математичне програмування, дискретний аналіз, чисельні методи, економіко-математичне моделювання. Має 21 публікацію, загальним обсягом 19,6 др. арк.

ДОЛІНСЬКИЙ Леонід Борисович —

кандидат економічних наук, доцент. Долінський Л.Б. випускник факультету Інформаційних систем і технологій КНЕУ, який закінчив у 1999 році, отримавши диплом магістра за спеціальністю “Економічна кібернетика”. Відразу після закінчення вступив до аспірантури КНЕУ, яку достроково закінчив 21 жовтня 2002 року у зв’язку з успішним захистом кандидатської дисертації за спеціальністю 08.03.02 — Економіко-математичне моделювання. Під час навчання в аспірантурі працював за сумісництвом на кафедрі економіко-математичних методів КНЕУ. Після закінчення аспірантури був переведений у штат кафедри, де на теперішній час займає посаду доцента, працює над докторською дисертвцією. Додержується думки, що знань (відповідно й дипломів) не буває багато. Зокрема, має:  кваліфікаційне посвідчення фахівця з питань торгівлі цінними паперами (в Україні це ліцензований вид діяльності); сертифікат експерта-оцінювача майна, майнових прав та бізнесу (ліцензований вид діяльності); свідоцтво сертифікованого викладача ДКЦПФР з питань фондового ринку та корпоративного управління; свідоцтво про підвищення кваліфікації за програмою „Сучасні методики навчання”; декілька дипломів про закінчення різноманітних курсів англійської мови.

Автор близько 30 наукових публікацій у провідних українських виданнях. Автор підручника з фінансової математики. Сфера науково-практичних інтересів: нетривіальні питання ризикології та економіко-математичного моделювання у сфері оцінювання боргових інструментів, аналізу фінансового ринку тощо.

 Найважливіші праці:
 1. Долінський Л. Б. Імовірнісне моделювання кредитного ризику непогашення опротестованого векселя солідарними боржниками//Банківська справа. – 2002. – №3. – с.70-76.
2. Витлинский В.В., Долинский Л.Б. Анализ и моделирование рисков вексельных обязательств// Моделирование и анализ безопасности и риска в сложных системах. – Труды Международной научной школы МАБР-2002 Санкт-Петербург. – с.96-100.
 3. Долінський Л. Б. Концепція управління кредитним ризиком вексельного боргового зобов’язання// Моделі управління в ринковій економіці: Зб. наук. праць.– Донецьк: ДонНУ, кн..2, 2003. – с.55-61.-
 4. Долінський Л. Б. Фінансові обчислення та аналіз цінних паперів: Навч. посібник. — К.: Майстер-клас, 2005. — 192 с.
5. Г. Великоіваненко, Л.Долінський, Л.Рудницька. Рейтингове оцінювання надійності емітентів боргових інструментів на підґрунті нечітко-множинного аналізу ( у співавт.)// Ринок цінних паперів України. - 2005.- № 5-6. - С. 59 - 64

ЖЛУКТЕНКО Володимир Іванович —
кандидат технічних наук, доцент кафедри. Має досвід викладання дисциплін: математичне програмування, дослідження операцій, стохастичне програмування, економетрія, економіко-математичне моделювання, стохастичні процеси та моделі в економіці. Наукові інтереси: стохастичні моделі в дослідженні складних систем обробки інформації, працюючих у реальному мірилі часу. Має публікації в наукових журналах “Академія наук УРСР”, “Кібернетика”, “Академія наук Латвійської РСР”.

Найважливіші праці:
1 Жлуктенко В. І., Наконечний С. І. Теорія ймовірностей і елементи математичної статистики. Навчальний посібник. – К.: УМК ВО, 1991. — 252 с.
 2. Жлуктенко В. І., Наконечний С. І., Вітлінський В. В., Бєгун А. В. Практикум з теорії ймовірностей і математичної статистики: Навч. посібник. — К. :ІЗМН, 1996. — 328 с.
 3. Жлуктенко В. І., Наконечний С. І., Савіна С. С. Стохастичні процеси та моделі в економіці, соціології, екології: Навч. посібник. – К.:КНЕУ, 2002. – 226с.
 4. Жлуктенко В. І., Наконечний С. І., Савіна С.С. Теорія ймовірностей і математична статистика: Навч.-метод. посібник. — У 2 ч. — К.: КНЕУ, 2005.
 5. Жлуктенко В. І., Бєгун А. В. Стохастичні моделі в економіці: Монографія. — К.:КНЕУ, 2005. — 352с.
 6. Економіко-математичне моделювання: Навч. посіб. (у співавторстві). — К.: КНЕУ, 2008. — 536 с.

КАТУНІНА Ольга Сергіївна —

кандидат економічних наук, доцент. Має досвід викладання дисциплін: “Математичне програмування”, “Економетрія”, “Ризикологія”. У 1993 р. захистила кандидатську дисертацію за темою “Економіко-математичне моделювання і стохастичний аналіз попиту на ринку предметів споживання України в умовах переходу до ринкових відносин” зі спеціальності 08.00.13 — економіко-математичні методи. Наукові інтереси пов’язані з розробкою науково-методичного, програмного, математичного та інформаційного забезпечення систем дослідження і аналізу стану енономіки, тенденцій зміни ринкової ситуації, а також створення і впровадження систем вивчення споживчого ринку, попиту, типологій споживчої поведінки на базі комплексу математичних та економетричних методів і моделей. Результати виконаних наукових робіт адаптовано і впроваджено в учбовий процес кафедри економіко-математичних методів для проведення практичних, лабораторних занять, наукової роботи студентів. Має 32 публікації, у тому числі 8 навчально-методичних та 24 наукових.

Найважливіші праці:
1. Наконечний С. І., Терещенко Т. О., Водзянова Н. К., Роскач О. С. Практикум з економетрії: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1998. — І76 с. Рекомендовано міністерством освіти України.
2. Наконечний С. І., Вітлінський В. В., Верченко П. І., Роскач О. С. Збірник задач з курсу “Математичне програмування”.
3. Роскач О. С. Стохастичне моделювання місткості споживчого ринку /Машинна обробка інформації. Міжвідомчий науковий збірник. — Київ. КДЕУ, 1996. — Вип. 58. — С. 137—146.
4. Корецький С. Л., Лерман Л. Б., Роскач О. С. Використання динамічного факторного аналізу в прогнозуванні розвитку стохастичних і детермінованих систем/ Машинна обробка інформації. Міжвідомчий науковий збірник. — К.: КДЕУ, 1997. — Вип. 59.С. 119—132.
5. Кутовий В. О., Роскач О. С. Математико-статистичне узагальнення покрокових методів побудови кредикторних просторів /Машинна обробка інформації. Міжвідомчий науковий збірник. — К.. КДЕУ, 1997. — Вип. 59. С. 140—149.

 
КОЛЯДА Юрій Васильович
кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри. Закінчив: Київський університет ім. Т.Г. Шевченка, механіко-математичний факультет (1970р.); аспірантуру Київського політехнічного інституту (1976р.). Захистив кандидатську дисертацію “Непрерывные аналоги итеративных процессов и их дискретные реализации в задачах численного анализа на ЭВМ электронных схем “ (1980р.). Доцент математики (1990р.).
Фахівець в області прикладного числового аналізу і математичного моделювання систем та пристроїв різноманітної природи, автор 165 наукових праць (15 англійською мовою). Сфера наукових інтересів: адаптивне моделювання систем та процесів. Один із перших розробників тези про адаптацію засобів та інструментарію комп’ютерного моделювання. Працює над докторською дисертвцією.
Має досвід викладання таких дисциплін: “Вища математика“ в технічних ВНЗ;  “Математика для економістів”; “Теорія ймовірностей і математична статистика” в економічних ВНЗ; “Математичне програмування”; “Економетрія”; “Економіко-математичне моделювання”, “Економіко-математичні моделі в зовнішньоекономічній діяльності”, “Адаптивні моделі економіки”.

Найважливіші праці:
1. Коляда Ю.В., Сторожук Є.А. Про число платників податків// Вестник Харьковского государственного политехнического института. – 2000. – Вып.122. – с.269-272.
2. Коляда Ю.В., Задорожня Т.М., Мамонова Г.В. Збірник задач з теорії ймовірностей і математичної статистики. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 77с.
3. Коляда Ю.В. Адаптивні методи кількісного аналізу моделей економіки// Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. – Вип.199. – Т.4. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – с.911-921.
4. Витлинский В.В., Коляда Ю.В., Юн И.В. Модель конфликтной ситуации и риски ее эволюции/ Моделирование и анализ безопасности и риска в сложных системах. – Труды Международной научной школы МАБР-2005 Санкт-Петербург. – с.277-281.
5. Коляда Ю.В. Щодо моделі відновлення фінансової рівноваги// Модели управления в рыночной экономике. Сб. науч. тр.–Донецк: ДонГУ, кн.2, 2003.– с. 149-152.
6. Коляда Ю.В. До питання стійкості цін на ринку товарів// Формування ринкової економіки. Зб. наук. праць. Київ. – 2006.– Вип.15. – c.323-327.
ПРИСЕНКО Галина Василівна —

кандидат технічних наук, доцент кафедри. Загальний стаж роботи у вищій школі — 32 роки. Має досвід викладання таких дисциплін: “Економіко-математичні методи та моделі в галузі фінансів”, “Економетрія”, “Математичне програмування”, “Дослідження операцій”, “Методи оптимізації”, «Прогнозування соціально-економічних процесів», «Економіко-математичні моделі в управлінні державними фінансами». За цими дисциплінами видано 26 найменувань навчально-методичної літератури. Наукові інтереси: математичне моделювання фінансової діяльності галузей та підприємств народного господарства, задач планування та організації виробництва, прогнозування соціально-економічних процесів.

Найважливіші праці:
1. Математические модели управления запасами (у співавторстві). — К.: КИНХ, 1981.
2. Экономико-математические методы и модели в области финансов и кредита: Учебное пособие. — К., 1987.
3. Математичне програмування (у співавт.): Навч. посібник. — К.: ІЗМН, 1996.
4. Разработка аналитической модели оценки хозяйствования предприятий жилищно-комунальной отрасли. — К.: НИИ “Коммунэкономика”, 1995.
5. Макроекономічне прогнозування (у співавт.): Навч. посібник. — К.:КНЕУ, 2002.
6. Прогнозування соціально-економічних процесів (у співавт.): Навч. посібник. — К.:КНЕУ, 2005. — 378 с.
7.Прогнозування соціально-економічних процесів (у співавт.): Навч. –метод.посібник для самост. вивч. дисципліни . — К.:КНЕУ, 2008. — 244 с.


 


РОМАНЮК Тамара Павлівна —
кандидат технічних наук; доцент кафедри. Працює викладачем КНЕУ з 1969 року. З 1969 до 1977 р. працювала доцентом кафедри економіки і організації виробництва інституту легкої промисловості; з жовтня 1977 р. — працює доцентом кафедри енономіко-математичних методів КНЕУ. Протягом усієї педагогічної діяльності викладає дисципліни: математичне програмування; економетрія; дослідження операцій; економіко математичне моделювання; ЕММ в менеджменті організацій. Наукові інтереси — дослідження у сфері оптимізації виробничих запасів (у 1970 р. захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата наук); написала монографію (8 др.арк.) з проблем оптимізації запасів у шкіряно-взуттєвому виробництві; видано учбовий посібник у співавторстві “Управління виробничими запасами в промисловості” (1980 р.). Більше 10 років вела дослідження у сфері вдосконалення управління виробничими системами із застосуванням математичного моделювання (підприємства вторинних кольорових металів та машинобудування). Має понад 40 наукових праць. Систематично бере участь у наукових конференціях. Підготувала трьох кандидатів науку сфері застосування математичних методів і моделей для вдосконалення планування і управління виробничими системами.

Найважливіші праці:
1. Математичні методи і моделі в легкій промисловості. — Москва.: Статистика, 1978.
2. Математичне програмування. — КИЇВ, 1996 р.
3. Економетрія. — К.: КНЕУ, 1997 р.
 4. Економетрія. Підручник. — Вид.3-тє, доп. та перероб. — К.: КНЕУ, 2004. — 520 с.

ТАРАСОВА Людмила Григорівна –
кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри. Закінчила Київський університет ім. Тараса Шевченка, після закінчення працювала в Інституті математики АН УРСР. Потім навчалась в аспірантурі та працювала в Інституті кібернетики АН УРСР. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Исследование структурных и оптимизационных свойств систем беспорядков и их обощений» під керівництвом академіка СРСР та УРСР Михалєвича В.С. З 2000р. працює на кафедрі ЕММ КНЕУ. Має досвід викладання таких дисциплін: теорія ймовірностей та математична статистика; математичне програмування; економетрія; економіко-математичне моделювання; дослідження операцій в економіці та підприємництві, економіко-математичне моделювання в статистичних дослідженнях. Наукові інтереси: дослідження задач прикладної математики із використанням новітніх теорій і технологій. Автор та співавтор близько 50 наукових праць.

Найважливіші праці:
1. Алгоритм розрахунку структурної близькості на основі топосно-логічного аналізу (у співавт.)//Доп.АН УССР. Сер.А. – 1993. – №3.
2. Аналіз критичних ситуацій техногенної природи, що призводять до аварій та катастроф у різних галузях господарської діяльності (у співавт.)// Препр. АНУ, Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова, Київ, 1993р.
3. Моделювання соціо-економічних процесів (у співавт.)// Тез. V Всеукраїнської науково-методичної конференції
4. Автоволновые процессы в моделировании и анализе риска сложных систем(у співавт.)// Моделирование и анализ безопасности и риска в сложных системах. – Труды Международной научной школы МАБР-2003, Санкт-Петербург. – с.409-411.
5. Fuzzy-технології при обгрунтуванні галузевої структури підприємств АПК (у співавт.)// Удосконалення економічного механізму функціонування аграрних підприємств в умовах невизначеності: Зб. наук. праць Міжнародної науково-практичної конференції, К.: КНЕУ, 2004. – с.330-335.
САВІНА Світлана Станіславівна —
кандидат економічних наук, доцент. В 1992 р. закінчила Київський університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю математика. З 01.04.1998 р. – асистент кафедри економіко-математичних методів КНЕУ. 28.12.1998 р. захистила кандидатську дисертацію за темою: “Адаптивне моделювання сільськогосподарського виробництва за умов погодного ризику”. Має досвід викладання дисциплін: математичне програмування, економетрія, дослідження операцій, ризикологія, багатокритеріальні моделі в інтелектуальних системах прийняття рішень. За даними дисциплінами є співавтором трьох навчальних посібників та інших навчально-методичних матеріалів. Науково-дослідна робота: опубліковано 7 статей, монографія, більше 20 тез науково-методичних конференцій. Наукові інтереси пов’язані з проблемами моделювання процесів, об’єктів та систем агропромислового комплексу.

Найважливіші праці:
1. Наконечний С. І., Савіна С. С. Погодний ризик АПК: адаптивне моделювання, економічне зростання та прогнозування. — К.: ДЕМІУР, 1998. — 186 с.
2. Наконечний С.І., Савіна С.С. Погодний ризик АПК: адаптивне моделювання, економічне зростання та прогнозування. - К.:ДЕМІУР. - 1998. - 186 с.
3. Наконечний С.І., Савіна С.С. Оптимізація виробництва сільськогосподарської продукції в умовах невизначеності//Економіка АПК. -1998. -№3. - С.19-25.
4. Жлуктенко В. І., Наконечний С. І., Савіна С. С. Стохастичні процеси та моделі в економіці, соціології, екології: Навч. посібник. – К.:КНЕУ, 2002. – 226с.
5. Наконечний С. І., Савіна С. С.  Математичне програмування: Навч. посібник.— К.: КНЕУ, 2003. — 452 с.
6. Жлуктенко В. І., Наконечний С. І., Савіна С. С. Теорія ймовірностей і математична статистика: Навч.-метод. посібник. — У 2 ч. – К.: КНЕУ, 2005.
7. Економіко-математичне моделювання: Навч. посіб. (у співавторстві). — К.: КНЕУ, 2008. — 536 с.ТКАЧ Олег Валентинович –
Старший викладач кафедри. У 2007 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Математичне моделювання економічних процесів збереження та відтворення родючості грунтів” за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. На кафедрі працює з 2000 р. Має досвід викладання наступних дисциплін: математичне програмування, аналіз, моделювання та управління економічним ризиком, економіко-математичне моделювання. Автор та співавтор 15 наукових праць.

Найважливіші праці:
1. Ткач О.В. Екологічний аспект стійкого розвитку сільського господарства // Вісник Сумського державного аграрного університету. Серія “Економіка та менеджмент”. Науково-методичний журнал. – Суми, 2001. – Вип.1. – С.201-206.
2. Наконечний С.І., Ткач О.В. Оптимізація хімічної меліорації ґрунтів // Економіка АПК. – 2001. – № 12. – С.33-40.
3. Ткач О.В. Економіко-математична оцінка приросту площ еродованих ділянок // Економіка АПК. – 2002. – № 11. – С.39-45.
4. Ткач О.В. Оптимізація використання власних, кредитних і державних коштів на відтворення родючості ґрунтів // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наукових праць. Вип. 211: В 4 т. Том 1. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. – С.41-45.

ЮНЬКОВА Олена Олександрівна–
кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри.
У 1981 р. закінчила з відзнакою факультет кібернетики Київського державного університету ім. Т. Шевченка. У 1987 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Оптимізація оцінок динамічних систем” (факультет кібернетики Київського державного університету ім. Т. Шевченка) та здобула вчене звання кандидата фізико-математичних наук.З 1987 до 1994 р. згідно результатів  конкурсу обіймала посади молодшого наукового, наукового  та старшого наукового співробітника лабораторії моделювання та оптимізації факультету кібернетики Київського державного університету ім. Т. Шевченка.1994 – 2000 рр. - доцент кафедри конструювання і виробництва електронно-обчислювальної апаратури Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. 2001 – 2006 рр.  – професор кафедри математики Міжрегіональної академії управління персоналом.2007 – 2008 рр.  – доцент кафедри економічної кібернетики Інституту економіки та менеджменту Національного авіаційного університету. З 2008 р.– доцент кафедри економіко-математичних методів факультету інформаційних систем і технологій КНЕУ.

       Викладацька та методична робота пов’язана з дисциплінами: “Вища математика”, “Теорія ймовірностей та математична статистика”, “Математичне програмування”, “Дослідження операцій”, “Економетрія”, “Економіко-математичне моделювання”.
       Наукова робота пов’язана з проблемами дослідження стійкості розв’язків систем диференціальних рівнянь, зокрема рівнянь з відхиленням аргументу, а також проблем моделювання складних систем. Юнькова О.О. має понад 40 наукових та навчально-методичних публікацій, є співавтором трьох навчальних посібників.

Найважливіші праці:.:
1. Юнькова Е.А. Построение оценок устойчивости линейных нестационарных  систем нейтрального типа  // Деп. в ГНТБ Украины.—Київ, 1995.—19 с.
2. Кулян В.Р., Юнькова О.О. Методи побудови математичних моделей динамічних процесів.// Моделювання та оптимізація складних систем. Тези праць міжнародної наукової конференції. —Київ. — 2001.
3. Кулян В.Р., Юнькова О.О. Про моделювання екологічної ситуації в умовах неповних даних.// Моделирование и исследование устойчивости динамических систем. Тези міжнародної наукової конференції. — Київ, — 2001.
4. Юнькова О.О., Кулян В.Р. Про задачу математичного моделювання фондового ринку.// Збірник наук. праць  Всеукраїнської науково-методичної конференції „Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації” —Київ – Кам’янець-Подільський. —2004.
5. Кулян В.Р., Юнькова Е.А. Эконометрия//Навчальний посібник. — Київ, вид. МАУП, 1997.
6. Лещинський О.Л., Рязанцева В.В., Юнькова О.О. Економетрія: Посіб. навч. для студ. вищ. навч. закл. —Київ: МАУП, 2003. —208 с.
10.Жильцов О.Б.,  Кулян В.Р., Юнькова О.О. Математичне програмуванння ( з елементами інформаційних технологій) — Київ: МАУП, 2005.
ВОДЗЯНОВА Наталія Костянтинівна —
працює старшим викладачем на кафедрі економіко-математичних методів КНЕУ з 1993 року. Викладає дисципліни: “Економетрія”, “Математичне програмування”. Займається проблемами економетричного моделювання систем, дослідженнями стохастичних систем обробки інформації.

Працювала у співавторстві при написанні підручника:
1. Наконечний С. І., Терещенко Т. О., Водзянова Н. К., Роскач О. С. “Практикум з економетрії”. — К.: КНЕУ, — 1998.
2. Економіко-математичне моделювання: Навч. посіб. (у співавторстві). — К.: КНЕУ, 2008. — 536 с.


ШАТАРСЬКА Інна Федорівна
старший викладач кафедри. Закінчила з відзнакою фізико-математичний факультет Київського національного педагогічного університету. Працювала викладачем вищої та прикладної математики у Військовій академії ППО ім. Василевського, Київському військовому інституті управління і зв’язку. З 2000р. працює на кафедрі ЕММ, має досвід викладання дисциплін: математичне програмування, економетрія, дослідження операцій, ризикологія, працює над  навчально – методичними посібниками з вибіркових дисциплін.
Найважливіші праці:
1. Высшая математика. Геометрия: Курс лекций. – К.: Изд. ВА ПВО СВ, 1989. – 79с.
2. Донченко В.С., Шатарская И.Ф. Высшая математика: Учеб. пособие. – К.: Изд. ВА ПВО СВ, 1991. – 140 с.
3. Вища математика. Теорія ймовірностей: Довід. матеріали. – К.: ВІТІ НТУУ “КПІ”, 2002. – 53 с.
4. Верченко П. І., Великоіваненко Г. І., Шатарська І. Ф. та інші. Ризикологія: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2006. — 176 с.
5. Економіко-математичне моделювання в маркетингу: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2009. — 126 с.

Науковим інтересом є напрям дослідження багатокритеріальності в аналізі ефективності функціонування економічних систем, що відображено в статтях:
1. Вітлінський В. В., Верченко П. І., Шатарська І.Ф. Ентропійний підхід до аналізу фондового ринку// Ринок цінних паперів України. – 2004. – №12.
2. Ентропія інформаційного потоку та ринок цінних паперів// Наук.-метод. збірник ВІТІ НТУУ “КПІ”. – 2005. – Вип.3.
3. Верченко П. І.,  Шатарська І.Ф. Дослідження інерційності українських цінних паперів за допомогою інструментарію ризикології // Фінанси України. –2007.– №7.
4. Ентропійний підхід  до  обгрунтування  прийняття раціональних маркетингових рішень // “Маркетинг в Україні ”-2009-. № 2

БІЛИК Тетяна Олександрівна –
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри. Закінчила фізико-математичний факультет Київського національного педагогічного університету. Працює на кафедрі з 2004 р. Має досвід викладання дисциплін кафедри “Ризикологія”,  “Математичне програмування“, “Економетрія”, “Економіко-математичне моделювання”, “Фінансова математика”. Науковий інтерес – фінансова математика.

ДАЦЕНКО Наталія Володимирівна – 
Ассистент кафедри. Випускниця факультету Інформаційних систем і технологій КНЕУ, який закінчила у 2007 році, отримавши диплом магістра за спеціальністю “Системний аналіз і моделювання економічних процесів”. Тема магістерського диплому “ Теорія хаосу як інструмент моделювання еволюції економічних систем”. Має досвід викладання дисциплін кафедри “Моделювання економіки”,  “Синергетична економіка“, “Економіко-математичне моделювання“.

ІГНАТОВА Юлія Володимирівна–
Ассистент кафедри. Випускниця факультету Інформаційних систем і технологій КНЕУ, який закінчила у 2006 році, отримавши диплом магістра за спеціальністю “ Системний аналіз і моделювання економічних процесів ”. Тема магістерського диплому “ Аналіз системних характеристик комерційного банку ”. Має досвід викладання дисциплін кафедри “Моделювання економіки”,  “Економіко-математичне моделювання”.В 2006-2009р. навчалася в аспірантурі.

ТРОХАНОВСЬКИЙ Владислав Ігоревич
Ассистент кафедри. Випускник факультету Криворізського економічного інституту КНЕУ, який закінчила у 2006 році. Має досвід викладання дисциплін кафедри “Економіко-математичне моделювання”.В 2006-2009р. навчався в аспірантурі.

 

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ

Нормативні


ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ (для всіх економічних спеціальностей)
відп.: Великоіваненко Г.І., Савіна С.С

Вивчаються предмет та особливості застосування математичного програмування в економіці; задачі лінійного програмування; теорія двоїстості; цілочислове програмування; нелінійні моделі оптимізації; принципи побудови економетричних моделей; моделі парної та множинної лінійної регресії; узагальнені економетричні моделі; економетричні моделі динаміки; аналіз та управління ризиком в економіці; система показників кількісного оцінювання ступеня ризику. Формуються навички та вміння побудови економіко-математичних моделей, їх розв’язання, використання для аналізу та прогнозування.

МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ (для спеціальності 6102)
відп.: Великоіваненко Г.І.

 Вивчаються алгоритмічні моделі в економіці та підприємництві; виробничі функції; рейтингове оцінювання та управління в економіці; моделі поведінки та взаємодії споживачів та виробників; традиційні та динамічні нелінійні моделі макроекономіки; прогнозування часових рядів та інші. Формуються навички та вміння аналізу, моделювання і прогнозування розвитку економічних об’єктів і процесів на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях.

ПРИКЛАДНІ ЗАДАЧІ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ (6102)
відп.: Тарасова Л.Г.

 Вивчається класифікація задач і засобів кількісного аналізу та моделювання соціально-економічних процесів; елементи теорії випадкових процесів та її застосування в прикладних задачах; аналіз та моделювання соціально-економічних процесів на основі теорії марківських процесів; управління економічними системами на базі теорії мереж; теорія нечітких множин та її застосування в прикладних задачах; основи теорії нечіткої логіки; нечітки статичні та динамічні моделі економічних систем; задачі аналізу фінансових ринків із застосуванням математичних моделей нелінійної динаміки. Формуються навички та вміння використання відповідного інструментарію побудови та розв’язання прикладних задач моделювання економічних процесів.

МАТЕМАТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ І ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ (6101)
відп.: Савіна С.С.

 Вивчаються теорія управління запасами, моделі та методи сіткової оптимізації, ігрові моделі, аналіз даних та статистичне моделювання в операційних дослідженнях, випадкові процеси, їх класифікація, Пуасонівський процес, Марківський процес, модель Ерланга, найпростіші моделі теорії масового обслуговування та інш. Формуються навички та вміння застосовувати методи та будувати моделі дослідження операцій у вирішенні різноманітних економічних проблем з організаційного управління; будувати адекватні моделі економічних систем з вико-ристанням ПЕОМ, аналізувати одержані результати і роботи фахові висновки.

Вибіркові
РИЗИКОЛОГІЯ
(для всіх економічних спеціальностей)
відп.:Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І.

Вивчаються концептуальні засади ризикології; сутність і функції ризик- менеджменту; джерела та класифікації ризиків; система кількісних показників ступеня ризику; методи управління ризиком; сутність диверсифікації та теорія портфеля та інші питання. Формуються навички складання програми з ризик-менеджменту для конкретних видів економічної діяльності, вміння використовувати для аналізу та управління ризиками комп‘ютерні програми.

МОДЕЛІ СИНЕРГЕТИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ (для всіх економічних спеціальностей)
відп.: Матвійчук  А.В.

 Вивчаються такі теми: cинергетика як сучасна методологія аналізу динаміки економічних систем; елементи математичної теорії динамічних систем; математичні моделі динаміки економічних систем та їх дослідження; математичні моделі джерел невизначеності економічних процесів; застосування теорії хаосу в економіці; якісний аналіз моделей економічних систем; нейронні мережі та фінансовий менеджмент. Набуті знання дають можливість досліджувати та ідентифікувати такі (нелінійні) явища в економічній еволюції, як структурні зміни, біфуркації, хаос тощо і з урахуванням цього оцінювати інтервали адекватності щодо використання результатів, отриманих за допомогою математичних моделей, обґрунтовувати прийняття відповідних рішень та оцінювати можливі наслідки цих рішень.

ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ  (для всіх економічних спеціальностей)
відп.: Матвійчук  А.В., Присенко Г.В.

 Вивчаються такі теми: cоціально-економічні процеси країни як об’єкт прогнозування; моделі соціально-економічного прогнозування; попередній аналіз даних та вибір методу прогнозування; критерії визначення якості прогнозу; мікроекономічне прогнозування; макроекономічне прогнозування; прогнозування фінансових ринків; прогнозування соціальних процесів. Формуються навички та вміння аналізувати інформаційну базу прогнозування; адекватно використовувати методи і моделі прогнозування окремих соціально-економічних показників, їх комплексного розвитку, структурних змін; оцінювати ефективність методів та результатів прогнозу; використовувати інформаційні технології на базі ПЕОМ для прогнозування соціально-економічних процесів; конструювати комплексні економетричні моделі прогнозування розвитку національної економіки й окремих організацій; тлумачити отримані результати прогнозу та приймати управлінські рішення.

АДАПТИВНІ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ (для спеціальності 6101,6102)
відп.: Коляда Ю.В.

Вивчаються основи побудови та аналізу адаптивних моделей як таких, що враховують неповноту і невизначеність інформації, відкритість і трансформації економічної системи; розглядається еволюційне та синергетичне моделювання економічних процесів в умовах трансформації. Формуються навички та вміння від словесного портрету явища переходити до логіко-формального опису – побудови адекватної математичної моделі; підбирати для отриманої моделі інструмент аналізу, здатний долати труднощі комп’ютерного моделювання; критично осмислювати поточну числову інформацію та предметно її тлумачити.

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В МЕНЕДЖМЕНТІ ОРГАНІЗАЦІЙ (6201/1)
відп.: Романюк Т.П.

 Вивчаються моделі фоpмування та оптимізації  бізнес-планів, інвестиційних пpоектів, pозpахунку науково обґpунтованих пpогнозів економічної динаміки, упpавління запасами в умовах невизначеності, організації ефективного пpоведення експеpтних оцінок та інш. Формуються навички та вміння побудови найбільш типових моделей ринкової економіки і реалізації їх на ПЕОМ.

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ АНАЛІЗУ І АУДИТУ (6106,6106/4)
відп.: Богославець І.С., Наконечний С.І.

 Вивчаються такі теми: матричні моделі в аналізі і аудиті; теорія ігор в аналізі підприємницької діяльності; економетричні моделі аналізу і обґгрунтування ефективних рішень; моделювання ринку і оптимізація управлінських рішень; багатокритеріальні моделі аналізу; імітаційні моделі аналізу і прийняття рішень та рейтингове оцінювання. Формуються навички та вміння побудови адекватних економіко-математичних моделей та їх використання для прийняття раціональних та ефективних рішень в аналізі і аудиті.

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ В МАРКЕТИНГУ (6507)
відп.: Шатарська І.Ф. 

 Вивчаються такі теми: балансові та оптимізаційні моделі в маркетингу; методи мережевого планування; методи і моделі управління товарними запасами; моделювання попиту та споживання; теорія масового обслуговування; теорія ігор, прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику. Формуються навички та вміння побудови та аналізу економіко-математичних моделей, які відображають конкретні кількісні закономірності і взаємозв’язкі в маркетинговій діяльності; використання цих моделей для обґрунтування раціональних рішень, підвищення якості та ефективності управління в маркетингу.

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ (6104)
відп.: Присенко Г.В.

 Вивчається моделювання народногосподарського кругообігу, аналіз рядів динаміки й прогнозування часових рядів основних фінансових показників, прогнозування наслідків зміни фінансової політики держави,  моделі планування та аналізу витрат і результатів господарської діяльності (аналіз прибутковості виробництва, розподіл фінансових ресурсів, вибір портфеля цінних паперів, управління запасами), прийняття ризикованих фінансових рішень за допомогою функції корисності, прийняття рішень в умовах невизначеності на засадах теорії гри. Формуються навички та вміння будувати математичні моделі управління державними фінансами та визначати найбільш ефективні методи  їх практичної реалізації, проводити кваліфікований аналіз результатів моделювання: моделі, об’єкту, прогнозу.

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ СТАТИСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (6110)
відп.: Тарасова Л.Г.

 Вивчаються основні концепції найбільш поширених сучасних економетричних методів; інтегровані методи авторегресії та ковзної середньої (ARIMA); векторні авторегресійні моделі (VAR); моделі  лонгітюдних (панельних) даних та симультативні системи рівнянь; моделі прогнозування розвитку світової економіки. Формуються навички та вміння побудови та використання відповідних моделей на практиці, в емпіричних дослідженнях.

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (6107)
відп.: Терещенко Т.О.

 Вивчаються математичні методи та моделі визначення обсягів виробництва; математичні моделі використання виробничих ресурсів; математичні моделі ринку товарів та послуг підприємницької діяльності; математичні методи та моделі фінансових результатів підприємницької діяльності. Формуються навички та вміння описувати у вигляді системи економіко–математичних моделей внутрішню фінансово–господарську діяльність підприємства, а також його зовнішнє середовище; отримувати і аналізувати відповідні розв’язки за допомогою математичних методів та комп’ютерної техніки; застосовувати математичні методи і моделі для обгрунтування рішень, бізнес–планів підприємства; кількісно оцінювати підприємницькі ризики та управляти ними; оцінювати на основі математичних моделей фінансовий стан підприємства та необхідність його санації.

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВИХ ФОРМУВАНЬ (6107/1)
відп.: Савіна С.С.

 Вивчаються такі теми: оптимальне планування діяльності агропромислових формувань  різних ієрархічних рівнів; прогнозування діяльності АПК з використанням економетричних моделей; використання теорії СМО в системі планування діяльності АПК; задачі управління запасами і задачі сільсько-господарського виробництва, які зводяться до ігрових моделей; використання  моделей мережевого планування в аналізі діяльності АПК. Формуються навички та вміння побудови адекватних економіко-математичних моделей та їх використання для прийняття раціональних та ефективних рішень в діяльності агропромислових формувань  .

СТОХАСТИЧНІ ПРОЦЕСИ ТА МОДЕЛІ В ЕКОНОМІЦІ (6102)
відп.: Жлуктечко В.І, Тарасова Л.Г.

 Вивчаються основи випадкових процесів та їх характеристики; класифікація цих процесів при побудові стохастичних моделей; розглядаються стохастичні моделі, що базуються на однорідних ланцюгах Маркова, а також моделі теорії масового обслуговування.

ФІНАНСОВА МАТЕМАТИКА (6502, 6506, 6508, 6508/1, 6509)
відп.: Долінський  Л.Б.

 Вивчаються концепція вартості грошей у часі; правило простих та складних процентів; фінансові обчислення для потоків платежів; критерії оцінки ефективності інвестицій; оцінка норми дохідності в умовах ринкової невизначеності; оцінка та планування схем фінансово-кредитних розрахунків; аналіз та оцінка вартості цінних паперів. Формуються навички та вміння оцінювати кінцеві фінансові результати операції (угоди, контракту) для кожного контрагенту; розробляти платіжні схеми виконання фінансових операцій (зокрема, плани погашення заборгованостей); аналізувати залежності кінцевих результатів операції від її основних параметрів тощо.

МОДЕЛІ БЕЗПЕКИ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ (6102)
відп.: Юнькова О.О.

 Вивчаються концептуальні засади аналізу та управління економічною безпекою на макро-, мезо- та мікрорівнях; системний підхід до аналізу та оцінювання рівня економічної безпеки на макрорівні (держави); моделювання економічної безпеки на макрорівні (держави); моделі оцінювання та аналізу рівня економічної безпеки на мезорівні (регіону); концепція системи управління економічної безпеки на мікрорівні (підприємства); моделі оцінювання та аналізу рівня економічної безпеки на мікрорівні (підприємства); моделі прогнозування рівня економічної безпеки на різних рівнях ієрархії економічної системи.

МОДЕЛІ БЕЗПЕКИ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ (6102)
відп.: Юнькова О.О.

Вивчаються концептуальні засади аналізу та управління економічною безпекою на макро-, мезо- та мікрорівнях; системний підхід до аналізу та оцінювання рівня економічної безпеки на макрорівні (держави); моделювання економічної безпеки на макрорівні (держави); моделі оцінювання та аналізу рівня економічної безпеки на мезорівні (регіону); концепція системи управління економічної безпеки на мікрорівні (підприємства); моделі оцінювання та аналізу рівня економічної безпеки на мікрорівні (підприємства); моделі прогнозування рівня економічної безпеки на різних рівнях ієрархії економічної системи.

МАГІСТРИ

                                                                 Нормативні

НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ВІДПОВІДАЛЬНІ

Математичні моделі та методи ринкової економіки

8102

Вітлінський В.В.

Моделі управління ризиком

8102

Великоіваненко Г.І.

Теорія інтелектуальних систем прийняття рішень

8404

Вітлінський В.В.

Багатокритеріальні моделі в інтелектуальних системах прийняття рішень

8404

Савіна С.С.

Адаптивні моделі в інтелектуальних системах прийняття рішень

8404

Коляда Ю.В.

Методологія і організація наукових досліджень

8404

Вітлінський В.В.

Нейро-нечіткі моделі в інтелектуальних системах прийняття рішень

8404

Матвійчук А.В.

                                                                               Вибіркові

Математичні моделі та методи ринкової економіки

8404

Вітлінський В.В.

Аналіз, моделювання та управління фінансовими інвестиціями

8102,8404

Великоіваненко Г.І.

Нелінійні моделі економічних процесів

8102,8404

Коляда Ю.В.

Моделі інтелектуального аналізу даних

8404

Катуніна О.С.

Стохастичні процеси та моделі в економіці

8404

Жлуктенко В.І.


НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА

Науково-дослідницька робота здійснюється науково-педагогічним персоналом, докторантами та аспірантами кафедри ЕММ за комплексною темою “Математичне моделювання економічних систем і процесів в умовах невизначеності та конфлікту: проблеми теорії та практики”. Ця тема включає такі два напрямки: 1) Моделювання економічних систем і процесів з урахуванням системних характеристик; 2) Функціонування та розвиток АПК в умовах невизначеності: аналіз, моделювання та управління.На кафедрі створено наукові школи:
       – “Ризикологія” — керівник В. В. Вітлінський;
       – “Моделювання та оптимізація агропромислового комплексу” — керівник С. І. Наконечний.

  • Вчені-викладачі кафедри здійснюють науково-дослідну роботу в такому спектрі економічних проблем:
  • Управління економічним ризиком;
  • Методичні проблеми та розвиток інструментарію моделювання та оптимізації АПК;
  • Системні характеристики економічних рішень та планів;
  • Багатоцільові багатокритеріальні моделі оцінки ефективності та обґрунтованості рішень;
  • Адаптивна парадигма трансформаційних економічних процесів.

    Кафедра ЕММ підготувала 7 докторів наук (серед них троє — Терехов Лев Леонідович, Вітлінський Вальдемар Володимирович, Матвійчик Андрії Вікторович — з числа її викладачів) і понад 70 кандидатів наук. За науковими дослідженнями опубліковано понад 800 робіт, загальним обсягом більше 600 друкованих аркушів. Наукова робота ведеться для всіх галузей і напрямів економічної діяльності. Результати наукових досліджень впроваджуються в практичну діяльність. 

 У 2001 році на кафедрі розпочав роботу Всеукраїнський науковий семінар “Моделювання та ризикологія в підприємництві”. На засіданнях семінару розглядається широкий спектр проблем щодо моделювання економічних систем і процесів та ризикології. За останні два роки його роботи тут були представлені  і обговорювались доповіді,  зокрема,  з  таких питань:
 багатокритеріальність і динаміка економічного ризику;
 стохастичні моделі фінансових ризиків;
 рейтингове моделювання ризиків;
 моделі сучасної теорії портфеля;
 моделювання динамічних закономірностей економічних систем;
 урахування асиметрії інформації в моделях економічних систем;
 синтез систем адаптивного управління;
 оцінювання та моделювання системних характеристик у процесах прийняття управлінських рішень (стійкості; гнучкості, маневреності; надійності тощо);
 моделювання економічної безпеки;
 використання нечіткої логіки, нейромереж та вейвлет аналізу в моделюванні економічних систем.

 На семінарі з доповідями виступають доктори, кандидати наук, аспіранти з провідних установ країни. Науковий керівник семінару — доктор економічних наук, професор Вітлінський Вальдемар Володимирович. Заступник наукового керівника — доктор економічних наук, доцент Матвійчук Андрій Вікторович. Вчений секретар — кандидат фізико-математичних наук, доцент Великоіваненко Галина Іванівна. 

 До участі в семінарі запрошуються представники вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів та інших організацій і підприємств України з проблемними доповідями чи дисертаційними роботами. Засідання семінару відбуваються кожну двічі на місяць. Усі бажаючі представити свої результати на семінарі будуть із задоволенням прийняті на кафедрі економіко-математичних методів КНЕУ.


 Актуальні наукові роботи і монографії

Співробітники кафедри ЕММ щорічно публікують від 20 до З0 наукових робіт, беруть участь у наукових і науково-практичних конференціях різних рівнів. Викладачі кафедри підготували ряд монографій, серед яких найважливішими є:
 1. Вітлінський В. В. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику. — К.: ДЕМІУР, 1996. — 212 с.
 2.  Наконечний С. І., Савіна С. С. Погодний ризик АПК: адаптивне моделювання, економічне зростання та прогнозування. — Київ: ДЕМІУР, 1998. — 186 с.
 3. Вітлінський В. В. Моделювання економіки. — К.: КНЕУ, 2003. — 408 с.
             4. Вітлінський В. В., Великоіваненко Г. І. Ризикологія в економіці та підприємництві: Монографія. — К.: КНЕУ, 2004. — 480 с.
 
 5.  Жлуктенко В. І., Бєгун А. В. Стохастичні моделі в економіці: Монографія. — К.:КНЕУ, 2005. — 352с.
 6.  Верченко П. І. Багатокритеріальність і динаміка економічного ризику (моделі та методи): Монографія. – К.: КНЕУ, 2006. – 272 с.
 7. Камінський А. Б. Моделювання фінансових ризиків: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. – 304 с.
 8.  Удовенко В.А. Forex:практика спекуляции на курсах валют. — М.: ООО “И.Д.Вильямс”, 2007. — 384 с.: ил.

9. Матвійчук А. В. Моделювання економічних процесів із застосуванням методів нечіткої логіки: Монографія.– К.: КНЕУ, 2007.– 264 с.

 

 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 Підручники та методичні посібникі

 

1. Жлуктенко В. І., Наконечний С. І., Вітлінський В. В., Бєгун А. В.

    Практикум з теорії ймовірностей і математичної статистики: Навч. посібник.

    — К. :ІЗМН, 1996. — 328 с.

Практикум включає задачі з курсу теорії ймовірностей і математичної статистики, а також випадкових процесів і однорідних ланцюгів Маркова. У кожному з шести розділів у стислій формі подані теоретичні відомості з докладним розв’зуванням задач, що є особливо доречним при вивченні курсу “Теорія ймовірностей і математична статистика” студентами вечірньої та заочної форми навчання.

2. Жлуктенко В. І., Наконечний С. І., Савіна С.С.

    Теорія ймовірностей і математична статистика: Навч.-метод. посібник. — У 2 ч.

     — К.: КНЕУ, 2005.

Ч.1. Теорія ймовірностей. — 304с.

Подаються основи теорії ймовірностей. Матеріал поділено на 11 тем. Усі теоретичні відомості ілюструються численними прикладами, зокрема графічними, що розкривають зміст усіх означень, тверджень і висновків.

Ч. 2. Математична статистика. — 364с.

Розглянуто основи математичної статистики як науки, що вивчає ймовірнісну природу статистичних оцінок параметрів генеральної сукупності та закони їх розподілу. Докладно висвітлюються теоретичні основи дисперсійного та регресійного аналізу.

3. Вітлінський В. В., Наконечний С. І., Терещенко Т. О.

     Математичне програмування: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.

     — К.: КНЕУ, 2001. — 248 с.

Пропонуються лінійні, нелінійні, динамічні та стохастичні математичні моделі з їх численними застосуваннями для розв’язування оптимізаційних задач економічного змісту. До кожної теми подаються докладні теоретичні відомості, практичні приклади їх застосування, супроводжувані розгорнутими поясненнями, добірка типових задач економічного змісту для самостійного розв’язування та запитання для самоперевірки.

4. Наконечний С. І., Савіна С. С.

     Математичне програмування: Навч. посібник.

     — К.: КНЕУ, 2003. — 452 с.

Розглядаються основні математичні методи та моделі дослідження економічних систем і процесів, що є основою для прийняття обґрунтованих управлінських рішень у реальних умовах. Теоретичний матеріал ілюструється числовими економіко-математичними моделями, які адекватно відображають основні виробничо-економічні процеси.

5. Наконечний С. І., Терещенко Т. О.

     Економетрія: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.

     — К.: КНЕУ, 2001. — 192 с.

У посібнику подано навчальні програми дисципліни «Економетрія», основні вимоги до знань та вмінь студентів, плани практичних занять та лабораторних робіт, спрямовані на розкриття змісту економічних залежностей та можливостей їх застосування під час розв’язування економічних задач.

6. Наконечний С. І., Терещенко Т. О., Романюк Т. П.

     Економетрія. Підручник. — Вид.3-тє, доп. та перероб.

     — К.: КНЕУ, 2004. — 520 с.

У підручнику розглянуто основні методи оцінювання параметрів економетричних моделей з урахуванням особливостей економічної інформації. Подано основи економетричного моделювання й наведено численні приклади найважливіших економетричних моделей, які застосовуються в економічних дослідженнях на макро- та мікрорівні.

7. Вітлінський В. В., Наконечний С. І., Шарапов О. Д.

      Економічний ризик і методи його вимірювання. Підручник.

      — К.: ІЗМН, 1996 — 400 с.

Викладено принципи та методи системного аналізу економічного ризику, спричиненого невизначеністю та конфліктністю, розглянуто способи його врахування при вирішенні теоретичних і практичних економічних задач. Теоретичний матеріал проілюстровано численними прикладами. Економіко-математичні методи та моделі застосовані для аналізу економічних систем з урахуванням ризику, надійності, стійкості, еластичності, маневреності.

8. Вітлінський В. В., Наконечний С. І.

      Ризик у менеджменті.

      — К: ТОВ “Борисфен-М”, 1996. — 336 с.

Викладено основні питання щодо аналізу, оцінювання та моделювання економічного ризику та управління ним під час прийняття рішень. В економічній діяльності та менеджменті слід ураховувати вплив невизначеності та конфліктності як внутрішнього, так і світового ринків, науково-технічного прогресу тощо та пов’язаний із цим ризик. Наведений матеріал значною мірою має практичний характер, а всі теоретичні питання ілюструються простими прикладами.

9. Вітлінський В. В.,Верченко П.І.

                 Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком. Навч.-метод. посібник для  самост. вивч. дисц.

   — К.: КНЕУ, 2000. — 292 с.

Розглядаються принципи і методи системного аналізу, моделювання та управління економічним ризиком. Значну увагу приділено деяким новим, розробленим авторами концептуальним засадам та інструментарію економічної ризикології

 

10. Вітлінський В. В., Пернарівський О. В., Наконечний Я. С., Великоіваненко Г. І.

      Кредитний ризик комерційного банку: Навч. посібник.

      — К: “Знання”, 2000 р. — 251 с.

Розкривається сутність ризику комерційного банку. Висвітлюється концепція раціональної стратегії кредитного ризику. Детально розглядаються питання його аналізу та моделювання. Подається система кількісних показників кредитного ризику, низка основних методів його зниження, інструментарій раціонального управління кредитним ризиком, методи його урахування в прийнятті рішень.

11. Вітлінський В. В., Верченко П. І., Наконечний Я. С., Сігал А. В.

      Економічний ризик: ігрові моделі: Навч. посібник.

      — К.: КНЕУ, 2002. — 446 с.

Розкривається сутність ризику в широкому спектрі задач, що виникають в економічній діяльності та підприємництві. Досліджуються способи та інструментарій вибору раціональної стратегії з множини альтернативних варіантів з урахуванням ризику.

12. Верченко П. І., Великоіваненко Г. І., Демчук Н. В., Компаніченко О. С., Шатарська І. Ф.

       Ризикологія: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.

       — К.: КНЕУ, 2006. — 176 с.

Викладено методологічні, методичні підходи та інструментарій, що дозволяють здійснювати аналіз, моделювання й управління ризиком в економіці. Розглядається низка математичних моделей економічного ризику: теоретико-ігрові, ієрархічні, теорії портфеля, рівноваги ринку капіталів тощо. Посібник містить методичні матеріали та приклади, корисні для виконання лабораторних робіт, перелік тем рефератів та курсових робіт.

13. Вітлінський В. В.

      Моделювання економіки: Навч. посібник.

      — К.: КНЕУ, 2003. — 408 с.

Розглядаються методологічні та методичні підходи, що дозволяють розбудовувати, аналізувати й використовувати адекватні математичні моделі у сфері економіки та підприємництва. Міститься систематичний виклад низки важливих питань економіко-математичного моделювання та кількісного аналізу в контексті проблем перехідної економіки.

14. Вітлінський В. В., Великоіваненко Г. І.

       Моделювання економіки: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни.

       — К.: КНЕУ, 2005. — 306 с.

Викладено методологічні, методичні підходи та інструментарій, що дають змогу розбудовувати, аналізувати й використовувати адекватні економіко-математичні моделі. Розглядається низка математичних моделей макро- та мікроекономічних систем: балансові, структурні, оптимізаційні, моделі рівноваги та моделі взаємодії економічних систем, рейтингові моделі тощо. Посібник містить методичні матеріали та приклади, корисні для виконання лабораторних робіт; перелік тем рефератів та курсових робіт.

15. Жлуктенко В. І., Наконечний С. І., Савіна С. С.

      Стохастичні процеси та моделі в економіці, соціології, екології: Навч. посібник.

       – К.:КНЕУ, 2002. – 226с.

Подано теоретичні основи стохастичних процесів та числові приклади їх застосування, важливе місце у посібнику посідає чисельний метод розв’язування задач теорії масового обслуговування.

16. Долінський Л. Б.

     Фінансові обчислення та аналіз цінних паперів: Навч. посібник.

      — К.: Майстер-клас, 2005. — 192 с.

Розглянуто основні теоретичні та практичні аспекти фінансової математики та економіко-математичного аналізу цінних паперів. Послідовно викладено як класичні, традиційні методи фінансових обчислень, так і сучасні підходи, що дають змогу проводити економіко-математичний аналіз в умовах невизначеності (з урахуванням фінансових ризиків). Наведено моделі оцінювання різних видів цінних паперів на підґрунті методів та інструментарію фінансової математики. Теоретичний матеріал проілюстровано числовими прикладами.

17. Присенко Г. В., Равікович Є. І. Прогнозування соціально-економічних процесів: Навч. посібник.— К.:КНЕУ, 2005. — 378 с.
Навчальний посібник розкриває суть, завдання та значення прогнозування соціально-економічних процесів. Розглянуто основні методи прогнозування: експертні, аналізу динаміки часових рядів, економетричні. Проаналізовано теоретичні та впроваджені в практику моделі соціально-економічного прогнозування в Україні.

18. Вітлінський В.В.,Маханець Л.Л.
 Ризикологія в зовнішньо-економічній діяльності: Навч. посіб.
 — К.: КНЕУ, 2008. — 432 с.
 Викладено методологічні, методичні підходи та інструментарій, що дозволяють здійснювати аналіз, моделювання й управління ризиком в зовнішньо-економічній діяльності. Розглядається низка математичних моделей економічного ризику: теоретико-ігрові, ієрархічні тощо.
 
 19. Присенко Г. В.
 Прогнозування соціально-економічних процесів: Навч.-метод. посібник для самост.  вивч. дисц.
 — К.:КНЕУ, 2008. — 244 с.
Розглянуто основні методи прогнозування: експертні, аналізу динаміки часових рядів, економетричні. Посібник охоплює весь комплекс навчально-методичного забезпечення , необхідного для самостійного вивчення дисципліни: методичні поради до вивчення тем, методичні вказівки щодо виконання практичних завдань, навчальні завдання для самостійної роботи, запитання і тести для самоконтролю.

20. Вітлінський В. В., Наконечний С. І., Шарапов О. Д., Великоіваненко Г. І. Жлуктенко В. І., Водзянова Н.К.,Савіна С. С., Компаніченко О. С.
Економіко-математичне моделювання: Навч. посіб. (у співавторстві). — К.: КНЕУ, 2008. — 536 с.
Викладено методологічні, методичні підходи та інструментарій щодо побудови, аналізу й використання адекватних економіко-математичні моделей: моделі й методи оптимізаційних задач (математичного програмування),  основи  системного аналізу, кількісного оцінювання й управління ризиком в підприємницькій діяльності,  моделі й методи парної та множинної регресії, економетричні моделі динаміки.
 
21. Шатарська І. Ф.
Економіко-математичне моделювання в маркетингу: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2009. — 126 с.

Викладено методологічні та методичні підходи й інструментарій економіко-математичного моделювання та аналізу економічних процесів у маркетингу  щодо застосовання  їх у прикладних питаннях в прийнятті рішень – визначення  виробничих і ринкових стратегій підприємств і фірм з урахуванням наявних економічних умов, обмежень та ризику. Посібник містить методичні матеріали та приклади, корисні для виконання індивідуальних завдань, лабораторних робіт, а також перелік тем рефератів.

all is ok