Кафедра менеджменту банківської діяльності

Керiвництво:

Завідувач кафедри:
Примостка Людмила Олександрівна –
професор, доктор економічних наук

Заступники завідуючого кафедри:
з навчально-методичної роботи:
Конопатська Лариса Василівна –
доцент, кандидат економічних наук

з наукової роботи:
Нікітін Андрій Валерійович
доцент, кандидат економічних наук

Технічний персонал кафедри:

Завідувач навчально-консультаційним пунктом:
Бровченко Марія Нилівна
Лаборант:
Суторміна Катерина Миколаївна

Загальна інформація

Кафедра менеджменту банківської діяльності ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” створена у листопаді 2005 р. шляхом поділу кафедри банківської справи.
На кафедрі працює 28 викладачів, з них 3 доктори наук та 13 кандидатів економічних наук.
Кафедра менеджменту банківської діяльності готує бакалаврів та магістрів з економіки по спеціальності "Банківська справа".
За кафедрою закріплено 17 нормативних та вибіркових дисциплін, більшість з яких викладається на кредитно-економічному факультеті. Дисципліна „Безпека бізнесу” є вибірковою для студентів всіх економічних спеціальності ДВНЗ „КНЕУ імені Вадима Гетьмана” (крім спеціальності 6402 «Правознавство»), дисципліна „Банківська справа” є вибірковою для факультету інформаційних систем і технологій, дисципліна „Маркетинг у банку” є нормативною для магістрів спеціальності „Банківська справа” (всі магістерські програми) та вибірковою для бакалаврів спеціальності „Маркетинг”. З 2008 року введено нову дисципліну бакалаврського рівня підготовки «Фінансова біржова діяльність» (вибіркова, ІІІ-й курс) для студентів кредитно-економічного факультету, фінансово-економічного та факультету міжнародної економіки та менеджменту.

Кафедра є випускаючою і має дві магістерські програми 8105/3 – «Регулювання банківської діяльності» і 8105/4 – «Фінансова аналітика та інжиніринг у банку».
Магістерська програма
"Регулювання банківської діяльності" (керівник програми – доктор економічних наук, професор Л.О. Примостка) призначена для підготовки вищого керівного складу банківських установ та фахівців для центрального апарату та регіональних відділень Національного банку України, органів банківського нагляду.
Навчання за програмою передбачає поглиблену практичну підготовку магістранта.
Метою магістерської програми "Регулювання банківської діяльності" є підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних ефективно управляти банківською системою, приймати обґрунтовані управлінські рішення в сфері регулювання банківської діяльності, здійснювати банківський нагляд, підвищувати надійність та ефективність діяльності банків.

Завданнями
магістерської програми "Регулювання банківської діяльності" є:
- довести до студентів розуміння сутності, цілей та провідних засад процесу управління банківською системою;
- навчити обґрунтовувати та застосовувати інструменти банківського нагляду;
- ознайомити магістрантів з сучасними методами управління в різних сферах банківської діяльності;
- навчити ефективно використовувати методи управління в практичній діяльності банку;
- поглибити загальну фахову підготовку магістрантів.

Магістерська програма “Фінансова аналітика та інжиніринг у банку” (керівник програми – кандидат економічних наук, доцент А.В.Нікітін) призначена для підготовки фахівців фінансово-аналітичної служби банку, керівного складу банківських установ та фінансових бірж, фінансових аналітиків рейтингових агенцій, інвестиційних, страхових і фінансових компаній, пенсійних фондів. Навчання за програмою передбачає поглиблену практичну підготовку магістранта.

Метою магістерської програми “Фінансова аналітика та інжиніринг у банку” є підготовка фахівців високого рівня, здатних на високому професійному рівні здійснювати аналітичні дослідження в фінансово-банківській галузі, розробляти та впроваджувати на ринку нові фінансові інструменти та банківські продукти, надавати аналітичне обґрунтування управлінських рішень, ефективно управляти фінансово-аналітичною службою банку, підвищувати надійність та ефективність діяльності банківської установи.

Завданнями магістерської програми “Фінансова аналітика та інжиніринг у банку” є:
— довести до студентів розуміння ролі аналітичних досліджень та фінансового інжинірингу в процесі ефективного управління банком;
— сформувати системний підхід до фінансово-аналітичної діяльності банку в умовах розвитку сучасних фінансових ринків;
— ознайомити магістрантів з сучасними методами аналізу фінансових ринків, фінансової звітності емітентів цінних паперів, механізмами фінансового інжинірингу;
— навчити ефективно використовувати методи та прийоми аналітичних досліджень у практичній діяльності банку;
— поглибити загальну фахову підготовку магістрантів.


Впровадження активних форм навчання

За ступенем використання активних форм навчання дисципліни кафедри можна умовно поділити на три групи. До першої групи дисциплін належать дисципліни циклу професійної підготовки зі спеціальності “Банківська справа”: „Фінансовий облік у банку”, „Безпека банківської діяльності”, „Аналіз банківської діяльності”. Студенти набувають навичок роботи з проблемним матеріалом у бібліотеці та під час обговорення складних питань з викладачем під час індивідуальних консультацій. Використовуються переважно такі активні форми навчання як проблемні лекції, семінари-дискусії та презентації. Для збору інформації до дискусій та рефератів, курсових робіт крім традиційних методів, активно використовуються технології Internet, які впроваджені в комп’ютерних класах кредитно-економічного факультету. До форм, що зазначені вище, додаються мозкові атаки, кейс-методи та робота в малих групах. Викладачами та керівниками відповідних курсів ведеться робота по формуванню банків візуального супроводження з дисциплін. Студенти також знайомляться зі спеціалізованим програмним забезпеченням, що використовується у банках фахівцями, які виконують відповідні операції.
Друга група (спеціалізовані курси, що безпосередньо представляють собою активні форми навчання) на цей час представлена двома дисциплінами: “Ситуаційне моделювання банківської діяльності” та “Фінансова біржова діяльність”. “Ситуаційне моделювання банківської діяльності” представляє собою організовану ділову гру по стратегічному управлінню комерційним банком. Дисципліна викладається в КНЕУ з 1996 року. Повністю забезпечена необхідними методичними матеріалами. Наявна опрацьована технологія проведення ділової гри серед студентів всіх форм навчання. Студенти працюють в малих групах, приймають рішення щодо управління банком, аналізують поточні та підсумкові результати, що видає програма, готують індивідуальні та групові звіти та міні-презентації. Практичні заняття з дисципліни «Фінансова біржова діяльність» проводяться на базі Дилінгового центру.
Третя група дисциплін кафедри з використанням активних методик навчання – дисципліни магістерських програм «Регулювання банківської діяльності» і «Фінансова аналітика та інжиніринг у банку». В зв’язку з тим, що поглиблене вивчення цих дисциплін проходить на базах практики (в установах банків), значна роль відводиться самостійній роботі. Активні методи навчання тут концентруються на проблемних лекціях, підготовці студентами доповідей та презентацій. Комп’ютерні технології та зокрема Internet відіграють важливу роль у формуванні світогляду високоякісного фахівця у галузі банківської справи. Викладачі кафедри постійно працюють над вдосконаленням діючих та впровадженням нових форм активного навчання студентів.
За програмою «Регулювання банківської діяльності» проводиться міжпредметний тренінг «Оцінка діяльності банків за системою CAMELS» в Навчально-тренувальному банку. За програмою «Фінансова аналітика та інжиніринг у банку» впроваджено міжпредметний тренінг «Діяльність банків на відкритих фінансових ринках: аналіз та оцінка». Тренінг проводиться в діючому дилінговому центрі «Брокбізнесбанку». Новий Ділінговий центр обладнаний всіма необхідними технічними засобами для ділінгових оперцій на світових валютних ринках. Робочі місця мають Internet-канал, торгово-інформаційну платформу «BrokBusinessTrader» з доступом до новин і аналітики на декількох мовах, інформаційну платформу «Tenfore», програму технічного аналізу ринків «Omega Trade Station Pro», встановлені інформаційно-новинні канали Bloomberg, CNN, ВВС News.


Наукова робота кафедри

На кафедрі  в грудні 2005 р. було створено аспірантуру, де станом на листопад 2009 року навчаються 20 аспірантів та здобувачів (4 аспіранти з відривом від виробництва, 9 аспірантів без відриву від виробництва і 7 – здобувачів).
З 2007 р. до кафедри було прикріплено доц. Нікітіна А.В., з 2008 р. - Воробйову О.І., з 2009 р. – Васильчук І.П. для написання докторських дисертацій.
З 2005 р. на кафедрі пройшов захист дисертацій аспірантів без відриву від виробництва Лисенка О.В. на тему «Управління ризиками в банку» (2006 р., н.к. проф., д.е.н. Герасимович А.М.), Шаринської О.Є. на тему “Грошово-кредитне регулювання цінової стабільності у період ринкової трансформації економіки України” (2006 р., н.к. проф. Раєвський К.Є.), Іванової Т.Г. на тему „Управління банківським портфелем активів” (2007 р., н.к. проф., к.е.н. Мирун М.І.), Кот О.В. на тему “Прогнозування фінансового стану банку” (2008 р., н.к. доц., к.е.н. Кривов’яз Т.В.), Остапчука Я.М. на тему „Міжбанківський кредитний ринок в інфраструктурі банківської системи України” (2008 р., н.к. проф., д.е.н. Савлук М.І.), Василенка Д.В. на тему „Диверсифікація інвестиційної діяльності банків” (2009 р., н.к. проф., д.е.н. Диба М.І.).
З січня 2007р. по грудень 2011 р. за рахунок коштів держбюджету на кафедрі відкрита науково-дослідна тема «Удосконалення механізмів регулювання та управління банківською діяльністю в умовах глобалізації» (державний реєстраційний номер - 0107v001333).
У 2007 – 2008 рр. виконана науково-дослідна робота № 870 “ Соціально-економічна ефективність банківської системи України”, науковий керівник д.е.н., проф. Примостка Л.О.
З січня 2009 р. на кафедрі виконується госпрозрахункова науково-дослідна робота «Кредитування банками економіки України» (терміни дослідження – з січня 2009 р. по грудень 2010 р.). В роботі над темою приймають участь п’ять провідних науковців кафедри.
За результатами наукових досліджень у наукових збірниках та журналах України у 2008/2009 навчальному році викладачами кафедри опубліковано 34 статті загальним обсягом 16,06 д.а.
Активно приймають участь викладачі кафедри в наукових конференціях, які проходять як в КНЕУ, так і в інших учбових та банківських установах. За 2008/2009 навчальний рік було опубліковано 29 доповідей викладачів кафедри на науково-практичних та науково-методичних конференціях.
Кафедра сприяє залученню студентів до науково-дослідної роботи. Це досягається через їх участь у щорічних олімпіадах студентів зі спеціальності “Банківська справа”.  Також студенти, які навчаються за спеціальністю “Банківська справа”, традиційно є активними учасниками щорічних наукових конференцій студентів. Так, на 76-й науковій конференції студентів “Соціально-економічний розвиток України на початку ХХІ століття” (квітень 2009 р.) секція “Управління банківською діяльністю” була представлена 16 студентами кредитно-економічного факультету. Чотири студенти були проголошені переможцями, а їх роботи рекомендовано до друку у Збірнику студентських наукових робіт КНЕУ.
За результатами Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт зі спеціальності «Банківська справа» студент Саленко В. за наукову роботу «Побудова класифікаційної моделі оцінки кредитного ризику банку позичальника» п ід керівництвом докт екон. наук проф. Примостки Л.О. отримав призове місце (диплом 2 ступеня).
На кафедрі станом на 1 листопада 2009 року здійснюються дисертаційні дослідження за такими темами:
“Реорганізація та реструктуризація банків в Україні”, “Управління кредитним ризиком в банку”, “Банки у фінансуванні інноваційних проектів”, “Розвиток мікрокредитування в Україні”, “Фінансовий інжиніринг в системі управління ризиками в банку”, “Диверсифікація інвестиційної діяльності банків”, “Ефективність банківської політики  на депозитному ринку”, “Управління банківськими продуктами”, “Арбітражні операції на світовому валютному ринку”, “Ризик-менеджмент в банку та його розвиток в Україні”, “Фінансово-ресурсний потенціал банку”, “Управління валютними ризиками в банку”, “Оцінювання надійності банку на ринку фінансових послуг”, “Управління достатністю банківського капіталу”, “Управління кредитним портфелем в банку”, “Іноземний капітал в банківській системі України”, “Антикризове управління банком”, “Стратегія на ринку банківських послуг для фізичних осіб”, “Фінансова стійкість банку та механізми її забезпечення”, “Забезпечення економічної безпеки діяльності банків”, “Заощадження населення у формуванні банківських ресурсів”, “Роль банків в інвестиційному забезпеченні структурної перебудови економіки”, “Прогнозування фінансового стану банку”, “Банківські ризики та шляхи їх оптимізації”, “Система валютного контролю”.
На кафедрі працює науковий студентський гурток. Тематика наукового студентського гуртка призначена для студентів ІV-го курсу.


Тематика засідань гуртка, що відбулись у 2009 р.:

  • Регулювання фінансового обліку в банках. МСФЗ. МСФО.
  • Операційна діяльності банків. Поняття операційного ризику.
  • Вплив фінансових інструментів на фінансовий стан і результати діяльності банку.
  • Практичні аспекти фінансового обліку активів та зобов’язань банку.

У серпні 2008 р. на кафедрі започатковано роботу науково-методологічного семінару. За період з січня 2009 р. по грудень 2009 р. проведено сім засідань, на яких активно обговорювались питання, що відносяться до тематики наукових досліджень кафедри, зокрема:

- проблеми методології економічних досліджень: об’єкт, предмет, метод, тематика наукових досліджень;
- банківська криза та банківські ризики, економічна безпека банків;
- валютні операції на світовому валютному ринку;
- банки України на ринку фінансових послуг;
- банківська та грошово-кредитна статистика. Основнінні поняття;
- нові вимоги регуляторів до управління ризиком ліквідності. Реакція органів нагляду у світі на фінансову кризу;
- проблеми регулювання банківської діяльності в Україні в період фінансової кризи.

 

Професорсько-викладацький склад
(станом на вересень 2009 р.)

БЄГУН Катерина Анатоліївна
Посада: асистент
Вчений ступінь: -
Вчене звання: -
Закінчила: Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, 2006 р.
Педагогічний стаж роботи: 1 рік
Викладає: Маркетинг у банку, Фінансова біржова діяльність
Сфера науково-педагогічних інтересів: новітні технології в маркетингу, діяльність банківського ринку

БОРИШКЕВИЧ Олена Володимирівна
Посада: доцент
Вчений ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Закінчила: Тернопільська академія народного господарства, 1995р.
Педагогічний стаж роботи: 14 років
Викладає: Фінансовий облік у банку, Валютне регулювання та контроль
Сфера науково-педагогічних інтересів: міжнародна діяльність банку, валютний ринок, облік у банках

БОРТНІКОВ Геннадій Петрович
Посада: доцент
Вчений ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Закінчив: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1980р.
Педагогічний стаж роботи: 23 роки
Викладає: Управління банківськи ризиками
Сфера науково-педагогічних інтересів: банківські ризики і банківський менеджмент

ВОЛЬСЬКА Світлана Павлівна
Посада: старший викладач
Вчений ступінь: -
Вчене звання: -
Закінчила: Київський національний економічний університет, 2002р.
Педагогічний стаж роботи: 4 роки
Викладає: Аналіз банківської діяльності
Сфера науково-педагогічних інтересів: фінансова стійкість банку та аналіз ефективності банківської діяльності

ГЕРАСИМОВИЧ Анатолій Михайлович
Посада: професор
Вчений ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Закінчив: Українська сільськогосподарська академія, 1961р.
Педагогічний стаж роботи: 35 років
Викладає: Аналіз банківської діяльності
Сфера науково-педагогічних інтересів: аналіз пасивів банку – власного капіталу і залучених коштів, активів – грошових коштів, кредитно-інвестиційних операцій, валютних та інших операцій та послуг

ГОЙВАНЮК Марина Петрівна
Посада: асистент
Вчений ступінь: -
Вчене звання: -
Закінчила: Київський національний економічний університет, 2007р.
Педагогічний стаж роботи: 3 роки
Викладає: Фінансовий облік у банку, Валютне регулювання і контроль
Сфера науково-педагогічних інтересів: методологія та методика бухгалтерського обліку в комерційних банках

ДЖИГУРДА Станіслава Сергіївна
Посада: асистент
Вчений ступінь: -
Вчене звання: -
Закінчила: Київський національний економічний університет, 2007р.
Педагогічний стаж роботи: 3 роки
Викладає: Фінансовий інжиніринг у банку, Методи аналізу фінансових ринків
Сфера науково-педагогічних інтересів: сек’юритизація активів, управління банківськими ризиками

ДИБА Михайло Іванович
Посада: професор, декан кредитно-економічного факультету
Вчений ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Закінчив: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1976р.
Педагогічний стаж роботи: 33 роки
Викладає: Валютне регулювання та контроль
Сфера науково-педагогічних інтересів: політична економія, грошово-кредитна політика, макроекономічні аспекти діяльності банків, міжнародна діяльність банку, валютне регулювання

ЗУБОК Микола Іванович
Посада: професор
Вчений ступінь: кандидат воєнних наук
Вчене звання: професор
Закінчив: Ташкентське вище загальновійськове командне училище, 1973р., Військова Академія ім. Фрунзе (Москва), 1981 р.
Педагогічний стаж роботи: 25 років
Викладає: Безпека банківської діяльності, Безпека бізнесу, Тимчасова адміністрація та ліквідація банку
Сфера науково-педагогічних інтересів: організація безпеки банківської діяльності, безпеки бізнесу, антикризовий менеджмент у банку

ІВАНОВА Тетяна Георгіївна
Посада: доцент
Вчений ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: -
Закінчила: Київський державний економічний університет, 1993р.
Педагогічний стаж роботи: 16 років
Викладає: Маркетинг у банку
Сфера науково-педагогічних інтересів: управління активами-пасивами банку, портфельний аналіз, ГЕП-менеджмент, стратегічне планування та стратегічний аналіз в банку, маркетинг у банку

КАРЧЕВА Ганна Тимофіївна
Посада: доцент
Вчений ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: -
Закінчила: Київський інститут народного господарства, 1977р.
Педагогічний стаж роботи: 6 років
Викладає: Банківський нагляд
Сфера науково-педагогічних інтересів: регулювання банківської діяльності, банківський нагляд

КОНОПАТСЬКА Лариса Василівна
Посада: доцент, заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи
Вчений ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Закінчила: Київський інститут народного господарства, 1989р.
Педагогічний стаж роботи: 19 років
Викладає: Банківський нагляд, Фінансовий менеджмент у банку
Сфера науково-педагогічних інтересів: регулювання банківської діяльності, банківський нагляд, ефективність банківської діяльності

КРАСНОВА Ірина Вікторівна
Посада: доцент
Вчений ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Закінчила: Київський інститут народного господарства, 1987р.
Педагогічний стаж роботи: 15 років
Викладає: Банківська статистична та фінансова звітність НБУ, Методи аналізу фінансових ринків, Фінансовий менеджмент у банку, Фінансова біржова діяльність
Сфера науково-педагогічних інтересів: сутність та інфраструктура фінансового ринку, організаційні форми фінансового посередництва, методи аналізу фінансових ринків, аналіз фінансової звітності емітентів цінних паперів

КРИВОВ'ЯЗ Тетяна Василівна
Посада: доцент
Вчений ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Закінчила: Московський фінансовий інститут, 1976р.
Педагогічний стаж роботи: 29 років
Викладає: Фінансовий облік у банку
Сфера науково-педагогічних інтересів: методологія та методика бухгалтерського обліку в комерційних банках, фінансова звітність в банках

ЛИСЕНОК Олексій Володимирович
Посада: доцент
Вчений ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: -
Закінчив: Київський національний економічний університет, 2004р.
Педагогічний стаж роботи: 5 років
Викладає: Аналіз банківської діяльності, Управління банківськими ризиками, Фінансовий менеджмент у банку
Сфера науково-педагогічних інтересів: організація системи ризик-менеджменту в банку, аналіз ефективності банківської діяльності, управління фінансовими потоками банку

НІКІТІН Андрій Валерійович
Посада: доцент, заступник завідувача кафедри з наукової роботи
Вчений ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Закінчив: Київський інститут народного господарства, 1990р., Київський інститут внутрішніх справ Національної Академії МВС України, 2000р.
Педагогічний стаж роботи: 19 років
Викладає: Маркетинг у банку, Ситуаційне моделювання банківської діяльності, Фінансовий інжиніринг у банку
Сфера науково-педагогічних інтересів: проблеми формування ринкової економіки, інвестиційна діяльність банків, маркетинг у банку, сучасні технологій у банківській діяльності

ОСАДЧИЙ Євгеній Сергійович
Посада: асистент
Вчений ступінь: -
Вчене звання: -
Закінчив: Київський національний економічний університет, 2007р.
Педагогічний стаж роботи: 3 роки
Викладає: Маркетинг у банку, Банківський нагляд
Сфера науково-педагогічних інтересів: маркетинг у банку, регулювання банківської діяльності, банківський нагляд

ОСТАПЧУК Ярослав Миколайович
Посада: доцент
Вчений ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: -
Закінчив: Київський національний економічний університет, 1998р.
Педагогічний стаж роботи: 10 років
Викладає: Фінансовий облік у банку, Ситуаційне моделювання банківської діяльності
Сфера науково-педагогічних інтересів: монетарний ринок, міжбанківське кредитування, банківський облік та аудит

ПАВЛЕНКО Ярослав Миколайович
Посада: старший викладач
Вчений ступінь: -
Вчене звання: -
Закінчив: Київський славістичний університет, 2003 р.
Педагогічний стаж роботи: -
Викладає: Фінансова біржова діяльність
Сфера науково-педагогічних інтересів: методи аналізу фінансових ринків

ПОДКОЛЗІН Андрій Михайлович
Посада: старший викладач
Вчений ступінь: -
Вчене звання: -
Закінчив: Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, 1986 р., Київська вища банківська школа, 2000 р.
Педагогічний стаж роботи: -
Викладає: Фінансова біржова діяльність
Сфера науково-педагогічних інтересів: методи аналізу фінансових ринків

ПОЗДНИШЕВ Євгеній В’ячеславович
Посада: доцент
Вчений ступінь: кандидат філософських наук
Вчене звання: доцент
Закінчив: Ленінградське вище військово-політичне училище військ ППО, 1974 р., Військово-політична академія (м. Москва), 1987 р., Міжнародний науково-технічний університет (м.Київ), 2003 р.
Педагогічний стаж роботи: 21 рік
Викладає: Безпека бізнесу, Безпека банківської діяльності
Сфера науково-педагогічних інтересів: інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки підприємництва

ПОКОЙОВА Олена Максимівна
Посада: доцент
Вчений ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Закінчила: Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М. Ломоносова, 1972р.
Педагогічний стаж роботи: 11 років
Викладає: Аналіз банківської діяльності, Банківська справа
Сфера науково-педагогічних інтересів: удосконалення та перспективи розвитку банківських операцій, інструментарій аналізу банківської діяльності з метою підвищення її ефективності

ПРИМОСТКА Людмила Олександрівна
Посада: професор, завідувач кафедрою
Вчений ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Закінчила: Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, 1979р.
Педагогічний стаж роботи: 22 роки
Викладає: Фінансовий менеджмент у банку
Сфера науково-педагогічних інтересів: управління активами і пасивами банку, аналіз ефективності банківської діяльності, інструменти хеджування фінансових ризиків, управління банківськими ризиками

СЄДИХ Олександр Євгенович
Посада: асистент
Вчений ступінь: -
Вчене звання: -
Закінчила: Київський національний економічний університет, 2006р.
Педагогічний стаж роботи:
Викладає: Ситуаційне моделювання банківської діяльності
Сфера науково-педагогічних інтересів: сучасні технологій у банківській діяльності

СТЕЛЬМАХ Владислав Васильович
Посада: старший викладач
Вчений ступінь: -
Вчене звання: -
Закінчив: Київський національний університет культури і мистецтв, 2005 р.
Педагогічний стаж роботи: -
Викладає: Фінансова біржова діяльність
Сфера науково-педагогічних інтересів: методи аналізу фінансових ринків

ШЕВАЛДІНА Валентина Геннадіївна
Посада: старший викладач
Вчений ступінь: -
Вчене звання: -
Закінчила: Київський національний економічний університет, 1997р.
Педагогічний стаж роботи: 13 років
Викладає: Аналіз банківської діяльності, Фінансовий менеджмент у банку, Банківська статистична звітність
Сфера науково-педагогічних інтересів: грошовий обіг, інструменти регулювання діяльності банків, аналіз ефективності діяльності банків, заощадження

ЯРЕМЕНКО Світлана Миколаївна
Посада: старший викладач
Вчений ступінь: -
Вчене звання: -
Закінчила: Міжнародний університет фінансів (м. Київ), 1999р.
Педагогічний стаж роботи: 5 років
Викладає: Безпека банківської діяльності, Тимчасова адміністрація та ліквідація банку
Сфера науково-педагогічних інтересів: організація економічної безпеки банківської діяльності


Коротка характеристика дисциплін, які викладаються кафедрою
менеджменту банківської діяльності
в 2009/2010 навчальному році

 № п/п

Назва дисципліни

Курс

Спеціальність або факультет

Керівник курсу

1

Аналіз банківської діяльності

IV

6105

Герасимович А.М.

2

Банківська справа

V

ФіСіТ (за вибором)

Покойова О.М.

3

Банківська статистична звітність

V

8105/3

Краснова І.В.

4

Банківський нагляд

V

8105/1, 8105/3

Конопатська Л.В.

5

Безпека банківської діяльності

IV

6105 (за вибором)

Зубок М.І.

6

Безпека бізнесу

ІІІ

Всі, крім правознавства (за вибором)

Познишев Є.В.

Зубок М.І.

7

Валютне регулювання та контроль

V

8105/3

Боришкевич О.В.

8

Маркетинг у банку

V

8105/1, 8105/4

Нікітін А.В.

9

Маркетинг у банку (для факультету управління персоналом та маркетингу)

ІV

6108

Іванова Т.Г.

10

Методи аналізу фінансових ринків

V

8105/4

Краснова І.В.

11

Фінансовий облік у банку

IV

6105

Кривов'яз Т.В.

12

Ситуаційне моделювання банківської діяльності

IV

6105

Нікітін А.В.

13

Тимчасова адміністрація та ліквідація банку

V

8105

Зубок М.І.

14

Управління банківськими ризиками

V

8105/1, 8105/4

Примостка Л.О.

15

Фінансовий інжиніринг у банку

V

8105/4

Нікітін А.В.

16

Фінансовий менеджмент у банку

V

8105

Примостка Л.О.

17

Фінансова біржова діяльність

ІІІ

Для студентів кредитно-економічного факультету, фінансово-економічного та факультету міжнародної економіки та менеджменту. (за вибором)

Краснова І.В.

 

Основні монографії, що видані науковцями кафедри за останні роки:

1. Примостка Л.О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі. - К.: КНЕУ, 2002. - 316 с.
2. Примостка Л.О. Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти. - К.:КНЕУ, 2001. - 263 с.
3. Диба М.І. Малий І.Й., Галабурда М.К. Держава і ринок: філософія взаємодії.: Монографія. - К.: КНЕУ, 2005. - 358 с.
4. Банківські ризики: теорія та практика управління: Монографія / Л.О. Примостка, О.В. Лисенок, О.О. Чуб та ін. – К.: КНЕУ, 2008. – 456 с.

 

Навчально-методична робота

Перелік основних посібників та підручників виданих викладачами кафедри менеджменту банківської діяльності за останні роки:
1. Практикум з курсу “Аналіз банківської діяльності” Навч. посібник А.М.Герасимович, О.І. Самсонова –К.КНЕУ.2003, - 102 с.
2. Підручник “Аналіз банківської діяльності” кол. авторів під ред. проф. Герасимовича А.М., К.: КНЕУ, 2004, - 599с.
3. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку, К.:КНЕУ, 2004, - 466с.
4. Нікітін А.В., Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни “Маркетинг у банку”. - К, КНЕУ, 2001, - 170с.
5. Аналіз банківської діяльності. Збірник задач – за ред. проф. Герасимовича А.М. – КНЕУ, 2006.          8. Зубок М.І. Навчальний посібник “Безпека банків”, КНТЕУ, 2003, - 306с.
6. Раєвський К.Є. Конопатська Л.В. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни „Банківський нагляд” – К. КНЕУ, 2003. – 174 с.
7. Зубок М. Безпека банківської діяльності. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.КНЕУ, 2003 - 154с.
8. Маркетинг у банку. Навчальний посібник / за ред. к. е. н., доцента Нікітіна А.В. – К.: КНЕУ, 2006 – 430 с.
9. Методичні матеріали для вивчення дисципліни «Банківська статистична звітність та фінансова звітність НБУ» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівна «магістр» спеціальності «Банківська справа» / Краснова І.В., Кривов’яз Т.В., Ходакевич С.І. – К.:КНЕУ, 2006. – 64 с.
10. Управління банківськими ризиками. Навчальний посібник - за ред. проф.  Примостки Л.О. – К.:КНЕУ, 2007. – 616 с.
11. Банківський нагляд: Навчальний посібник / за ред. доц.  Конопатської Л.В. – К.: КНЕУ, 2008.
15. Валютне регулювання та контроль: Навчальний посібник / за ред. доц. Боришкевич О.В. – К.: КНЕУ, 2008.
12. Фінансовий облік у банку. Навчальний посібник – за ред. доц. Кривов’яз Т.В.
13. Лисенок О. В. Практикум з курсу “Аналіз банківської діяльності”. – К.: КНЕУ, 2010. – 350 с.

Перелік основних посібників та підручників, що готуються до друку викладачами кафедри менеджменту банківської діяльності в 2010 році:
1. Банківська статистична звітність. Навчальний посібник – за ред. доц. Краснової І.В.
2. Безпека бізнесу. Навчальний посібник / Зубок М.І., Позднишев Є.В., Яременко С.М.
3. Фінансовий облік у банку. Підручник / Герасимович та колектив авторів.
4. Безпека банківської діяльності. Навчальний посібник / Зубок М.І., Яременко С.М.
5. Фінансовий інжиніринг у банку. Навчальний посібник / Нікітін А.В., Примостка Л.О., Джигурда С.С.
6. Методи аналізу фінансових ринків. Навчальний посібник / Краснова І.В.
7. Навчально-методичні матеріали щодо організації та проведення тренінгу за магістерською програмою «Регулювання банківської діяльності» / Конопатська Л.В. та колектив авторів.
8. Навчально-методичні матеріали щодо організації та проведення тренінгу за магістерською програмою «Фінансова аналітика та інжиніринг у банку» / Краснова І.В. та колектив авторів
9. Навчально–методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Маркетинг у банку» для студентів спеціальності 6507 /  колектив авторів під керівництвом к.е.н., доцента кафедри менеджменту банківської діяльності Нікітіна А.В.

 

Контакти:

Розташування: м. Київ, вул. Дегтярівська, 49-Г, 8-й поверх 3-го корпусу КНЕУ, ауд. 085
Адреса (поштова): 03057, м. Київ, пр. Перемоги, 54/1, ДВНЗ „КНЕУ імені Вадима Гетьмана”,
кафедра менеджменту банківської діяльності
Тел.: 456-32-93 (кафедра) 371-62-84 (зав. кафедри)
e-mail: bankmem@kneu.kiev.ua

all is ok